logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Bezpečnostní standardy na letních festivalech


© Fotolia.com

Požádali jsme zástupce Fakulty bezpečnostního inženýrství v Ostravě a Policejního prezidia ČR o vyjádření ke standardům prevence při hudebních produkcích, letních festivalech či akcích pod širým nebem. V příspěvku popisují oprávnění a povinnosti základních subjektů, tj. pořadatele a státu (města, obce), směřujících k opatření zabraňujícímu vzniku mimořádných událostí na uvedených akcích a k ochraně takzvaných měkkých cílů.

Reklama

Úvod

Nejprve, před samotným obsahem našeho příspěvku s názvem „Bezpečnostní standardy na letních festivalech při ochraně měkkých cílů“ bychom měli, než přejdeme k prevenci, povinností a oprávnění, hovořit o právu organizátora (pořadatele), který pořádá hudební nebo kulturní produkci. S obdobím letních prázdnin se stále častěji stávají právě hudební festivaly vyhledávanými místy pro poslech hudby, seznámení, relaxaci a konzumaci nejen jídla ale i alkoholu pod širým nebem. Každoročně se zvyšuje počet návštěvníků na takových hudebních festivalech a pro pořadatele, kromě množství práce s tím spojenou, pozitiv v podobě výdělku, to znamená i množství povinností vůči státu a legislativě, které v případě podcenění nebo nesplnění může znamenat velký problém. Hovořme zde o ochraně měkkých cílů - fenoménu současné doby z pohledu bezpečnosti. V mnoha případech máme na jednom místě v jeden čas i 25 tis. návštěvníků, což na sebe strhává pozornost nejen z pohledu případného pachatele, jenž už s jakýmkoliv úmyslem chce způsobit zranění nebo smrt přítomným návštěvníkům, ale taky bezpečnostním složkám, které zajišťují bezpečnost při samotném opatření. Zejména je důležitá spolupráce Policie ČR a pořadatele při samotných přípravách a během hudební produkce. Zde je potřeba v samém úvodu hovořit o základní zákonné úpravě, kterou se může resp. musí pořadatel takové hudební produkce řídit. Jedná se zejména o oprávnění pořadatele při znalosti základních elementů soukromého a veřejného práva. V rámci soukromého práva mají pořadatele možnost chránit své právo svépomocí (viz. Občanský zákoník), je-li ohroženo a není na dosah v daném okamžiku zásah veřejné moci. V rámci veřejného práva přichází v úvahu přípustnost jednání v krajní nouzi (při odvracení nebezpečí přímo hrozícího zájmu chráněnému zájmu) a nutné obraně (při odvrácení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku na zájem chráněný zákonem) vycházejíc ze zákona o odpovědnosti za přestupky a z trestního zákoníku. Dále pak v rámci veřejného práva má pořadatel právo obracet se na Policii ČR pro ochranu osob i majetku, veřejného pořádku aj. (zákon o Policii ČR a zákon o obecní policii), oznamovat přestupky, trestné činy nebo podávat jiné podněty k zahájení řízení nebo provedení úkonů z úřední moci (zákon o odpovědnosti za přestupky, trestní a správní řád).

Kromě oprávnění pořadatele přichází v úvahu oprávnění obce, na jejíž území se hudební festival nebo produkce odehrává. Oprávnění pak vyplývá ze zákona o obcích, zákona o požární ochraně a zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kde obec může k uplatnění svých oprávnění vydávat obecně závazné vyhlášky.

