logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zpřísnění emisních limitů NOx u ohřívačů vody


© Fotolia.com
Reklama

Již před pěti lety přijala Komise EU opatření na snížení úrovně emisí oxidu dusíku u konvenčních ohřívačů vody na plynná paliva. Lze předpokládat, že s přiblížením data 26. září, kdy nařízení Komise (EU) č. 814/2013 ze dne 2. 8. 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, vstoupí v platnost, bude tématu věnována větší pozornost v médiích. Abychom předešli případným dezinformacím, cítí Český plynárenský svaz (ČPS) potřebu seznámit širší veřejnost s celou situací.

V první řadě je třeba uvést, že směrnice se žádným způsobem nevztahuje na stávající zařízení. Pro ně budou i nadále rozhodující limity, které platily v době, kdy byly tyto spotřebiče uvedeny na trh. Mohou být provozovány až do skončení jejich životnosti, pokud se jejich majitelé nerozhodnou vyměnit je dříve.

Úroveň emisí oxidů dusíku produkovaných konvenčními ohřívači vody, které používají plynná paliva, je zmíněným nařízením stanovena ve výši max. 56 mg/kWh spotřebovaného paliva vyjádřeného jako spalné teplo. Tomuto požadavku musí být podřízen ekodesign všech nově vyráběných ohřívačů vody o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 400 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem ≤ 2 000 l včetně těch, které jsou začleněny do souprav sestávajících z ohřívače a solárního zařízení ve smyslu článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013.

Je tedy především záležitostí výrobců těchto spotřebičů, aby jejich produkty od výše uvedeného data splňovaly náročnější emisní kritéria.

Při rozhodování o způsobu přípravy teplé vody a zajištění tepla pro vytápění domácností lze i nadále jednoznačně doporučit zemní plyn jako palivo budoucnosti. Jeho spalováním nevznikají prach a další částice, které negativně ovlivňují lidské zdraví. A současné plynové spotřebiče často již nyní splňují všechny přísné parametry, které mají zajistit další zlepšování životního prostředí.

Pro jejich efektivní provoz ČPS upozorňuje na nutnost zajistit pravidelné kontroly a seřizování. Odborný servis zajistí nejen jejich dokonalou funkčnost, ale i snižování finančních nákladů na provoz konkrétních zařízení i celé domácnosti.

Závěrem bych chtěl podotknout, že činnost EK v oblasti ekodesignu spotřebičů se netýká pouze zemního plynu. Podobná nařízení, jako je uvedené č. 814/2013, přijímá EK i pro ostatní energetické zdroje včetně obnovitelných.

Jan Ruml
Výkonný ředitel Českého plynárenského svazu

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.