logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Směsi cizorodých látek v podzemních vodách


© Adobe Stock

Představujeme výsledky monitoringu výskytu směsí cizorodých látek v podzemních vodách České republiky. Z výsledků je patrné, že zavádění nových technologií pro odstraňování organických mikropolutantů bude nutné zvláště v případech vodáren, kde jsou podzemní vody zdrojem pro úpravu na vodu pitnou.

Reklama

Do analýzy výskytu cizorodých organických látek byla zahrnuta data z 4079 vzorků odebraných na celkem 700 objektech sítě sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ v období 2016–2018 (zpravidla bylo na každém objektu sítě celkem odebráno 6 vzorků, tj. 2 vzorky ročně). Za toto období ČHMÚ disponuje daty o výskytu celkem 259 cizorodých organických látek, pro některé látky jsou k dispozici data pro všechny objekty za celé analyzované období, pro některé látky jsou k dispozici data jen na některých objektech a třeba jen za poslední rok sledovaní tj. za rok 2018. Pro účely posouzení, zda se látky vyskytují ve směsích různého původu byly rozděleny dle jejich použití a i chemického složení do následujích skupin: pesticidy, PAU, TOL (alifatické chlorované i nechlorované uhlovodíky), léčiva, alkylfenoly, komplexotvorné látky, benzotriazoly, perfluorované látky, prostředky personální péče a ostatní (Tab. 1).

Tabulka 1: Počty látek v jednotlivých skupinách
SkupinaPočet látek
Alkylfenoly5
Komplexotvorné látky3
Pesticidy152
Perfluorované látky2
Ostatní3
TOL17
PAU14
Benzotriazoly3
Léčiva58
Prostředky personální péče2

Ačkoliv síť je koncipována tak, aby se vyhýbala oblastem s významnými antropogenními vlivy zejména lokálního charakteru (průmyslové provozy, skládky apod.), v podzemních vodách bylo nalezeno 161 látek (60 % ze všech sledovaných), v jednotlivých objektech sítě se může jednat až o směs 30 látek. Ze 4079 vzorků nebyly nalezeny žádné takovéto látky ve 811 (20 %), ve 531 (13 %) vzorků byla nalezena pouze jedna látka, v 389 (10 %) vzorků se vyskytly 2 látky, 3 až 10 látek bylo nalezeno v 1810 (44 %) vzorků a 11 až 30 látek bylo nalezeno v 538 (13 %) vzorcích (Obr. 1, 2, 3). Lze tedy říci, že v měřitelných koncentracích se alespoň dvě organické látky vyskytly ve 2738 (67 %) vzorcích, z toho alespoň 2 látky ze dvou různých skupin se vyskytly ve 1947 (48 %) vzorcích.

Obr. 1: Frekvence nálezů počtu látek v jednom vzorku
Obr. 1: Frekvence nálezů počtu látek v jednom vzorku
Obr. 2: Počty nalezených látek v monitorovací síti
Obr. 2: Počty nalezených látek v monitorovací síti
Obr. 3: Počty nalezených skupin látek v monitorovací síti
Obr. 3: Počty nalezených skupin látek v monitorovací síti

Nejčastěji nalézanými látkami byly pesticidy ve 2013 vzorcích, následované PAU ve 2008 vzorcích a TOL v 929 vzorcích. Z ostatních látek se nalézají alkylfenoly (217 vzorků), léčiva (271 vzorků), komplexotvorné látky (696 vzorků), prostředky personální péče (174 vzorků) a benzotriazoly (107 vzorků). Látky z ostatních skupin byly v podzemních vodách zjištěny jen sporadicky tj. v méně než 100 vzorcích (Obr. 4).

Obr. 4: Výskyt jednotlivých skupin látek v monitorovací síti
Obr. 4: Výskyt jednotlivých skupin látek v monitorovací síti

Suma koncentrací cizorodých organických látek se běžně pohybuje do 1 μg/l, výjimečně (ve třech objektech monitorovací sítě) překračuje 100 μg/l a dosahuje až 551 μg/l (Obr. 5–6).

Obr. 5: Sumární koncentrace v objektech monitorovací sítě
Obr. 5: Sumární koncentrace v objektech monitorovací sítě
Obr. 6: Frekvence sumárních koncentrací v jednom vzorku
Obr. 6: Frekvence sumárních koncentrací v jednom vzorku

Výsledky monitoringu prokázaly výskyt směsí cizorodých látek v podzemních vodách České republiky v překvapující míře. Vzhledem k tomu, že přirozená atenuace je v podzemních vodách velmi dlouhodobý proces, nelze v nejbližších letech očekávat zlepšení stavu, naopak vlivem stále citlivějších analytických metod jsou velmi pravděpodobné nálezy ještě dalších cizorodých látek, o jejichž přítomnosti v podzemních vodách nemáme dnes žádné informace. Zavádění technologií pro odstraňování organických mikropolutantů se bohužel v budoucnosti bude muset stát běžnou součástí úpraven vod i v případech, kdy využívají vodu podzemní.

Poznámka redakce: Výše uvedené se týká monitorovaných zdrojů podzemní vody, které nejsou ve všech případech zdrojem vody pro úpravu na vodu pitnou. Jaká je situace u vody používané na pitnou vodu a zda je výskyt polutantů problémem i pro vodárenství, se zeptáme odborníků na pitnou vodu a informaci přineseme v některém z dalších vydání.

English Synopsis
Mixtures of unoriginal substances in groundwater

We present results of monitoring the occurrence of mixtures of unoriginal substances in groundwater of the Czech Republic. The results show that the introduction of new technologies for the removal of organic micro-pollutants will be necessary especially in the case of waterworks, where groundwater is a source for drinking water treatment.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.