logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Zpráva o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (2008/2074(INI))

Návrh usnesení Evropského parlamentu o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (2008/2074(INI))výtah

Ze zprávy vyplývá vážnost situace v oblasti zásobování vodou, které je provázané na řadu oblastí. Pro účely tohoto článku byly vybrány především části týkající se vlastního hospodaření s vodou - vynechána byla například zemědělská stránka problematiky.

Reklama

Evropský parlament

  • s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. července 2007 o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (KOM(2007) 0414, dále jen "sdělení"),
  • s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen: "rámcová směrnice o vodě") a s ohledem na další zprávy a studie brané v úvahu konstatuje (vybrány jen některá konstatování):

A. vzhledem k tomu, že problém sucha a nedostatku vody se geograficky neomezuje na Evropskou unii, ale má mezinárodní dopad, a tudíž se jedná o celosvětový problém; vzhledem k tomu, že kvůli vodě již probíhají mezinárodní konflikty a vzrůstá nebezpečí, že tyto konflikty budou stále častější

B. vzhledem k tomu, že voda je nezbytná pro život a obecné blaho, a proto by neměla být omezovaná na pouhé zboží;

C. vzhledem k tomu, že nedostatek vody a sucho představují závažný problém s rozsáhlými socio-ekonomickými a environmentálními dopady na EU; vzhledem k tomu, že celkové ekonomické ztráty EU v důsledku sucha za posledních třicet let jsou odhadovány na 100 miliard EUR;

D. vzhledem k tomu, že s nedostatkem vody a suchem se již potýkají různé oblasti EU, a že přibližně jedna pětina obyvatel EU žije v zemích, které řeší tlak na vodní zdroje,

H. vzhledem k tomu, že během posledních třiceti let se stále častěji vyskytuje problém sucha a nedostatku vody, který sílí i na intenzitě, a že tuto situaci patrně zhorší změna klimatu, neboť v jejím důsledku dojde na území EU i mimo něj k nárůstu extrémních hydrologických jevů, které zřejmě ovlivní kvalitu i kvantitu vodních zdrojů,

I. vzhledem k tomu, že trendy v EU, pokud jde o užívání vody, nejsou udržitelné, neboť kvůli neúčinnému hospodaření se 20 % vody vyplýtvá,

P. vzhledem k tomu, že nedostatek vody a sucho představují složitou environmentální otázku a jako takové by měly být řešeny v úzké spojitosti s dalšími otázkami v oblasti životního prostředí a s přihlédnutím k nim,

V. vzhledem k tomu, že čtvrtá zpráva Komise o hospodářské a sociální soudržnosti (KOM(2007)0273) označuje změnu klimatu, zejména sucho a nedostatek vody, za jeden z nových úkolů s dalekosáhlými územními důsledky, který musí politika soudržnosti vyřešit, protože již postihla 11 % obyvatelstva a 17 % území EU,

... vítá sdělení Komise a podporuje první navržený soubor politických alternativ činnosti, ale lituje, že se jeho působnost omezuje pouze na EU a jednotlivé členské státy; připomíná, že nedostatek vody a sucho představují problém s mezinárodním dosahem, což je třeba při přijímání opatření zohlednit;

... žádá regionální a místní orgány, aby využívaly rozsáhlých možností, které jim poskytují strukturální fondy, a investovaly do zdokonalení či obnovy stávající infrastruktury a technologii (především v regionech, kde se plýtvá vodními zdroji kvůli prosakováni vodovodního potrubí), a to zejména do čistých technologií, které napomáhají racionálnímu využívání vody a mohou být napojeny na systém integrovaného řízení vodních zdrojů (IRM); tímto způsobem by bylo možné řešit problém racionálního využívání vody (ve smyslu její úspory a opětovného využití) v průmyslových a zemědělských odvětvích i v domácnostech;

... vítá skutečnost, že se Komise ve snaze řešit nedostatek vody a sucho zaměřuje především na úspory vody; v této souvislosti naléhá na Komisi, aby zajistila, aby využívání strukturálních fondů nebylo s tímto prioritním záměrem v rozporu, aby mezi kritéria, která musí projekty splňovat, zařadila udržitelné řízení vodních zdrojů, a aby se předtím, než místním a regionálním orgánům přidělí prostředky ze strukturálních fondů, přesvědčila o tom, zda využívají všech opatření k úspornému hospodařeni s vodou a zda postupují v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě;

