logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přínosem vodního auditu je šetrnější práce s vodou a vodními zdroji

MPO chce cestou tzv. vodních auditů předcházet dopadům sucha na podnikatele. Vyhlásilo novou výzvu z programu OPPIK a připravilo metodiku zacílenou na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Reklama

Dotace na poradenské služby s cílem dosažení úspory vody

Výzva programu Poradenství OPPIK umožní nákup poradenských služeb pro malé a střední podniky zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody dle Metodiky hodnocení využívání vody MPO (vodní audit). Výstupem projektu bude získání značky Odpovědného hospodaření s vodou MŽP nebo provedení doporučených návrhů opatření dle vodního auditu. Celková alokace výzvy je 130 mil. Kč.
V rámci výzvy Poradenství II počítáme s podporou až do výše 100 milionů korun s tím, že maximální výše podpory na každou žádost/vodní audit je 50 % celkových nákladů, nejvýše 500 tisíc Kč,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

  • Vodní audit se zabývá primárně vodními zdroji, využitím vody v podniku i nakládáním s odpadní vodou. Dotace cílí na malé a střední podniky.
  • Výstupem projektu bude při splnění podmínek získání známky Odpovědného hospodaření s vodou podle metodiky ministerstva životního prostředí. Cílem je, aby firma, která získala uvedenou známku, nemusela v obdobích sucha „zavřít výrobu”, neboť známka bude dokladem o hospodárném nakládání s vodou.
  • Jedná se o dobrovolnou záležitost a cílem je naplnit cíle takzvané zelené dohody pro Evropu z prosince 2019. Zahrnuje seznam konkrétních kroků s cílem dosáhnout v EU do roku 2050 klimatické neutrality. V zelené dohodě Evropská komise vysvětluje iniciativy, které hodlá během několika příštích let postupně předložit. Několik z nich předložila už v roce 2020, zejména jde o akční plán na podporu větší míry oběhového hospodářství, který se bude zabývat udržitelnějšími produkty a doplňovat novou strategii průmyslové politiky. A součástí realizace podpory oběhového hospodářství je hospodaření s vodou jako redukce následků sucha jak v krajině, tak v průmyslu a na úrovni běžné každodenní spotřeby obyvatelstva.
Pohled z praxe:
„Vodní audity jako firma už několik roků děláme, a tak je samozřejmě i doporučujeme. Metodika MPO je i dobrým návodem, jak na něco nezapomenout (i když je i tam ještě další prostor pro komplexnější přístup), ale jako u každé poradenské činnosti je výsledek úměrný zkušenostem a schopnostem maximálně zohlednit místní podmínky. Mechanická aplikace obecných postupů nemusí vést k optimálnímu návrhu.
Dobrý audit vyžaduje zkušenosti z oblasti nakládání s dešťovými vodami (případně komplexně s MZI), podzemními vodami a tedy tím pádem dobré hydrogeologické podklady, zkušenosti s realizací TZB kvůli posouzení recyklace vod a tepla z nich v rámci administrativních budov, legislativní znalosti z oblasti zákonů o odpadech, vodách a zdraví lidu.
Audit by neměl být proveden jen z úzkého úhlu pohledu za účelem prodeje nějakého výrobku nebo technologie, naopak by měl být komplexní a zahrnovat doporučení i co se týká např. minimalizace uhlíkové stopy, tj. být provázaný i na spotřebu energie, PHM, lidské práce nebo i množství odpadů," říká Ing. Karel Plotěný ze společnosti ASIO NEW, spol. s r.o..

Vodní audit je nezbytnou součástí úspěšné realizace šetření s vodou v praxi

Pro zpracování vodního auditu je připraven tzv. Katalog technologií, které ovlivňují spotřebu vody a činností, ve kterých se odráží suché počasí s klíčovými ukazateli charakterizace spotřeby vody a kvalitativních ukazatelů pro vzájemné porovnání. Vyhledávání potřebné technologie je zajištěno online formulářem.

Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství daného subjektu. Zabývá se primárně vodními zdroji, využitím vody v podniku i nakládáním s odpadní vodou. Vodní audit je plně kompatibilní a vzájemně se doplňuje s metodikou MŽP pro hodnocení odpovědného hospodaření s vodou, na jehož základě je možné obdržet příslušnou známku,“ říká Marian Piecha.

MPO podpoří nové technologie a procesy umožňující recyklaci vody ve výrobních podnicích, zejména v odvětvích s vysokou spotřebou vody jako je potravinářský, papírenský, chemický a textilní průmysl či energetika, dále instalaci uzavřených cirkulačních okruhů a procesy optimalizace spotřeby vody v rámci samostatného výrobního procesu. „Vodní audit je nezbytnou součástí, vstupním parametrem úspěšné realizace šetření s vodou v praxi. Věříme, že nová výzva programu Poradenství se stane efektivním nástrojem pro podporu podniků v této oblasti,“ uzavírá náměstek Piecha.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.