logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Praktický průvodce – Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti (I)

Stovky milionů lidí po celém světě pracuje v kancelářích. Mnoho z nich není spokojeno s okolními podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějším důvodem jsou stížnosti na tepelnou pohodu, která často souvisí s kvalitou vzduchu v místnosti. Stížnosti musí být obvykle prošetřeny technikem s měřicí technikou, který čelí výzvě objektivního vyhodnocení tepelných pocitů zaměstnanců s cílem určit, zda jsou stížnosti odůvodněné, a případně určí jejich příčiny a odstraní je. Z obchodního hlediska je samozřejmé, že je stížnosti třeba brát vážně, neboť výkon zaměstnanců přímo souvisí s okolními podmínkami na pracovišti. Další skutečností je, že bez ohledu na stížnosti má kvalita vzduchu v místnosti dopad také na imunitní systém zaměstnanců a u příliš suchého vzduchu v místnosti mají některé patogeny vyšší šanci na přežití. Pro zaměstnance to znamená dvojí riziko, protože mohou být v případě oslabení imunitního systému vystaveni většímu množství patogenů. Účelem tohoto článku je pomoci osobě odpovědné za vnitřní klima a ukázat různé způsoby, jak je možné proaktivně chránit zdraví zaměstnanců a jak v případě stížností objektivně posoudit subjektivní dojmy pohody prostředí.

1. Co znamená kvalita vzduchu v místnosti?

Tři nejdůležitější veličiny, které mají na kvalitu vzduchu v místnosti vliv jsou: teplota a vlhkost vzduchu a obsah CO2. Pravidelné měření těchto veličin tvoří základ pro dosažení optimálně upraveného vnitřního klimatu.

Teplota vzduchu

Teplota vzduchu je údaj, který se vztahuje pouze ke vzduchu jako k médiu, který nás obklopuje, bez zahrnutí vlivu tepelného záření. Teplota vzduchu v místnosti je pak určena příspěvkem vzduchu jako takového a radiačním teplem z okolních povrchů tímto vzduchem obklopených, jako jsou stěny, stropy, spotřebiče či osoby. Teplotu lze snadno vnímat a vyhodnocovat jako spoluurčující faktor pro výsledný stupeň komfortu v místnosti.

Vlhkost

Vlhkost vzduchu udává podíl vodních par obsažených ve vzduchu. Zatímco absolutní vlhkost vzduchu vyjadřuje hmotnost vodní páry v jednotce objemu vzduchu, v praxi používanější relativní vlhkost vzduchu udává procentuální poměr mezi aktuálním množstvím vodních par a teoretickým množstvím při plném nasycení vzduchu za stejné teploty a tlaku.

Studie ukazují korelaci mezi relativní vlhkostí, dobou přežití virů a bariérovou funkcí lidského těla. Při průměrné relativní vlhkosti jsou viry deaktivovány mnohem rychleji. Kromě toho jsou lidé při nízké relativní vlhkosti náchylnější k infekcím.

Zdroj: https://www.testo.com/cz-CZ/produkty/meric-vlhkosti


CO2

V kancelářích a na dalších uzavřených pracovištích ovlivňují lidé kvalitu vzduchu v místnosti také vydechovaným oxidem uhličitým (CO2). Měřením oxidu uhličitého lze kvalitu vzduchu v těchto místnostech spolehlivě hodnotit. Zvýšené koncentrace oxidu uhličitého mají zpravidla negativní dopad na schopnosti udržet pozornost.

Zdroj: https://www.testo.com/cz-CZ/pristroje/mereni-co2

2. Monitorování kvality vzduchu v místnosti v praxi

Na pracovišti je nezbytné pro zajištění co nejlepší kvality vzduchu v místnosti spolehlivě monitorovat všechny příslušné klimatické veličiny. K tomu jsou v závislosti na systému práce nebo uspořádání místností vhodné dva různé přístupy.

Pravidelná měření

Pokud je třeba explicitně vyhodnotit jednotlivá pracoviště a jejich individuální podmínky, doporučuje se pravidelné měření univerzálním měřicím přístrojem pro měření klimatických veličin, jako je testo 400.