... vyzývá EU, aby podporovala technologie, předávání osvědčených postupů a inovace, které jsou méně náročné na spotřebu vody a energie a usilují o hospodárnější využívání vody;

... vyzývá Komisi, aby v zájmu povzbuzení udržitelného využívání vody případně zvážila podporu sítě měst, která by sloužila k výměně osvědčených postupů, jako je například opětovné využití, úspory a hospodárnější využívání vody, a k společnému provádění pilotních demonstračních projektů, protože ztráty způsobené prosakováním veřejné vodovodní sítě mohou v městských centrech přesahovat 50 %; vyzývá rovněž místní orgány, aby opravily zastaralé vodovodní sítě;

... zdůrazňuje, že v EU by mohlo být ušetřeno 40 % spotřebované vody; v zájmu hospodárnějšího a udržitelnějšího užívání vody žádá zavedení konkrétních opatření a finančních pobídek; vyzývá rovněž, aby byly standardně instalovány vodoměry s cílem povzbudit její úspory, opětovné využití a hospodárné a racionální využívání; vybízí nejvíce zasažené členské státy, aby využily část svých strukturálních fondů na projekty usilující o lepší využívání a úspory vody; vyzývá správy povodí, aby provedly analýzu nákladů a přínosů u opatření pro alternativní vodohospodářství ve všech odvětvích;

... zdůrazňuje skutečnost, že výroba biopaliv zvýší poptávku po velkém množství vody, a že je třeba důkladně sledovat dopady používání biopaliv a pravidelně hodnotit politiky v oblasti biopaliv na úrovni EU i jednotlivých států;

... upozorňuje, že hlavní uživatelé vody (například elektrárny) vodu nespotřebovávají, ale po použití ve svých procesech ji vypouštějí zpět do koloběhu vody; zdůrazňuje, že tím značně ovlivňují dostupnost povrchové vody, ekologické systémy a veřejné zdraví, neboť zvyšují teplotu vody; zdůrazňuje, že je třeba vzít tyto dopady v úvahu;

... upozorňuje Komisi na to, že účinnou politikou tvorby cen za vodu, která by odrážela její skutečnou hodnotu, může povzbudit spotřebitele k úspornějšímu užívání vody;

... zastává názor, že systém označování výrobků z hlediska spotřeby vody, který již existuje pro spotřebu energie, by byl vhodným nástrojem k dosažení udržitelnější spotřeby vody; zdůrazňuje však, že by;

  1. takový systém měl byt dobrovolný a
  2. měla být zohledněna stávající označení a systémy pro označovaní, aby spotřebitelé nebyli zmateni přemírou informací;

... důrazně žádá, aby se kritéria racionálního využívání vody stala, je-li to možné, součástí stavebních norem pro budovy;

... vyzývá všechny zúčastněné strany, aby vypracovaly dobrovolný systém označování udržitelného vodohospodářství a vypracovaly dobrovolné programy úspory vody v různých hospodářských odvětvích (například v zemědělství, cestovním ruchu či zpracovatelském průmyslu);

... zdůrazňuje, že účinná politika tvorby cen za vodu, která by odrážela její skutečnou hodnotu, může povzbudit spotřebitele k úspornějšímu užívání vody;

... je toho názoru, že voda musí zůstat veřejným statkem a základním prvkem suverenity jednotlivých zemí, a že by měla být všem dostupná za spravedlivou "sociální a ekologickou cenu", která současně zohlední zejména konkrétní situaci jednotlivých států, různé stávající zemědělské systémy a sociální úlohu, kterou zemědělství hraje;

... podporuje závazek Komise trvale zdůrazňovat na mezinárodní úrovni problém sucha a nedostatku vody, zejména prostřednictvím Úmluvy OSN o boji proti rozšiřování poušti a Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu;

... pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Voda je nezbytná pro celou společnost. Ke svému životu ji potřebují lidé, zvířata i rostliny a je rovněž nepostradatelným zdrojem pro ekonomiku. Voda je však vzácným přírodním zdrojem.

