logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jaké změny přinesla vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole systémů vytápění

Dne 1. března 2022 nabyla platnosti vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání. Nově od výkonu 70 kW a včetně kombinace s větráním.

Reklama

Nová vyhláška je prováděcí vyhláškou k § 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (dále jen zákon). V únoru 2020 vešla v platnost nová úprava tohoto zákona, která zásadním způsobem změnila náležitosti týkající se pravidelných kontrol kotlů a jim příslušných rozvodů tepelné energie. Tyto kontroly probíhaly podle prováděcí vyhlášky č. 194/2013 Sb., kterou ovšem nešlo aplikovat na provádění kontrol systémů vytápění podle novelizovaného znění zákona a bylo tedy nutné vypracovat vyhlášku novou.

Stav podle původního znění zákona a vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Pravidelné kontroly se týkaly pouze provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie, přičemž kotel byl definován jako zařízení pro výrobu tepelné energie spalováním paliv.

U kotlů a rozvodů tepelné energie, které nebyly provozovány na základě licence (podle zák. č. 458/2000 Sb.) mohl kontroly provádět pouze energetický specialista se zvláštní autorizací na tyto kontroly. U licencovaných kotlů a rozvodů mohl kontroly provádět přímo držitel licence. Kontroly se netýkaly rodinných domů, bytů a staveb pro rodinnou rekreaci.

Základní změny podle vyhlášky č. 38/2022 Sb.

Nově se kontroly týkají provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW. Zvýšila se tedy spodní hranice pro minimální výkon zdroje tepla z 20 na 70 kW, ale především se nově kontroly týkají všech zdrojů tepla a kombinovaných systémů vytápění a větrání, nikoliv pouze spalovacích zdrojů.

Kontroly se týkají všech typů budov bez ohledu na jejich využití (neplatí výjimky pro rodinné domy, byty a budovy pro rodinnou rekreaci). Kontrolu smí provádět pouze energetický specialista bez ohledu na to, zda se jedná o systémy provozované na základě licence, či bez licence.

Přečtěte si také Vyšla Vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole systémů vytápění Přečíst článek

Budovy, kterých se kontroly netýkají

Pravidelné kontroly podle vyhlášky č. 38/2022 Sb. (dále jen vyhláška) se neprovádí u budov, pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém. Ten je podle zákona tvořen výrobky, softwarem a inženýrskými službami, které podporují energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční zásah pro nastavení některých vstupních parametrů. Přesné definice automatizačních a řídicích systémů obytných budov a budov jiných, než obytných jsou definovány v § 9 vyhlášky.

Povinnost pravidelných kontrol podle vyhlášky se nevztahuje také na systémy vytápění a kombinované systémy vytápění a větrání, na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách podle § 10e zákona.

Z kontrol jsou vyjmuty budovy „zvláštního určení“ (zpravodajské služby, armáda, soudy, …), které jsou definovány v § 7 odst. 5 písm. g) až j) zákona.

Zdroje tepla podle vyhlášky

V § 2 vyhlášky je jako zdroj tepla definována část systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, která vyrábí tepelnou energii k ohřevu kapaliny nebo vzduchu určeného pro prostorové vytápění pomocí

  • spalování paliv (kotel, kogenerace)
  • přímé přeměny elektrické energie na tepelnou energii (odporový nebo elektrodový ohřev, termoelektrický článek, jiný)
  • využití energie prostředí nebo zpětného získávání tepla ze vzduchu odváděného z budovy tepelným čerpadlem
  • změny vlnové délky elektromagnetického záření (tepelná solární soustava)
  • přímého využití energie prostředí

U obytných budov se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku. Jako zdroj tepla je brána také objektová předávací stanice. Jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií.


Poslechtěte si rozhovor se Zdeňkem Lyčkou: Vyhláška č.38/2022 Sb. o kontrole systémů vytápění

Nové metodiky kontroly

Kontrola systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění spočívá v kontrole jejich dimenzování a provozních parametrů. Kontrola provozních parametrů zahrnuje ověření účinnosti zdroje tepla, prohlídku přístupných částí otopné soustavy (zdroj tepla, rozvody, regulace, zařízení pro sdílení tepla, kontrola termohydraulického vyvážení) a přístupných částí a provozních podmínek systému nuceného větrání. Součástí kontroly je také hodnocení kvality teplonosné kapaliny.

Energetický specialista si vyžádá od zadavatele kontroly předložení dostupných dokladů a na základě jejich analýzy a prvotní vizuální kontroly systému stanoví plán kontroly. Tento plán má obsahovat soupis doporučení a podmínek k provedení finálního hodnocení kontrolovaného systému. Pokud není zadavatel vlastníkem zařízení, které je součástí předmětu kontroly, a vyžaduje-li to naplnění cíle kontroly, má podle § 10 vyhlášky energetický specialista právo požádat skutečného vlastníka zařízení o součinnost.

Oproti vyhlášce č. 194/2013 Sb. jsou ve vyhlášce č. 38/2022 Sb. definovány nové metodiky zjišťování dimenzování zdroje tepla (příloha č. 1) a účinnosti spalovacích zdrojů tepla (příloha č. 2).

Jednotná perioda kontrol

Nově je zavedena jednotná perioda provádění kontrol bez ohledu na typ zdroje tepla a jeho jmenovitý výkon. U systémů nově uvedených do provozu musí být první kontrola provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozovaných systémů musí být kontrola prováděna pravidelně jednou za 5 let.

První kontrola podle nové vyhlášky musí být provedena nejpozději do 1. 3. 2023 u všech systémů, vyjma systémů vytápění se spalovacími zdroji tepla (kotli). U systémů vytápění se spalovacími zdroji tepla, které byly kontrolovány podle staré vyhlášky před více jak 5 lety (počítáno od 1. 3. 2022), musí být první kontrola provedena do 2 let ode dne nabytí účinnosti nové vyhlášky. U ostatních systémů se spalovacími zdroji tepla, které byly kontrolovány podle staré vyhlášky, musí být kontrola podle nové vyhlášky provedena do 5 let od provedení poslední kontroly.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.