logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (květen a červen 2018)

© Fotolia.com
© Fotolia.com

Pokračujeme ve vydávání přehledu nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (květen až červen 2018) podle výběru z věstníku ÚNMZ doplněného o stručné komentáře. V tomto období bylo vydáno méně norem přímo se vztahujících k oboru, ale více norem souvisejících.

Reklama

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z května a června 2018 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

ČSN ISO 20669 (01 5052) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy

Non-destructive testing – Pulsed eddy current testing of ferromagnetic metallic components

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vydána v květnu 2018 (účinnost od 1.6.2018), převzetí ISO 20669:2017 překladem

Tento dokument specifikuje zkušební techniku pulzních vířivých proudů (PEC), která se používá k měření tloušťky feromagnetických kovových součástí s nebo bez přítomnosti povlaku, izolace a oplechování. Tento dokument se vztahuje na zkoušení provozních součástí vyrobených z uhlíkové oceli a nízkolegované oceli při teplotě -100 °C až 500 °C (teplota měřená na povrchu kovu). Rozsah tloušťky stěn součástí je od 3 mm do 65 mm a rozsah tloušťky povlaků je od 0 mm do 200 mm. Zkoušené součásti rovněž zahrnují potrubí o průměru větším než 50 mm. Tento dokument se nevztahuje na detekci trhlin a lokálních úbytků kovů způsobených bodovou korozí (pitting). Tento dokument nestanovuje kritéria pro hodnocení.

ČSN EN ISO 23279 (05 1173) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace diskontinuit ve svarech

Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing – Characterization of discontinuities in welds

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vydána v květnu 2018 (účinnost od 1.6.2018), převzetí EN ISO 23279:2017 (ISO 23279:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 23279 z března 2018 (převzetí EN ISO 23279:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument uvádí, jak charakterizovat indikace diskontinuit podle jejich klasifikace jako pocházejících z plošných nebo neplošných vnitřních diskontinuit. Tento postup je také vhodný pro indikace diskontinuit, které po odstranění převýšení svaru vystupují na povrch.

Soubor ČSN EN 10028 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely

 • Část 1: Obecné požadavky;
 • Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty;
 • Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané;
 • Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách;
 • Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované;
 • Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

Flat products made of steels for pressure purposes

 • Part 1: General requirements;
 • Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties;
 • Part 3: Weldable fine grain steels, normalized;
 • Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties;
 • Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled;
 • Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered

(ICS: 77.140.30 Oceli pro tlakové účely; 77.140.50 Výrobky z ploché oceli a polotovary)

Vydán v květnu 2018 (účinnost od 1.6.2018), převzetí souboru EN 10028:2017 překladem; nahrazuje soubor ČSN EN 10028 z března 2018 (převzetí EN 10028:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Část 1 stanovuje obecné technické dodací podmínky pro ploché výrobky pro konstrukci tlakového zařízení. Část 2 stanovuje požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení ze svařitelných nelegovaných a legovaných ocelí podle tabulky 1, s předepsanými vlastnostmi za zvýšených teplot. Část 3 stanoví požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení, vyrobené ze svařitelných jemnozrnných ocelí uvedených v tabulce 1. Část 4 stanovuje požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení vyrobené z ocelí legovaných niklem uvedených v tabulce 1. Část 5 stanoví požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení, vyrobené ze svařitelných jemnozrnných ocelí termomechanicky válcovaných. Část 6 stanoví požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení, vyrobené ze svařitelných jemnozrnných ocelí zušlechtěných.

Oprava 1 vydané ČSN EN 1591 Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočet (13 11551) z května 2015

Oprava vydaná v květnu 2018 se týká vzorce 26 (odstranění vložené sumy).

ČSN EN ISO 16371-2 (01 5097) Nedestruktivní zkoušení – Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými fosforovými deskami – Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

Non-destructive testing – Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates – Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vyhlášena v květnu 2018 (účinnost od 1.6.2018), převzetí EN ISO 16371-2:2017 (ISO 16371-2:2017) schválením k přímému používání jako ČSN (poznámka: opravou z července bylo v názvu slovo „fosforovými“ nahrazeno slovem „luminiscenčními“)

ČSN EN 593 (13 3901) Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití

Industrial valves – Metallic butterfly valves for general purposes

(ICS: 23.060.30 Šoupátka)

Vyhlášena v květnu 2018 (účinnost od 1.6.2018), převzetí EN 593:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 593+A1 (13 3901) ze září 2011 (převzetí EN 593+A1:2011 překladem)

ČSN P ISO/TS 16829 (01 5020) Nedestruktivní zkoušení – Automatizované zkoušení ultrazvukem – Výběr a použití systémů

Non-destructive testing – Automated ultrasonic testing – Selection and application of systems

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vydána v červnu 2018 (účinnost od 1.7.2018), převzetí ISO/TS 16829:2017 překladem

