logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

25.10.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

V kanalizaci se sleduje obsah nerozpuštěných látek, hlavně tuků, rozpuštěných látek, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku. Lapák tuků chrání kanalizaci před zalepování potrubí tukem. Musí být správně navržen i provozován, ale přehnané požadavky k zlepšení stavu nevedou.

14.6.2010
Ing. Dagmar Kopačková

Novela vodního zákona (novela zákona o vodách) bude účinná od 1.8.2010 a obsahuje řadu novinek. Aktuální témata: žumpy, ČOV pouze na ohlášení, vypouštění odpadních vod z malých ČOV vsakováním přes půdní vrstvu do podzemních vod, srážkové vody, posudek hydrogeologa, zůstatkový průtok ve vodních tocích.

10.5.2010

Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla i otázka vztahu provozu malých vodních elektráren.

14.4.2010
Veletrhy Brno, a.s.

Novela vodního zákona, kterou ve třetím čtení přijala Poslanecká sněmovna ČR, přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.

3.8.2009
Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r.o.

V těchto dnech putuje z vlády do parlamentu návrh novely "Vodního zákona" 254/2001 Sb. Hlavní změny pro menší investory se týkají povolování vypouštění odpadních vod např. z domovních čistíren. Změny spočívají v tom, že bude možné zasakovat při zohlednění místních podmínek i z větších objektů, a v tom, že se změní při povolování výrobků s označením CE přístup k povolování.

17.11.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Dotazy na možnosti likvidace odpadních vod jsou neustálé a článek proto nabízí přehledně možnosti řešení likvidace odpadních vod ze septiku.

10.11.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Cesta zpátky ke zmírnění našich závazků asi nevede a tak nezbývá než co nejrychleji hledat jak našich závazků dosáhnout. A tak je třeba spojit síly legislativců, správců povodí a technologů k tomu a najít co nejoptimálnější společné řešení.

10.12.2007
Bc. Lukáš Mudroch, Marley

Článek shrnuje problematiku nakládání se srážkovou vodou. Zatímco k zasakování a akumulaci srážkové vody z RD není třeba povolení, k zasakování odpadní vody je vždy nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu.

1.10.2007
Ing. Zdeněk Žabička

Požadavek zachycování dešťové vody na pozemku nemovitosti je správný. Při jeho naplňování se musí postupovat s odbornou péčí tak, aby nemohlo dojít k poškození řešeného objektu nebo objektů sousedících. Článek nabízí mimo jiné i několik praktických ukázek.

18.6.2007
Ing. Dagmar Kopačková

Lze povolit vypouštění odpadních vod do vod podzemních přes půdní vrstvy např. ze septiku společného pro dva i více rodinných domů, v případě domovní čistírny odpadních vod lze povolit jednu společnou až pro 50 EO, bez ohledu na počet připojených domácností.

7.5.2007
Ing. Dagmar Kopačková

Platné povolení musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu u rodinného domu, na chatě, či jiném objektu, nebo ten, kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu. Tito odběratelé by si měli ohlídat dva důležité termíny, a sice 1. červenec 2007 a 1. leden 2008.

12.2.2007
Ing. Dagmar Kopačková

Článek například uvádí, na čem záleží, zda platit za dešťové vody z garáží, jaký je rozdíl plateb u bytových a nebytových prostor objektů využívaných k trvalému bydlení a jaký význam mají pojmy trvalé bydlení, domácnost, součást a příslušenství stavby a jak platit v případě pronájmů nemovitostí.

19.12.2006
Nicoll Česká republika, Ing. Martina Černá

Přednáška ze semináře k hospodaření s dešťovou vodou přináší přehlednou rekapitulaci možností a výrobků jak s dešťovou vodou naložit podle současných požadavků, tj. bez přímého odvádění do kanalizace.

13.12.2006
Ing. Vladimír Chaloupka, Ministerstvo zemědělství České republiky

Přednáška Ing.Chaloupky zazněla na semináři o využívání dešťových vod, kde vyvolala u přítomných velký ohlas. Velmi přehledně totiž shrnuje legislativu v této oblasti. Seminář pořádala společnost Marley.

6.12.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Výrobky a řešení pro nakládání s dešťovými vodami včetně legislativy, sanace vlhkého zdiva a zavlažovací systémy - to byla témata velmi zajímavého semináře.


zpět na aktuální články
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.