Povinnosti pořadatele při konání hudební produkce

Mezi základní povinnosti pořadatele v těchto případech patří bezesporu povinnost dodržovat nařízení obce nebo kraje, požádat obecní úřad o povolení záboru veřejného prostranství a dodržovat podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku typicky návštěvním řádem (zákon o některých přestupcích). Ze zákona o požární ochraně si pak pořadatel musí počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, vytvářet podmínky pro hašení vzniklého požáru a s tím spojené povinnosti udržovat příjezdové komunikace a nástupní plochy pro techniku HZS, únikové cesty, zřídit preventivní požární hlídku. Ze zákona o odpadech se zbavovat odpadků stanoveným způsobem, ze zákona o ochraně veřejného zdraví zejména pak nepřekročit limit hluku, ze zákona o pozemních komunikacích požádat o uzavírku nebo objížďku, o povolení ke zvláštnímu užívání, neznečišťovat a nepoškozovat komunikaci v místě konání produkce aj. Pokud se jedná o případné narušení veřejného pořádku nebo při vzniku mimořádné události v místě konání, má pořadatel povinnost poskytnout věcnou a osobní pomoc a to bezplatně a bez zbytečného odkladu Policii ČR a veliteli zásahu.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií ČR vydává obecné standardy k pořádání hudebních produkcí pro obecní úřady i pořadatele

V rámci tohoto doporučení stojí za zmínku návod, jaké náležitosti by neměly chybět v obecně závazných vyhláškách měst a obcí ve vztahu právě k prevenci bezpečnosti na festivalech a jiných hudebních produkcích nejen pod širým nebem. Jsou zde precizně uvedena vymezení v rámci nezbytné oznamovací povinnosti pořadatele např. regulace účastníků akce a druhu akce, počet dní konání, omezovací povinností organizátorů (identifi kaci a kontaktní údaje pořadatele, spojení na něj, čas zahájení a ukončení, počet osob zajišťujících pořadatelskou bezpečnostní službu aj.). Dále jsou zde vymezeny povinnosti pořadatele ve vztahu k zajištění nezbytného počtu security pracovníků v poměru minimálně 3/100 tzn. 3 osoby bezpečnostní pořadatelské služby na 100 osob z řad návštěvníků, doložit obci právní titul k užívání místa, označit a zajistit místo konání akce, spolupracovat s Policií ČR, zajistit, aby účastníci akce nevnášeli na akci zbraně, výbušniny, hořlaviny, pyrotechniku, předměty určené k násilí nebo pohrůžce násilí a stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany.

V rámci základních bezpečnostních doporučení pro pořadatele standardy radí mj. zřídit kontaktní centrum pořadatele, sloužící jako řídící štáb pro řešení jakýchkoliv krizových situací, kde je potřeba počítat s policistou, který bude řídit nejen své policisty při případném zásahu, ale může využít i osobní pomoci pořadatelské služby a security osob pro zdárné znovuobnovení veřejného pořádku. Pro síly a prostředky záchranných a bezpečnostních složek, pokud budou přítomny na místě, je vhodné určit a umožnit rozložení a umístění v těsné blízkosti akce tak, aby pro případný zásah byly složky připraveny tento provést bez zbytečné prodlevy. Zpracovat a poskytnout jmenný a kontaktní seznam pořadatelů a poskytnout ho bezpečnostním složkám.

