logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Měření průtoků a spotřeb vody v bytových domech

Zahraniční odborníci se stále zabývají problematikou aktualizace metod dimenzování vnitřních vodovodů. Také v České republice se provádí výzkum zabývající se touto problematikou. Součástí tohoto výzkumu byla měření prováděná na pěti bytových domech v Bohumíně. Výzkumný projekt byl podporován v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2015 na VŠB-TU Ostrava. Výsledky měření by měly přispět k aktualizaci stanovení výpočtového průtoku a potřeby vody a průběhu potřeby vody během dne.

Reklama

 
Obr. 1 – Průtokoměr osazený za vodoměrovou sestavou bytového domu
Obr. 1 – Průtokoměr osazený za vodoměrovou sestavou bytového domu

1 Měření průtoků a spotřeb vody

Měření průtoků a spotřeb vody se prováděla od 7. 9. do 1. 12. 2015 v bytových domech postavených tradiční technologií před druhou světovou válkou i v domech panelových. V každém domě byl po dobu nejméně 14 dnů osazen průtokoměr Optiflux 1000, který každou sekundu snímal průtok v hlavním přívodním potrubí do domu za vodoměrovou sestavou (obr. 1). Naměřené průtoky byly zaznamenávány měřicí ústřednou Ahlborn umístěnou v uzamčené místnosti v suterénu domu.

2 Vyhodnocení naměřených průtoků a spotřeb vody

Byty v bytových domech, ve kterých se měření prováděla, mají standardní vybavení zařizovacími předměty. Každý byt je vybaven dřezem, záchodovou mísou s nádržkovým splachovačem a umyvadlem. V některých bytech je v koupelně osazena vana a v některých sprcha (viz tabulka 1). Ve dvou domech je ohřívač vody umístěn v domě, v ostatních třech domech se teplá voda přivádí z ohřívače umístěného mimo dům a průtoky byly měřeny na přívodu studené vody do domu. Odhaduje se, že v polovině bytů je připojena automatická pračka.

Největší naměřené průtoky a jejich porovnání s průtoky výpočtovými stanovenými podle ČSN 75 5455 a německé DIN 1988-300 je uvedeno v tabulce 1. Naměřené spotřeby vody a jejich porovnání s potřebami vody přepočtenými z vyhlášky č. 48/2014 Sb. je uvedeno v tabulce 2.

Tabulka 1 – Porovnání největších naměřených průtoků s průtoky výpočtovými
Pracovní označení domuPřívod vody
zásobuje dům
Počet obyvatelPočet bytůVybavení bytů vanou nebo sprchouNejvětší změřený průtok
[l/s]
Výpočtový průtok podle ČSN 75 5455
[l/s]
Výpočtový průtok podle DIN 1988-300
[l/s]
BAVčetně ohřívače136vanou0,481,091,05
BBVčetně ohřívače218vanou0,571,261,16
BCJen studenou vodou126vanou0,361,090,88
BDJen studenou vodou14926sprchou0,953,782,02
52vanou
BEJen studenou vodou16826sprchou0,743,782,02
52vanou

Z tabulky 1 je patrné, že největší změřený průtok je výrazně menší než výpočtové průtoky stanovené podle ČSN 75 5455 i podle DIN 1988-300. V domech, ve kterých byl měřen pouze průtok studené vody, protože teplá voda byla přiváděna z ohřívače umístěného mimo dům, je patrný největší rozdíl při porovnání největšího změřeného průtoku s výpočtovým průtokem stanoveným podle ČSN 75 5455. Je to způsobeno tím, že ČSN 75 5455 předpokládá zásobování domu buď pouze studenou, nebo pouze teplou vodou. DIN 1988-300 předpokládá směšování studené a teplé vody ve směšovacích bateriích.