Jedním ze základních úkolů ochrany životního prostředí je ochrana vodních zdrojů, vodních ekosystémů, pitné vody či vody užívané k osobni hygieně.

Má-li být tedy tento cenný zdroj účinně chráněn, je zapotřebí koordinované akce na úrovni EU. Během posledních třiceti let jsme stále častěji svědky extrémních výkyvů počasí. V minulých letech způsobily častější srážky v některých částech Evropy povodně, zatímco jiné oblasti se potýkají se suchem a horkým počasím. Kvůli změně klimatu, která tyto výkyvy umocňuje, mohou 3,2 miliardy lidí v budoucnu čelit nedostatku vody. EEA (Evropská agentura pro životní prostředí) v roce 2007 odhadovala, že třetina Evropanů již žije v oblastech, kde dodávky vody nepokrývají poptávku.

V posledních třiceti letech vzrostly ztráty v důsledku sucha na téměř 100 miliard EUR.

Třemi hlavními úkoly, jimiž by se EU měla zabývat jsou: extenzivní, neudržitelná a neúčinná spotřeba vody a v tím související plýtvání vodou, nedostatečná informovanost o této problematice a absence integrovaného přístupu k řešení otázky vodních zdrojů. Změna klimatu není jediným problémem, jemuž se Evropa musí postavit. Navzdory sílícímu tlaku na vodní zdroje se s vodou nadále hospodaří extenzivním, neudržitelným a neúčinným způsobem a její spotřeba roste téměř dvakrát rychleji než světová populace.

V samotné Evropě se kvůli neúčinnému hospodařeni plýtvá nejméně 20 % vody.

Jedním ze způsobů, jak řešit tento problém, by bylo plné uplatňování rámcové směrnice o vodě a jejich ustanovení o cenách.

Dále jsou zapotřebí investice do technologií s úspornou spotřebou vody. Před pouhým zvýšením dodávek vody by měla být upřednostněna opatření zaměřená na poptávku. Opatření zaměřená na dodávku by měla být zvážena až poté, co budou vyčerpány možnosti, které nabízí hospodárnější využívání vody, lepší řízení poptávky a informovanost.

Nedostatek vody by se neměl řešit přepravou vody na velké vzdálenosti a otázka přeshraničního přívodu vody by měla zůstat výlučně v kompetenci jednotlivých členských států.

Vzhledem k závažnosti vznikajícího problému je nedostatek údajů a absence rozsáhlé informační kampaně zarážející.

Vytvoření návyků zaměřených na odpovědné, úsporné a účinné užívání vody musí předcházet aktivní informační politika, do níž je třeba zapojit všechny subjekty působící ve vodohospodářství.

Hlavní činnosti se musí soustředit na poskytování informací, vzdělávání a školení.

Tohoto úkolu se lze zhostit různými způsoby. Označování jako účinný způsob cíleného informování veřejnosti o spotřebě vody a postupech udržitelného hospodaření s vodními zdroji představuje pouze jednu z možností.

Je nutné, aby otázka vodních zdrojů byla zohledněna ve všech oblastech politik a aby byl pro její řešení vypracován vskutku integrovaný přistup. Do tohoto procesu by měly být zapojeny orgány na všech politických úrovních (vnitrostátní, regionální a místní).

Rostoucí nedostatek vody by měly zohlednit všechny politiky i finanční nástroje EU. Problém sucha a nedostatku vody se navíc geograficky neomezuje na Evropskou unii, ale má mezinárodní důsledky. Kvůli vodě se již vedou mezinárodní konflikty a vzrůstá nebezpečí, že tyto konflikty budou stále častější. Pro řešení sucha a nedostatku vody je tudíž nezbytné přijmout komplexnější přistup.

MOTION FOR A EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION

English Synopsis
Report on water scarcity and droughts in the European Union (2008/2074 (INI))

The report shows the seriousness of the situation in the water, which is linked to a number of areas. For the purposes of this article were chosen from among its own section on water - has been omitted as agricultural site issues, etc.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.