Trvalé monitorování

Na druhé straně, pokud je třeba vyhodnotit obecné vnitřní klima nebo citlivé oblasti, jako jsou malé zasedací místnosti, je účinnějším řešením trvalé monitorování okolních hodnot pomocí automatického systému pro monitorování dat, jako je testo Saveris 2.

2.1 Co je třeba měřit a jak?

2.1.1 Teplota a relativní vlhkost

Bez ohledu na stížnost zaměstnance je užitečné získat nějaké počáteční informace o okolních podmínkách provedením jednoduchého měření okolní teploty/vlhkosti.

Měření pomocí univerzálního měřicího přístroje testo 400.
Jděte s přístrojem testo 400 doprostřed místnosti a sondou pro měření okolní vlhkosti vzduchu mírně mávejte tam a zpět ve výšce kolem 60 cm (rychlostí přibližně 1,5 m/s), dokud se zobrazené hodnoty nestabilizují. Přitom je třeba dbát na to, aby měření nebylo falšováno Vaším dechem.

Obr. 1: Měření teploty a vlhkosti okolního vzduchu s měřicím přístrojem testo 400 pro měření klimatických veličin.
Obr. 1: Měření teploty a vlhkosti okolního vzduchu s měřicím přístrojem testo 400 pro měření klimatických veličin.

Výsledek/interpretace měření.
Výsledek měření se skládá z teploty vzduchu ve °C a relativní vlhkosti v %. Osoba v kanceláři se obecně cítí nejpohodlněji při okolní teplotě 22 až 24 °C a vlhkosti okolního vzduchu 40 až 60 %.

DIN EN 15251 kategorie II umožňuje maximální teploty 26 °C v režimu chlazení a 20 °C v režimu vytápění při vlhkosti 25 až 60 %.

Toto měření se používá k získání některých počátečních informací o vnitřním klimatu. Pokud se naměřené hodnoty již výrazně odchylují od výše uvedeného rozsahu pohody prostředí, není pro tuto chvíli zapotřebí další vyhodnocení, neboť jsou pravděpodobně způsobeny poruchou klimatizačního systému.

Obr. 2: Grafické znázornění pohody prostředí s ohledem na vlhkost a teplotu okolního vzduchu.
Obr. 2: Grafické znázornění pohody prostředí s ohledem na vlhkost a teplotu okolního vzduchu.

2.1.2 CO2

Koncentrace oxidu uhličitého (CO2) je klíčovým ukazatelem „dobré“ kvality vzduchu v místnosti. „Špatná“ kvalita vzduchu v důsledku nadměrné koncentrace CO2 vede k únavě a nedostatečné koncentraci a může způsobit dokonce onemocnění.

Měření.
Pro měření okolní teploty/vlhkosti umístěte multifunkční měřicí přístroj testo 400 do středu místnosti, jak bylo popsáno výše, a držte sondu v maximální možné vzdálenosti od svého těla (ve výšce 0,6 m). V závislosti na stížnosti může být počáteční prohlášení učiněno po krátké době aklimatizace CO2 sondy (přibližně 30 až 60 sekund). Pro sledování koncentrace CO2 má obvykle smysl provádět dlouhodobé měření během pracovního dne. Následně můžete vyhodnocením pomocí softwaru analyzovat, v jaké denní době jsou dosaženy vysoké koncentrace a zda poskytuje klimatizační systém dostatečnou výměnu vzduchu. Na základě koncentrace CO2 v místnosti lze také učinit závěry o větracích návycích uživatele.

Výsledek/interpretace měření.
Tabulka 1 uvádí povolené referenční hodnoty koncentrace CO2.

V praxi by koncentrace CO2 na pracovišti neměla překročit 1 000 ppm (podle Pettenkofera). Pro dosažení vhodné kvality vzduchu v místnosti je třeba na jednoho uživatele v místnosti dodržovat rychlost výměny vzduchu alespoň 50 m3/h.

