logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kampaň varující před tichým zabijákem

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) spolu s HZS Olomouckého a HZS Moravskoslezského kraje představila naší redakci probíhající kampaň na ochranu proti únikům nebezpečných plynů a požárů. Cílem je zvýšení povědomí občanů o možnostech ochrany před negativními účinky plynů a požárů v objektech určených pro bydlení.

Reklama

Mezi hlavní podněty pro zahájení celé kampaně patřily dvě stěžejní události z roku 2013 – únorový výbuch plynu ve Frenštátě pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze v Divadelní ulici. Bylo třeba se tématem nebezpečných plynů a požárů daleko podrobněji a systematicky zabývat a výsledky předkládat veřejnosti. Od podzimu roku 2013 proto členové ČAHD ve spolupráci s příslušníky HZS Olomouckého kraje a HZS Moravskoslezského kraje vytvářejí různé aktivity, jejichž cílem je varovat veřejnost před nebezpečím v domácnostech, snížit rizika úniku plynu nebo vzniku požáru v domácnosti, osvojit si základní pravidla chování při těchto událost a minimalizovat ztráty na životech či poškození zdraví.

Zaměření celé kampaně je velmi obsáhlé. Zabývá se jak problematikou oxidu uhelnatého, propan-butanu a metanu, tak řeší také nebezpečí vznikající při požáru. Mezi hlavní aktivity patří:

 • Nové webové a facebookové stránky kampaně
  Snahou pracovní skupiny bylo na jedno místo soustředit veškeré dostupné informace týkající se problematiky nebezpečných plynů a požárů tak, aby byly k dispozici jak pro širokou veřejnost, tak také pro odborníky a mohly být využity jako základní podpora pro aktivity související s prevencí v této oblasti. Z tohoto důvodu byl na začátku letošního roku spuštěn nový web http://detektory.cahd.cz/, který je rozdělen do několika sekcí tak, aby logicky uživatele provázel jednotlivými problematikami. Na webu tedy uživatelé najdou základní informace k rizikům, energetickým trendům, bezpečnému chování, technickým zařízením staveb a různé preventivní materiály a videa ke stažení. V souvislosti s aktuálními trendy ve společnosti a rozvojem sociálních médií byla vytvořena také facebooková stránka kampaně. Jejím smyslem je pomocí obrázků a jednoduchých otázek motivovat čtenáře k návštěvě webových stránek kampaně. Prostřednictvím této facebookové stránky byla také propagována soutěž (viz níže).

 • Videoklipy
  Ve spolupráci se soukromými osobami či společnostmi byly vytvořeny krátké, několikaminutové preventivně výchovné klipy, které upozorňují jak na nebezpečí úniku plynu, tak také na následky požáru. Jejich hlavním cílem je pomocí emočně laděných příběhů upozornit občany na hrozící rizika a snažit se je nenásilnou formou motivovat k nákupu zařízení autonomní detekce.
 • Vytvoření bannerů
  Odborníci z pracovní skupiny navázali kontakt s českou společností, která se na tuzemském trhu zabývá především prodejem zboží z kategorie bezpečnostních produktů. Společně vytvořili několik bannerů, některé i s funkčními hlásiči, které mohou být využity do prostor na požárních stanicích navštěvovaných veřejností, nebo v rámci různých preventivně výchovných aktivit. Některé z bannerů jsou určeny i pro osoby se specifickými potřebami. • Soutěž
  Současně se spuštěním nového webu (začátek roku 2017) odstartovala i soutěž pro veřejnost s názvem Detektory v domácnostech. V celkem deseti otázkách museli zájemci o hodnotnou výhru prokázat znalosti o chování při úniku nebezpečných plynů v domácnosti a o využití hlásičů požárů a detektorů nebezpečných plynů v domácnostech. Nově spuštěné webové stránky posloužily jako dokonalá informační podpora pro ty, kteří neznali správnou odpověď na otázky, které byly opravdu složité. Propagace soutěže byla zajištěna prostřednictvím sociálních sítí, tiskových zpráv a článků v tištěných a elektronických médiích. O soutěž byl enormní zájem, téměř 1300 občanů z celé České republiky zaslalo svoji odpověď.

 • Preventivně výchovné materiály (letáky a brožury)
  Protože jedním z nosných témat kampaně jsou detektory nebezpečných plynů a hlásiče kouře, byly k jejich propagaci vytvořeny preventivně výchovné materiály (letáky, brožury), které upozorňují na nebezpečí výbuchu plynu či vzniku požáru a rovněž objasňují, proč je vhodné si detektor plynu či hlásič požáru do domácnosti pořídit. Tyto materiály byly vytvořeny jak v jednostránkové variantě, tak také ve formě skládacích letáků a několikastránkové publikace. Všechny preventivně výchovné materiály jsou veřejně přístupné ke stažení na nové webové stránce kampaně.
 • Spolupráce s odborníky (konference, setkání)
  Hasiči v rámci kampaně připravili také několik odborných konferencí a seminářů o detektorech pro různé zájmové skupiny - majitele a provozovatele bytových domů, domovů důchodců a dalších sociálních zařízení. Pravidelně se také účastní seminářů a prezentací různých odborníků.

Budoucnost kampaně

Snahou kampaně je neustále podporovat jakékoli aktivity týkající se problematiky úniků nebezpečných plynů a vzniku požárů. Do budoucna plánujeme udržovat nově spuštěné webové stránky v aktuální podobě, sledovat nové trendy nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí, účastnit se různých odborných seminářů a konferencí a samozřejmě neustále informovat veřejnost prostřednictvím médií a dalších preventivně výchovných aktivit o hrozících nebezpečích v domácnostech s cílem minimalizovat poškození zdraví a ztráty na životech. Prostřednictvím spolupráce s portálem tzb info chceme oslovit a inspirovat také stavaře, projektanty a architekty.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.