logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Požární větrání hromadných garáží

Současná společenská poptávka směřuje k požadavku, aby parkování a provozování vozidel v garážích bylo umožněno pro vozidla s libovolným druhem pohonu. Tj. pro vozidla na kapalná paliva (benzín, nafta), na plynná paliva (LPG, CNG), elektrický pohon a jiná alternativní paliva. To vede k nutnosti přípravy a tvorby pravidel a předpisů pro navrhování hromadných garáží pro všechna tato vozidla z požárněbezpečnostních hledisek. Tématu se věnovala přednáška Ing. Stanislava Tomana na konferenci Požární bezpečnost staveb 2023. Záznam celé přednášky si můžete poslechnout ve videu.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Článek zpracovala redakce estav.tv podle přednášky Ing. Stanislava Tomana.

Přednáška je zaměřena na současnou situaci týkající se požárního větrání garáží. Představen je dosavadní postup při přípravě a tvorbě právních a normativních předpisů zaměřených na požární bezpečnost garáží ve vazbě na rozvoj elektromobility a dalších souvisejících technických aspektů. Prezentace se soustředí zejména na popis různých systémů požárního větrání hromadných garáží, které mohou být v garážích uplatněny a navrženy. Představen je rovněž současný evropský předpis zaměřený na horizontální větrání uzavřených garáží včetně možností jejich analýzy CFD metodami. Jsou vysvětleny funkční a principiální zásady jednotlivých větracích systémů a jejich dopad do koncepce architektonicko-stavebního řešení garáží a celé stavby. Dále je zmíněna vazba a požadavky na řídicí systémy těchto požárněvětracích zařízení, na elektrickou požární signalizaci, na detekční systémy a další související požárněbezpečnostní zařízení budovy včetně nezbytnosti zohlednění strategie a taktiky při zásahu hasičských jednotek.

Stanislav Toman, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík
Jiří Pokorný, Stanislav Toman, Petr Kuklík a Robert Prix, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík
Stanislav Toman, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík

Požárním větráním je zjednodušeně popsáno Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT). Pojem hromadné garáže vychází z ČSN 73 6058, ve zkratce jde o objekt nebo oddělený prostor sloužící k odstavení nebo parkování více než tří vozidel. Z hlediska požární bezpečnosti je definice hromadné garáže rozšířena v ČSN 73 0804 (2010), kde je doplněna podmínka společného výjezdu a příjezdu do garáží. Přednáška je zaměřena na běžné garáže (tj. garáže skupiny 1) pro osobní automobily, dodávkové automobily a jednostopá vozidla.

Přečtěte si také Požár elektromobilu: analýza prvního reálného zásahu hasičů v hromadných garážích v ČR Podívejte se na video na estav.tv

Tématu požárního větrání se týká připravovaná změna vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato změna je vyvolána evropskou směrnicí, věnující se zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, především v souvislosti s často zmiňovanou elektromobilitou. Česká republika na to reagovala již ve vyhlášce č. 266/2021 Sb. o technických požadavcích na stavby, kde se v novém § 48b objevily požadavky na vytvoření určeného počtu dobíjecích stanic nebo přípravy instalací pro budoucí nabíjecí místa. Např. nové stavby pro bydlení a jejich změny s více jak 10 parkovacími stáními musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektromobily.

Pavel Tomek, Skanska Residential, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík

Druhým krokem, který musí ČR udělat, je novelizace vyhlášky pro požární ochranu staveb. I když měla být původně vydaná již v roce 2023, je stále v legislativním procesu nedořešená. Paralelně s pracemi na této vyhlášce se připravuje také nová norma ČSN 73 0838 Požární bezpečnost staveb – Garáže. Novinkou v této normě bude vyslyšení celospolečenského přání, a to že by měl být do nových garáží umožněn vjezd vozidel na všechny druhy paliv a pohonů, tedy kromě kapalných paliv i plynná paliva, elektro, hybridní nebo tzv. ostatní alternativní paliva.

V této normě se řeší samozřejmě také požární větrání. Pokud umožníme vjezd všem pohonům, vznikají nová rizika, která ztíží i návrh odvětrání, jak Ing. Toman vysvětluje na příkladu, kdy např. vedle sebe bude stát elektrovozidlo a vozidlo na plyn. Těchto možných scénářů může být reálně mnoho, projektanti si s tím musí poradit vytvořením určitého výpočtového modelu požáru s určenými okrajovými podmínkami.

