logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Výtah z TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

Stručný výtah z předpisu obsahuje zejména informace o výrobcích s vyšší technickou, technologickou a inteligentní úrovní, upřesňuje požadavky pro instalaci a stavební úpravy, které nové technologie měření vyžadují a představuje varianty umístění měřidel, obzvláště v návaznosti na další instalační systémy (elektro).

Reklama

1. Plynoměr a dělení

Plynoměr je přístroj určený pro měření, zaznamenávání nebo indikaci množství protečeného plynu při provozních podmínkách.

1.1 Dělení plynoměrů podle principu

 • Objemový plynoměr – pracuje na principu plnění a vyprazdňování měřícího prostoru a dělí se na:
  • Membránový plynoměr s odměrnými membránovými komorami
  • Rotační plynoměr s otáčivými písty
  • Plynoměr s rotující komorou
 • Rychlostní plynoměr – pracuje na principu měření rychlosti protékajícího plynu známým průřezem, kde jedna z veličin (rychlost nebo průřez) je konstantní a dělí se na plynoměr:
  • Turbinový s oběžnými lopatkovými koly
  • Vírový s elektronickým snímáním a vyhodnocováním počtu vírů při proudění plynu tělesem měřidla
  • Ultrazvukový plynoměr s elektronickým snímáním změny rychlosti šíření ultrazvukového signálu v proudícím plynu
  • Hmotnostní průtokoměr (Coriolis), měřící deformaci trubice proudícím plynem s elektronickým vyhodnocováním.
 • Dynamický plynoměr – clonový průtokoměr, pracující na principu snímání a vyhodnocování tlaku před a za kruhovým otvorem souosým s potrubím (clonou).

1.2 Dělení plynoměrů podle připojovacích hrdel

 • Dvouhrdlový se samostatným vstupním a výstupním hrdlem (přírubou)
 • Jednohrdlový s jedním připojovacím hrdlem, ve kterém je přívod i vývod plynu oddělen vnitřním mezikružím.

1.3 Dělení plynoměrů podle stupně vybavenosti

 • Základní plynoměr, poskytující pouze funkce požadované směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU. Plynoměr může být vybaven integrovaným nebo vzdáleným impulsním výstupem, případně datovým výstupem.
 • Inteligentní plynoměr – inteligentní měřidlo, kompatibilní se směrnicemi 2014/32/EU, 2006/32/ES (ESCO) a 2012/27/EU, mající komunikační schopnost a doplňkové funkce (vestavěný diplej pro odběratele s informací o době použití, uzavírací ventil, domácí automatické rozhraní, předplatné funkce, dálkový update konfiguračních dat, funkce zapisování dat). Jedná se zejména o plynoměr:
  • S automatickým čtením (AMR), vybavený technologií, dovolující automatické čtení a ukládání údajů měřidla
  • Předplatný nebo s průběžným placením – plynoměr („pay as you go“) s integrovaným uzávěrem, dovolující odběratelům používat pokročilé způsoby placení za energie (mechanický žeton, mince, elektronické zálohy nebo SMS). Plynoměry mohou dálkově řídit splácení debetů a provádět výpočty k vyčerpání kreditu, založeném na tarifu a datech přepočtu energie, případně i umožňují změnu obchodníka
  • S inteligentním měřícím systémem – s více funkcemi, který je schopen provádět přepočet objemu plynu a výpočet spotřebované energie použitím hodnot, dodávaných systémem IT.

2. Obecné zásady

Plynoměry musí být používány, instalovány a provozovány v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem v příslušné technické dokumentaci.

Výkresovou dokumentaci plynoměru se doporučuje provádět podle ČSN 01 3450.

Pro obchodní měření se na každém odběrném místě osazuje:

 • Jeden plynoměr
 • Více než jeden plynoměr u rozsáhlých rozvodů s různým místem připojení
 • Více plynoměrů, kde jsou podstatné rozdíly ve velikosti odběru nebo ve výši přetlaku
 • Více plynoměrů při odběrech podléhajících různé spotřební dani za plyn.

