logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Měření vybraných parametrů VZT pro posouzení kvality vnitřního prostředí

Ve videu je popis měření, detaily a ukázky měření. Použili jsme přístroje testo a průvodcem požadavků je Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. z UCEEB. Věnujeme se vybraným veličinám u koncových prvků, v potrubí i VZT jednotce.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Měření tlaku a průtoku vzduchu je jedním z kroků kontroly VZT systému

Pomocí speciálních měřicích zařízení se provádí měření tlaku a průtoku vzduchu v jednotlivých částech systému. Tato měření pomáhají identifikovat případné problémy s průtokem vzduchu a určit, zda systém pracuje efektivně.

„Základní úloha je nastavení VZT systému po realizaci. Tj. potřebujeme změřit průtoky v jednotlivých větvích a v páteřním rozvodu. Nastavit regulační prvky, změřit průtoky na distribučních místech a pokud je to možné, tak je tam i doladit,“ říká Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., vedoucí Oddělení kvality vnitřního prostředí v UCEEB ČVUT v Buštěhradu.

„Na koncových prvcích nás zajímá primárně průtok, ale i rychlost proudění, protože ta ve výsledku ovlivňuje rychlost proudění v pobytovém prostoru. A to výrazně ovlivňuje pohodu uživatelů. Pak nás samozřejmě zajímá i teplota, ale z hlediska nastavení systému to bude spíše druhotná veličina,“ doplňuje Adamovský.

„Požadavky na výběr míst pro měření jsou poměrně náročné, protože potřebujeme přímý úsek potrubí, obvykle se uvádí ve směru proudícího vzduchu, 10 ekvivalentních průměrů před a 5 ekvivalentních průměrů za místem měření. U VZT potrubí to jsou metry, někdy nízké desítky metrů, což ne vždy je snadné nalézt,“ popisuje detail Adamovský a doplňuje, že podobně to bude i v místech směrem k VZT jednotce.

Zařízení pro měření a kontrolu

Průtoky a rychlosti proudění vzduchu v potrubí se měří pomocí různých typů měřicích zařízení, z nichž každé má své vlastní využití a výhody v závislosti na konkrétní situaci. V profesionálním prostředí je často používáno kombinace různých metod pro zajištění přesných výsledků.

„Skladba přístrojů pro měření v laboratoři a v terénu může být stejná, nebo hodně podobná. Pravda, u laboratorního měření požadujeme větší přesnost, menší rozlišení měřených veličin. U měření v terénu naopak robustnost přístrojů a určitá uživatelská jednoduchost. V terénu nemůžeme studovat obsáhlý manuál abychom se doměřili dvou veličin,“ zamýšlí se nad požadavky na přístroje Adamovský.

Zásadní je přenos naměřených dat

„Většinou neměříme jedno číslo, ale potřebujeme veličinu v čase, jak se mění, případně více veličin a záznam dat je zásadní. Pak je samozřejmě dobré, pokud zařízení umí archivaci dat, přenos do cloudového systému, aby byla zároveň záloha naměřených dat, případně podpora tvorby protokolu, to je také výhodou,“ jmenuje Adamovský.

Příklady zařízení:

 1. Anemometry jsou zařízení určená k měření rychlosti proudění vzduchu. Existuje několik typů anemometrů, jako jsou vrtulové anemometry, tepelné anemometry, ultrazvukové anemometry atd.
 2. Pitotovy trubice měří tlak proudícího média, což lze použít k určení rychlosti proudění vzduchu. Pitotovy trubice mají speciální konstrukci umožňující měření statického a totálního tlaku, což umožňuje výpočet rychlosti proudění.
 3. Termoanemometry kombinují měření teploty a rychlosti vzduchu k výpočtu průtoku vzduchu. Tato zařízení využívají princip termické výměny mezi ohřívacím senzorem a okolním vzduchem.

Potrubí a koncové prvky

Kontrola vzduchotechnického potrubí je důležitá pro zajištění bezpečné a účinné funkce ventilace

Kontrola vzduchotechnického potrubí by měla být prováděna pravidelně jako součást preventivní údržby a také před uvedením systému do provozu po jakýchkoli úpravách nebo opravách. Je důležité, aby tuto kontrolu prováděli odborníci s odpovídajícími znalostmi a vybavením.