Přečtěte si také Větrání chráněných únikových cest, změny pro rok 2020 Podívejte se na video na estav.tv

ZOKT jako vyhrazené požárněbezpečnostní zařízení má při požáru za úkol usměrňovat pohyb kouře a tepla a jeho odvod z garáže do venkovního prostředí, čímž má výrazně usnadnit hasičům zásah a poskytnout podmínky pro bezpečnou evakuaci osob, dále snížit tepelné namáhání stavebních konstrukcí, odvětrávat vysoce jedovaté škodliviny, zabránit pronikání kouře do ostatních částí budovy a odvětrat garáž po ukončení zásahu. Současné způsoby výpočtu pro dimenzování zařízení ZOKT vysvětluje Ing. Toman v přednášce. Princip šíření kouře je ukázán na obrázcích. V nově připravované normě budou současné požadavky doplněny a budou zde stanoveny i podmínky pro účinné větrání při úniku hořlavých plynů z vozidel s pohonem na plynná paliva.

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík
Stanislav Toman, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík

Systémy odvodu kouře a tepla jsou obecně děleny na systémy nucené, přirozené nebo kombinované. Současné nucené systémy klasické (akumulační) jsou provedeny buď s potrubním rozvodem nebo bez potrubí, kdy jsou osazeny střešní ventilátory (možné jen u jednopodlažních budov nebo posledních pater). Stávající přirozené systémy umožnují odvětrávání střešními otvory, novinkou bude možnost horizontálního větrání otevřené garáže.

Nové, podle evropského dokumentu, jsou dále nucené systémy horizontálního větrání, a to buď s nebo bez proudových (JET) ventilátorů. Tyto nucené větrací systémy mohou být navrženy v zásadě v trojím provedení. Nejobvyklejší je systém s usměrňujícími proudovými JET ventilátory a centrálními odtahovými ventilátory. Dále bude umožněn systém s centrálními odtahovými ventilátory (bez JET ventilátorů), pokud to stavební geometrické parametry garáže dovolí. A je rovněž připravován systém s použitím proudových ventilátorů pro určitý typ otevřených garáží. Optimální systém se vždy vybírá podle stavební dispozice garáží tak, aby byl co nejúčinnější. Ukázky systémů nuceného horizontálního větrání a jejich nejdůležitějších principů dle ČSN P CEN/TS 12101-11 jsou prezentovány blíže opět v prezentaci.

Přečtěte si také Analýza rizik fotovoltaických systémů, bateriových úložišť a elektromobilů - Pavel Hrzina Podívejte se na video na estav.tv

Jaký je základní rozdíl mezi současnými (akumulačními) systémy požárního větrání a novými systémy horizontálního větrání garáží? Klasický, tzv. akumulační systém je založen na odvodu tepla a kouře v místě jeho vzniku. Akumulační (kouřová) vrstva je pod stropem a čistá vrstva vzduchu nad podlahou. Oproti tomu horizontální systém je založen na nuceném usměrňování kouře ve vodorovném směru pro poskytnutí snadnějšího přístupu hasičů ze strany odkud vedou zásah při současném odvodu kouře z garáže na opačné straně. Přitom dochází k výraznému naředění kouře, ke značnému snížení teploty kouře a ke zlepšení viditelnosti ze strany zásahu hasičů. Velký důraz je kladen na včasnou detekci kouře, která aktivuje evakuační poplach. Poté následuje postupná aktivace jednotlivých komponentů odvětracího systému podle naprogramované matice tak, aby všechna nainstalovaná požárněbezpečnostní zařízení poskytla maximální ochranu. Zejména musí být provázána správná interakce se sprinklery a dalšími zařízeními včetně časové sekvence postupných kroků (například časová prodleva mezi dobou evakuace a spuštěním proudových ventilátorů atd.). Rozdílný je také postup výpočtu založený na fyzice proudových ventilátorů, kdy se počítá s hybností proudu.

Stanislav Toman, Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2023, foto: Libor Makrlík

Systém ZOKT a jeho řídící jednotka musí být součástí systému požární bezpečnosti stavby společně s EPS, sprinklery, tlačítkovými hlásiči, detekcí kouře, zařízením dálkového přenosu atp. To vše je úkolem návrhu projektanta PBŘ. Všechny systémy ZOKT, aby mohly být navrženy a nainstalovány, musí mít certifikaci s ověřenými parametry od autorizovaných osob.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.