3. Umísťování plynoměrů

3.1 Prostor a stavební vymezení pro umístění plynoměrů

Plynoměr může být umístěn v/ve:

 • Výklenku – vyhloubený prostor ve zdivu budovy, ohradní zdi apod., opatřený dvířky
 • Bytovém jádru (viz ČSN 74 7110)
 • Přístavku – uzavíratelná montovaná skříňka nebo zděný kiosek (samostatný objekt), přistavěný k budově nebo ohradní zdi
 • Sloupku – montovaný nebo zděný samostatný objekt, postavený ve volném terénu mezi budovou a hranicí pozemku
 • Skříni – samostatná skříň, umístěná uvnitř nebo vně objektu
 • Integrované skříni (samostatný objekt)
 • Pilíři – prostor (samostatný objekt) na vnější zdi budovy nebo v oplocení příslušné budovy
 • Kleci – ocelová drátěná nebo mřížová klec pro ochranu plynoměru proti neoprávněné manipulaci při umístění na veřejně přístupném místě
 • Oddělené místnosti – samostatná uzamykatelná větraná nebo větratelná místnost, umístěná uvnitř budovy, přístupná zvenčí nebo zevnitř budovy
 • Provozovně, volně v bytě, kotelně, regulační stanici apod.

3.2 Obecné zásady

K obecným zásadám patří, že plynoměry:

 • Mohou být umístěny jen na místech dobře přístupných, větraných, chráněných před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek, prachu a škodlivých plynů, kde nejsou vystaveny mechanickému poškození
 • Musí být umístěny na takových místech, kde bude umožněna snadná manipulace a přístupnost při jejich výměně
 • Musí mít číselník, umístěný pro odečet nad podlahou ve výšce:
  • U vertikálního osazení od 0,5 do 1,8 m
  • U horizontálního umístění od 0,5 do 1,5 m
 • Mohou být bez podpěry zavěšeny na potrubí, nedochází-li k namáhání plynoměru, potrubí nebo armatur
 • Membránové nad velikost G40, musí být na pevné podložce se zabezpečením proti pohybu plynoměru
 • Se přednostně umísťují mimo byt nebo provozovnu na veřejně přístupném prostoru (chodby, sklepy, schodiště, výklenky, sloupky, hranice pozemku)
 • Umístěné v jediném prostoru, o počtu dvou a více, se v místě výstupu potrubí označí identifikačním údajem odběratele
 • Je možné umístit do bytových jader, instalačních šachet, instalačních prostorů – toto umístění se neupřednostňuje
 • Membránové do velikosti G6 a ultrazvukové pro domácnost, musí být v samostatném objektu ukotveny na fixační rám – eliminace silového namáhání
 • Umístěné ve společném prostoru s nepovolanými osobami je nutné umístit do uzamykatelné skříně nebo klece
 • Mohou být umístěny společně s vodoměry, regulátory, hlavními uzávěry (HUP), telefonními přípojkami při respektování zásad platných i pro umístění těchto zařízení
 • Umístěné např. v jiném podlaží než je odběratel, musí na výstupu z plynoměru mít identifikační označení odběratele s číslem podlaží
 • Vyžadují dostatečný vnitřní prostor podle typu a velikosti tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto TPG, i s předepsanými montážními sestavami
 • Mohou být umístěny ve společném integrovaném prostoru s elektrickým měřícím zařízením (sloupek, skříň, pilíř, přístavek), např. podle přílohy 2 tohoto TPG
 • Umístěné společně s HUP musí být navrženy v souladu s ČSN 1775, ČSN EN 15001-1 a TPG 704 01
 • V průjezdech či průchodech (ve výklencích, skříních, přístavcích) musí být chráněny před poškozením od projíždějících vozidel.

3.3 Dodatečný zákaz umístění plynoměrů

Plynoměry nelze umísťovat:

 • V chráněných únikových cestách podle ČSN 73 0804
 • Ve světlících, větracích šachtách a nepřístupných prostorech
 • V cizím bytě nebo prostoru jiného provozovatele, který není veřejně přístupný
 • Ve vzdálenosti menší než 1 m od zdrojů tepla, pokud není provedeno tepelné odstínění; za zdroj tepla se nepovažují teplovodní a jiná zařízení, jejichž povrchová teplota nepřekročí 60 °C
 • V prostorách pod úrovní terénu, pokud slouží pro měření plynů těžších než vzduch
 • Ve shromažďovacím prostoru podle ČSN 73 0831
 • V hromadných podzemních a nadzemních garážích podle ČSN 73 6058
 • V kolektorech a technických chodbách podle ČSN 73 7505.