Příklady dalších kroků při kontrole VZT systémů:

 1. Vizuální kontrola: Prověřte vizuálně všechna vzduchotechnická potrubí, včetně průchodů, spojů, křižovatek a ventilů. Zkontrolujte, zda není žádné poškození, úniky vzduchu, nebo nejsou-li některé části zanesené nebo zablokované.
 2. Testování těsnosti: Vzduchotechnické potrubí je také testováno na těsnost, aby se zajistilo, že není žádný únik vzduchu. To se obvykle provádí pomocí speciálního tlakového testu, který odhaluje i malé úniky.
 3. Kontrola funkčnosti ventilů a regulátorů: Zkontrolujte, zda všechny ventily, klapky a regulátory pracují správně a jsou-li v souladu s plánem ventilace a klimatizace.
 4. Měření parametrů vzduchu: Může být provedeno měření různých parametrů vzduchu, jako je teplota, vlhkost, koncentrace CO2 atd., aby se zajistilo, že klimatizace a ventilace poskytují požadované podmínky v místnosti.

Vzduchotechnická jednotka

Účinnost vzduchotechnické jednotky se měří několika způsoby, přičemž každá metoda poskytuje různé informace o výkonu a efektivitě systému.

Ve videu se věnujeme měření rychlosti proudění vzduchu, z naměřených hodnot pak můžeme dopočítávat průtok vzduchu. Z hodnot pak může být posuzována účinnost vzduchotechnických jednotek. To zahrnuje měření objemových průtoků vzduchu vstupujících a vycházejících z jednotky a porovnání těchto hodnot s očekávanými průtoky podle návrhu.

„Pro měření rychlosti proudění vzduchu v ukázce používáme anemometrickou sondu, kterou vkládáme do kanálu a měření probíhá v různých bodech průřezu, abychom postihli nerovnoměrné rozložení rychlosti. Tj. podle definovaných vzdáleností sondu posouváme průřezem a postupně odečítáme rychlost a hodnoty zaznamenáváme,“ popisuje ukázku Adamovský a podotýká, že ve strojovně VZT můžeme přístroji testo měřit i další veličiny, jako například rozdíl tlaků na různých prvcích, v tomto případě na filtrech. Připojením portů přístroje testo 512 přes hadičky můžeme měřit rozdílový tlak před a za filtrem, tj. tlakovou ztrátu filtru.

Příklady dalších způsobů posuzování VZT jednotek:

 1. Měření účinnosti výměníku tepla: Vzduchotechnické jednotky často obsahují výměníky tepla, které přenášejí teplo mezi venkovním a vnitřním vzduchem. Účinnost výměníku tepla se měří pomocí termických metod, které sledují rozdíl teploty mezi přívodním a odvodním vzduchem a výpočet přenosu tepla.
 2. Měření energetické účinnosti: Energetická účinnost vzduchotechnické jednotky se může měřit pomocí energetických analýz, které sledují spotřebu energie (elektřiny, plynu atd.) vzhledem k výstupním vlastnostem systému, jako je přívodní teplota, rychlost vzduchu, vlhkost atd.
 3. Měření filtrace vzduchu: Jestliže jednotka obsahuje filtry, měří se účinnost filtrů a schopnost odstraňovat částice z vzduchu. To se provádí měřením účinnosti filtrů na základě jejich schopnosti zadržovat částice různých velikostí.
 4. Měření odvlhčování nebo zvlhčování vzduchu: Jestliže jednotka zahrnuje funkci odvlhčování nebo zvlhčování vzduchu, měří se účinnost této funkce na základě změn vlhkosti vzduchu před a po průchodu jednotkou.

Tyto metody mohou být použity, stejně jako u potrubí, samostatně nebo v kombinaci. A i zde platí, že měření provádí odborníci s odpovídajícím vybavením a znalostmi pro zajištění přesných výsledků.

Při ukázkách měření ve videu byly použity přístroje testo a redakce děkuje za laskavé zapůjčení.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.