Hodnoty naměřených průtoků v některých domech uvedené v tabulce 1 jsou znázorněny také v obrázcích č. 2, 3, 4, ze kterých je patrné kolísání průtoku v průběhu dne a že největší naměřený průtok se vyskytnul buď okolo poledne, nebo večer. Z obrázků 2, 3, 4 je také jasně patrné, že největší průtok trvá pouze krátkou dobu. Z tabulek 1 a 2 je zřejmé, že se výpočtový průtok velmi liší od maximální hodinové potřeby vody.

Obr. 2 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu dne v domě BA v pondělí 12. 10. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Obr. 2 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu dne v domě BA v pondělí 12. 10. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Obr. 3 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu dne v domě BB ve středu 16. 9. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Obr. 3 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu dne v domě BB ve středu 16. 9. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Obr. 4 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu části dne v domě BD ve čtvrtek 15. 10. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Obr. 4 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu části dne v domě BD ve čtvrtek 15. 10. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Tabulka 2 – Porovnání naměřených spotřeb vody s potřebami přepočtenými podle vyhlášky č. 48/2014 Sb.
Pracovní označení domuPřívod vody zásobuje důmPočet obyvatelNaměřená spotřeba
za den celkem
[l/den]
Naměřená spotřeba přepočtená
na obyvatele a den
[l/obyv. den]
Potřeba vody
na obyvatele a den přepočtená podle vyhlášky č. 48/2014 Sb.
[l/obyv. den]
Maximální naměřená hodinová spotřeba
[l/h]
průměrnámaximálníprůměrnámaximální
BAVčetně ohřívače131 3251 64710212796238
BBVčetně ohřívače211 4972 050719896268
BCJen studenou vodou12568847477168150
BDJen studenou vodou1498 3029 886566668799
BEJen studenou vodou1689 09411 069546668813

Z tabulky 2 je patrné, že hodnoty potřeby vody na obyvatele a den přepočtené ze směrných čísel roční potřeby vody (předpokládá se užívání bytů 365 dnů v roce) většinou odpovídají maximálním naměřeným hodnotám spotřeby vody. Při porovnání naměřených hodnot průměrných a maximálních denních spotřeb vody lze zjistit, že součinitel denní nerovnoměrnosti má hodnoty od 1,2 do 1,5 a hodnota součinitele hodinové nerovnoměrnosti činí 1,8 až 4,3.

Průběhy změřených spotřeb vody v některých domech uvedených v tabulce 2 jsou znázorněny také na obrázcích č. 5, 6, 7. Z obrázků jsou patrné průběhy spotřeb, ve dnech, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody. Jednalo se o volné dny. Maximální hodinová spotřeba se v těchto dnech vyskytla v ranních a dopoledních hodinách.

Obr. 5 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BB v jednotlivých hodinách v neděli 13. 9. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
Obr. 5 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BB v jednotlivých hodinách v neděli 13. 9. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
Obr. 6 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BC v jednotlivých hodinách v sobotu 21. 11. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
Obr. 6 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BC v jednotlivých hodinách v sobotu 21. 11. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
Obr. 7 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BE v jednotlivých hodinách v sobotu 14. 11. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
Obr. 7 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BE v jednotlivých hodinách v sobotu 14. 11. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
 

3 Závěr

Článek ukazuje průběžné výsledky dosud nedokončeného výzkumu. Dále budou vyhodnocována měření prováděná ve spolupráci s firmou Hamrozi v Českém Těšíně. Na základě vyhodnocení měření bude aktualizováno dimenzování ohřívačů vody, stanovování výpočtových průtoků a maximální hodinové potřeby vody v obytných domech.

Poděkování

Článek je výstupem výzkumného projektu „Měření spotřeby vody a špičkových průtoků v domovních vodovodech na Ostravsku“ podporovaného v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu VŠB-TU Ostrava pro rok 2015.

Další poděkování patří městu Bohumín a firmě Hamrozi.

Literatura

  1. Vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
  2. ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů.
  3. DIN 1988-300 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen – Teil 300: Ermittlung der Rohrdurchmesser; Technische Regel des DVGW.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.