Informace v tomto dokumentu zahrnují všechny druhy ultrazvukových zkoušek na součástech nebo kompletně vyrobených konstrukcích, a to buď za účelem ověření správnosti geometrie, vlastností materiálu (kvalita nebo vady) anebo metodiky výroby (např. zkoušení svarů). Tento dokument uživateli umožňuje, spolu se specifikací zákazníka nebo daným zkušebním postupem nebo jakoukoli normou či předpisem, vybrat: ultrazvukové sondy, sondové systémy a řídicí senzory; manipulační systémy včetně ovladačů; elektronické subsystémy pro vysílání a příjem ultrazvuku; systémy pro ukládání a zobrazování dat; systémy a metody pro vyhodnocování a posuzování výsledků zkoušek. Tento dokument rovněž popisuje postupy pro ověřování výkonu vybraného zkušebního systému. To zahrnuje zkoušky během výrobního procesu výrobků (stacionární zkušební systémy) a zkoušky s použitím mobilních systémů.

ČSN EN ISO 19285 (05 1172) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) – Stupně přípustnosti

Non-destructive testing of welds – Phased array ultrasonic testing (PAUT) – Acceptance levels

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vydána v červnu 2018 (účinnost od 1.7.2018), převzetí EN ISO 19285:2017 (ISO 19285:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 19285 (05 1172) z března 2018 (převzetí EN ISO 19285:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument uvádí stupně přípustnosti pro zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) svarů dílů z feritických ocelí o minimální tloušťce 6 mm, které odpovídají stupňům kvality podle ISO 5817. Tyto stupně přípustnosti jsou použitelné pro indikace klasifikované v souladu s ISO 13588.

ČSN EN 12098-3 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8

Energy Performance of Buildings – Controls for heating systems – Part 3: Control equipment for electrical heating systems – Modules M3-5, 6, 7, 8

(ICS: 7.100.10 Elektrická otopná tělesa; 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vydána v červnu 2018 (účinnost od 1.7.2018), převzetí EN 12098-3:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 12098-3 (06 0330) z března 2018 (převzetí EN 12098-3:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma je určena pro elektronická regulační zařízení otopných soustav s přímotopným elektrickým ohřevem, kdy toto regulační zařízení reguluje a přizpůsobuje distribuci a/nebo výrobu tepla v závislosti na venkovní teplotě a dalších referenčních proměnných veličinách a času. Dynamické chování místních termostatů, čidel nebo servopohonů není v této normě zahrnuto. Požadavky na bezpečnost otopných soustav nejsou touto normou dotčeny. Přesto jsou na několika místech normy další stručná ustanovení, vztahující se zejména k ochraně před úrazem elektrickým proudem.

ČSN EN 16475-7 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody

Chimneys – Accessories – Part 7: Rain caps – Requirements and test methods

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vydána v červnu 2018 (účinnost od 1.7.2018), převzetí EN 16475-7:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 16475-7 (73 4245) ze srpna 2016 (převzetí EN 16475-7:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro dešťové stříšky, které jsou použity jako příslušenství komínu, vystavené spalinovým plynům, které mají zabránit průniku deště do komínového průduchu. Dešťové stříšky, které jsou součástí příslušenství systémového komína nebo jiných součástí komína jako např. nástavců, nejsou pokryty touto normou. Dále také specifikuje požadavky na označování, pokyny výrobce, informace o výrobku a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP). Dešťové stříšky podle této normy jsou vhodné pro mokrý i suchý provoz.

ČSN EN ISO 17640 (05 1171) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení

Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing – Techniques, testing levels, and assessment

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v červnu 2018 (účinnost od 1.7.2018), převzetí EN ISO 17640:2016 (ISO 17640:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 17640 (05 1171) z června 2011 (převzetí EN ISO 17640:2010 překladem)

ČSN EN 12102-1 (14 3019) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče kapalin a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče kapalin

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors – Determination of the sound power level – Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers

(ICS: 17.140.20 Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními; 27.080 Tepelná čerpadla; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Vyhlášena v červnu 2018 (účinnost od 1.7.2018), převzetí EN 12102-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 12102 (14 3019) z dubna 2014 (převzetí EN 12102:2013 překladem)

ČSN EN ISO 9806 (73 0304) Solární energie – Solární tepelné kolektory – Zkušební metody

Solar energy – Solar thermal collectors – Test methods

(ICS: 27.160 Technika sluneční energie)

Vyhlášena v červnu 2018 (účinnost od 1.7.2018), převzetí EN ISO 9806:2017 (ISO 9806:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 9806 (73 0304) z července 2014 (převzetí originálu EN ISO 9806:2013)

Soubor ČSN EN 13284 (83 4617) Stacionární zdroje emisí – Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu

 • Část 1: Manuální gravimetrická metoda;
 • Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů

Stationary source emissions – Determination of low range mass concentration of dust

 • Part 1: Manual gravimetric method;
 • Part 2: Quality assurance of automated measuring systems

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášen v červnu 2018 (účinnost od 1.7.2018), převzetí EN 13284-1:2017 a EN 13284-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 13284-1 (83 4617) ze září 2002 (převzetí EN 13284-1:2001 překladem) a ČSN EN 13284-2 (83 4618) z dubna 2005 (převzetí EN 13284-2:2004 překladem)

Zdroje:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.