4. Připojování a montážní zásady pro osazení plynoměrů

Pro připojení plynoměrů platí:

 • Plynoměr musí být instalován tak, aby nedocházelo k jeho mechanickému namáhání
 • Rozteč plynoměrů musí být zajištěna rozpěrkou kromě případů připojení plynoměrů flexibilním potrubím
 • U plynoměrů, u kterých není trvalé vodivé propojení potrubí, je nutné propojit vstupní a výstupní potrubí vodivým propojením
 • Na přívodním plynovodním potrubí před plynoměrem musí být osazen uzávěr.
  • Uzávěr nemusí být instalován, pokud vzdálenost mezi plynoměrem a HUP nebo regulátorem je menší než 1 m.
  • Uzávěr nesmí být v jiné místnosti než plynoměr a nusí být přístupný.
 • Na výstupním potrubí za plynoměrem musí být osazen uzávěr ve vzdálenosti do 1 m. Uzávěr nemusí být instalován:
  • Je-li plynoměr osazen v prostoru předsíně, bytového jádra, samostatné instalační šachty
  • V rodinném domě, bytě nebo ve stavbě pro individuální rekreaci a slouží pro jeden spotřebič téhož zákazníka.
 • Změny na připojení plynoměru pro obchodní měření se smějí provést jen po předchozím projednání s provozovatelem.

Pro zřizování obtoku platí:

 • U provozních plynoměrů (neslouží pro obchodní měření) je možné zřizovat obtok
 • U obchodního měření lze obtok zřizovat pouze v odůvodněných případech:
  • Při vzniku poruchy plynoměru (zaseknutí)
  • Při způsobení škody na produkci, technologickém zařízení, životním prostředí, bezpečnosti obsluhy
  • Při ohrožení života, zdraví, újmě na majetku (např. nemocnice, pekárny)
 • U turbinových a rotačních plynoměrů se využije zřízení obtoku pro možnost bezpečného nájezdu plynoměru.

Uzávěry na výstupním potrubí z každého plynoměru se zřizují:

 • U plynoměrů s obtokem
 • U osazení dvou a více plynoměrů v paralelních řadách
 • Ve vzdálenosti max. 1 m od plynoměru

Pro napojení na potrubí platí:

 • Napojení plynoměru na ležaté potrubí musí být tak, aby sklon byl vždy od plynoměru
 • Provozovatel může požadovat před plynoměr vhodný filtr nebo sítko

5. Osazení plynoměrů

Plynoměr se osadí po kontrole:

 • Technických podmínek smlouvy
 • Přístupnosti plynoměru
 • Prostoru pro umístění
 • Platné zprávy o revizi OPZ s výsledkem potvrzení možnosti napojení.

Po osazení plynoměru se provede:

 • Naplnění OPZ plynem
 • Odvzdušnění, kontrola chodu plynoměru, kontrola těsnosti připojení.

6. Provoz plynoměrů

Pro provoz plynoměrů platí:

 • Plynoměr musí splňovat požadavky technické dokumentace
 • Zásah do měřícího zařízení a do OPZ, které by mohlo ovlivnit funkčnost a správnost měřícího zařízení se bez předchozího souhlasu zakazuje
 • Při provozu plynoměru musí být dodrženy podmínky, za kterých byl plynoměr instalován (dovolený tlak, průtok a umístění). Změny musí být předem odsouhlaseny
 • K uzávěru musí mít zákazník trvale k dispozici ovládací prvek (klíč uzávěru, příp. klíč od dvířek)
 • Při obsluze, kontrole a údržbě je nutno věnovat pozornost těsnosti, větrání a čistotě prostoru umístění plynoměru
 • Ve skříňkách, výklencích a sloupcích s plynoměry nesmí být ukládáno nic, co nesouvisí s provozem.
English Synopsis
Extract from the TPG 934 01 Gasometers. Placing, connecting and operating

Brief summaries of legislation in particular contain information about products with higher technical, technological and intelligent level, specifies requirements for installation and construction works, which require new measurement technology and represents a variant location measuring devices, especially in relation to other installation systems (electro).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.