Koncentrace CO2 – referenční hodnoty
Obj. % CO2 CO2 ppm Popis
0.033 až 0.04 330 až 400 Čerstvý vzduch v přírodě
0.07 700 Městský vzduch
0.1 1,000 Mezní hodnota v kancelářích, maximální hodnota podle Pettenkofera
0.5 5,000 Hodnota MAC
0.7 7,000 Maximální hodnota v kinech po představení
2 20,000 Hodnota krátkodobé fyziologické tolerance
2 až 4 20,000 až 40,000 Těžší dýchání, zvýšená tepová frekvence
4 až 5.2 40,000 až 52,000 Vydechovaný vzduch
4 až 8 40,000 až 80,000 Bolesti hlavy, závratě
8 až 10 80,000 až 100,000 Křeče, rychlá ztráta vědomí, hořící svíčka zhasne
20 200,000 Smrtelné za pár sekund

Tabulka 1: Referenční hodnoty koncentrace CO2.

Křivka ukazuje procento nespokojenosti s kvalitou vzduchu v místnosti při určité koncentraci CO2.

Obr. 3: Procento nespokojených lidí při určité koncentraci CO2.
Obr. 3: Procento nespokojených lidí při určité koncentraci CO2.

3. Co je to tepelná pohoda?

Tepelná pohoda hraje rozhodující roli při ovlivňování fyzických a duševních schopností.

Obr. 4: Tepelná pohoda závisí na různých faktorech.
Obr. 4: Tepelná pohoda závisí na různých faktorech.

Citlivost lidského těla na teplo závisí v podstatě na jeho tepelné rovnováze. Tato tepelná rovnováha je ovlivněna fyzickou aktivitou, oblečením nebo také okolními atmosférickými parametry.

Tyto paramerty jsou:

  • Teplota vzduchu
  • Radiační teplota
  • Rychlost vzduchu (průvan)
  • Vlhkost vzduchu

Tepelná pohoda nastává, když se člověk cítí tepelně neutrální. Lidé se tak cítí, když považují okolní parametry (teplotu, vlhkost, průvan a vyzařované teplo) ve svém okolí za příjemné a nemají žádné požadavky na teplejší nebo chladnější, sušší nebo vlhčí vzduch v místnosti. Tepelná pohoda závisí také na druhu aktivity a oblečení.

4. Důvody pro použití měřicí techniky pro vyhodnocení tepelné pohody na pracovištích

Tepelná pohoda na pracovišti není pro zaměstnance nadbytečným luxusem, ale je to vlastně základní požadavek pro udržení optimálního výkonu a produktivity. Proto je třeba z ekonomického hlediska vytvořit vhodné okolní podmínky.

Pro zajištění trvale dobrého prostředí na pracovišti by tyto podmínky prostředí měly být pravidelně nebo trvale monitorovány vhodnou měřicí technologií. Tímto způsobem lze včas odhalit jakékoli abnormality a zabránit stížnostem zaměstnanců.

Pokud jsou nějaké stížnosti, je důležité převést komentáře zaměstnance o tepelné nepohodě na objektivní výsledek měření. Pokud jsou všechny parametry v normálním rozsahu, může technik měřicí techniky okamžitě vyloučit jakoukoli nesprávnou konfiguraci klimatizačního nebo ventilačního systému. Analýza tepelné nepohody zaměstnance musí pak být provedena na jiné úrovni.

Mohou být i jiné důvody pro stížnosti. Například nespokojenost s prací, problémy s kolegy, soukromé záležitosti nebo zdravotní potíže mohou mít vliv na to, jak je vnímána úroveň tepelné pohody.

Výhody profesionální měřicí techniky.

  1. Stížnosti zaměstnanců lze předvídat a předcházet trvalým nebo pravidelným monitorováním veličin.
  2. Lze prokázat správnou funkci klimatizačního nebo ventilačního systému.
  3. Měření jsou dokumentována a lze je analyzovat.
  4. Při použití vysoce kvalitní měřicí techniky se zaměstnanec, který podal stížnost, cítí, jako by byl brán vážně.

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.