Analýza hrozeb a vyhodnocení rizik

Při analýze hrozeb je potřeba si zodpovědět zejména otázky týkající se míst, kde lze předpokládat incidenty, předpověd počasí, rekapitulace incidentů z předešlých ročníků, kde budou uskladněny hořlaviny a jak se bude používat případná pyrotechnika k pyroefektům, pokud se s těmito počítá, kdy a kde je největší koncentrace osob apod. Zodpovězení a vnímání těchto uvedených rizik se nesmí podcenit - jsou významné! Místa, kde lze předpokládat incidenty je vhodné lépe monitorovat, obsadit fyzicky osobou security a nejlépe i CCTV. Samotná informace o předpovědi počasí je potřebná, jelikož má vliv na pohyb osob při evakuaci z místa akce, počet účastníků akce, pravděpodobnost pronesení zbraně pod rouškou oblečení, pláštěnky, v deštníku aj. V rámci očekávaného hromadění osob na jednom místě je pravděpodobné že může dojít k utlačení osob, poškození zdraví, ušlapání, udušení, kolaps, záchvaty z nedostatku prostoru apod. V řetězci opatření a prevence sehrává roli i pomocný personál (logistika, uklízečky apod.), kteří mohou upozornit na situace a okolnosti tak aby se jim včas je ukončit. V rámci hodnocení rizik je pak vhodné zpracovat bezpečnostní a koordinační i komunikační plán, kartu, proškolit security pracovníky, zásady pro zřízení koordinačního štábu. Významnou roli sehrává návštěvní řád, který stanoví povinnosti tzv. pána domu a tento z důvodu transparentnosti vyvěsit na všech vstupních místech a nejlépe i na vstupenku. Totéž platí i pro sdělení směrem od návštěvníků tzn. vyvěsit viditelně kontaktní údaje štábu akce nebo kontaktní osoby pro sdělení eventualit, kterých si všimne účastník produkce. Před nahrát varovnou zprávu pro účastníky pro evakuaci nebo invakuaci vč. kódů pro koordinaci security pracovníků či oznámení vzniku mimořádné události prostřednictvím kódu nebo hesla sdělovacími prostředky.

Bezpečnostní kontroly a jejich standardy

Nejdůležitější okamžik v bezpečnosti je vstupní kontrola, proto musí být důsledná, důkladná a precizní. Kontrolující osoby potřebují mít na kontrolu čas a prostor tzn. že pořadatel by měl zajistit dostatečný prostor do místa akce tak, aby se netvořily fronty s účastníky, jelikož se pak zvyšuje nervozita, netrpěliví čekající jsou agresivnější a odvádějí verbálně i neverbálně pozornost kontrolujících osob od samotné kontroly. Kontrolovat je nutné i přijíždějící vozidla a prostory včetně těch pro VIP osoby. Celý průběh akce pak sledovat podezřelá chování osob v areálu nebo v místě konání akce za kontrolou. Ale preventivně kontrolovat i prostor vně včetně pohybu odmítnutých osob z kontroly na vstupu. Nutná je informovanost policistů při nálezů zbraně, podezřelých předmětů a podezřelých osob vč. těch odmítnutých na vstupní kontrole.

Obr. 1 Pohled na účastníky festivalu v Ostravě [1]
Obr. 1 Pohled na účastníky festivalu v Ostravě [1]

Definice měkkého cíle

Měkkými cíli označujeme objekty, prostory nebo akce charakterizované přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Tyto objekty, místa a akce jsou vybírány jako cíl závažných násilných útoků, typicky útoků teroristických, neboť lze útokem na ně způsobit snadno vysoký počet obětí na zdraví a životech, a tím také i přitáhnout mimořádnou pozornost veřejnosti a médií, resp. velmi efektivně zapůsobit negativně na psychiku obyvatel. Tím se liší měkké cíle od tzv. hard targets, tvrdých cílů, kterými jsou dobře chráněné a střežené objekty útoků (např. některé státní objekty, vojenské objekty, objekty dalších bezpečnostních složek, ale i některé dobře chráněné či střežené nestátní či komerční objekty).

Závěr

Standardy i preventivní opatření pořadatele ve spolupráci se státními bezpečnostními a záchrannými složkami jsou pouze vodítkem a návodem jak právně i preventivně předcházet případným incidentům bezpečnostního charakteru a předejít možným útokům proti měkkým cílům ozbrojenými pachateli, sebevražednými útočníky popřípadě psychicky labilními osobami. Každá situace, okolnosti i organizace při pořádání hudební produkce je však odlišná a proto je zapotřebí hodnotit a brát preventivní standardy, oprávnění a povinnosti uvedené v tomto článku jako zásadní a nadto nastavit individuální okolnosti konkrétních okolností.

Použitá literatura

[1] Dostupné z.: Internetový odkaz, foto, cit. 15.7.2017, www.coloursofostrava.cz.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.