logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

PROJEKT DESAR minimalizace množství vypouštěných nutrientů a odpadních vod

Zachytávání a oddělování žlutých a dešťových vod a jejich následné využití v zemědělství (žluté vody) a v domácnostech (dešťové vody) je reálné. Při použití sestavy výrobků nádrže na dešťovou vodu, nádrže na stabilizaci moči a domovní čistírny odpadních vod došlo k 85% úspoře pitné vody.

Reklama

Neustálý demografický, ekonomický a technický vývoj ovlivňuje nejen spotřebu vody, ale i produkci a složení odpadních vod. Vzhledem k poměrně vysokým požadavkům obyvatelstva, průmyslu a zemědělství na spotřebu vody je nutno hledat nová řešení úspory vody. Decentralizovaný přístup na rozdíl od centralizovaného představuje nový způsob určený pro vodohospodáře odkanalizovaných oblastí i oblastí bez kanalizace.

DESAR

Pojem decentralizované odvádění a znovu využití odpadních vod se v zahraničí používá pod zkratkou DESAR (DEcentralised SAnitation and Reuse). Jednotlivé DESAR koncepty nabízí různé varianty dělení odpadních vod z domácností (šedá, hnědá a žlutá voda).

V současnosti je odpadní voda odváděna a čištěna většinou centralizovaným způsobem - nicméně tato forma má několik nedostatků. Základem je, že odpadní voda musí být transportována přes dlouhé vzdálenosti, a proto jsou potřebné velké profily kanalizací pro odvod velkého množství vody. Dochází ke ztrátě živin, a není možné jejich opětovné využití. Nový DESAR systém si klade za cíl fungovat tak, aby respektoval koloběh vody v přírodě.

Decentralizované systémy udržují pevnou látku i kapalné frakce z odpadní vody blízko místa jejich vzniku, čímž umožňují zkrácení a uzavření vodního cyklu v domácnostech, a tím i značné úspory financí a pitné vody.

Obecně lze říci, že jeden člověk vyprodukuje ročně kolem 500 litrů moči (tzv. žlutá voda) a 50 litrů fekálií (tzv. hnědá voda). V případě, že se žluté a hnědé vody odvádějí společně, mluvíme o vodách černých.

Separace odpadů různých kvalit a jejich náležité čištění a opětovné využití (recyklace) jsou odrazovým můstkem budoucího lepšího využívání látek obsažených v odpadní vodě. Bude-li se nakládat a hospodařit s jednotlivými druhy odpadních vod odděleně, je možné je snadno proměnit v přírodní hnojivo a zároveň předejít šíření choroboplodných zárodků z odpadních vod a zbytečnému znečišťování vod a půdy.

Samotný projekt

Projekt se zabýval vývojem vhodných postupů a zařízení na zpracování odpadních vod a jejich praktickou aplikací při decentralizovaném řešení.

Odpadní voda byla mechanicky rozdělena na vody žluté, šedé a hnědé a sledovala se nejvhodnější varianta pro řešení problematiky likvidace, případně recyklace a hlavně ekonomické minimalizace množství nutrientů vypouštěných do prostředí. Toto vypouštění je v současné době doprovázené značným plýtváním pitné vody.


no-mix toaleta na oddělení žlutých a šedých vod

Zkoušení a výsledky

Na vybrané lokalitě byly provedeny patřičné stavební práce s osazením následujících zařízení: no-mix toaleta na oddělení žlutých a šedých vod, nádrž na využití dešťové vody AS-REWA, nádrž na stabilizaci oddělené moči AS-STAB a domovní čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp.

V průběhu let 2006-2008 proběhlo měření a monitorování dané lokality a byly vyzkoušeny celkem 4 druhy odpadních vod v následujících variantách, kdy se měřily dané koncentrace na odtoku z čistírny:

  • Odpadní voda natéká do ČOV spolu s vodou z myčky nádobí
  • Odpadní voda natéká do ČOV bez vod z myčky nádobí
  • Na ČOV nenatéká žlutá voda (je separovaná), voda z myčky nádobí do ČOV natéká
  • Na ČOV nenatéká žlutá voda (je separovaná) ani voda z myčky nádobí


schéma osazených zařízení

Z těchto variant vyšla jednoznačně nejlépe poslední varianta, kdy byla vyloučena ze systému myčka nádobí a moč byla oddělována. Myčka nádobí byla vynechána z důvodu velkého množství fosforu obsaženého v čisticích tabletách.

Moč, která se oddělovala, byla separována a stabilizována ve speciální nádrži po dobu 6 a 9 měsíců. V celém tomto období se prováděly rozbory a ty se následně vyhodnocovali. Po této době lze konstatovat, že je možno tuto moč využít jako kvalitní hnojivo (samozřejmě po patřičném zředění s vodou). Toto bylo ověřeno v praxi na rajčatech, na kterých byly následně provedeny i laboratorní rozbory.

V případě velkých lokalit je možno z ekonomického hlediska akumulovanou moč dále zpracovávat jako zdroj cenných surovin.

Závěr

Decentralizované zneškodňování odpadních vod se stává alternativou centralizovaného čištění, které v mnoha případech není optimální variantou nejen z ekonomického, ale i z ekologického pohledu. Základní ideou je netradiční zacházení a nakládání s odpadní vodou - jako s cennou surovinou, již lze optimálně využít a zpracovat v místě jejího vzniku.

V současnosti můžeme říci, že zachytávání a oddělování žlutých a dešťových vod a jejich následné využití v zemědělství (žluté vody) a v domácnostech (dešťové vody) je reálné.

Při použití sestavy výrobků nádrže na dešťovou vodu, nádrže na stabilizaci moči a domovní čistírny odpadních vod došlo k 85% úspoře pitné vody.

Systém DESAR lze využít například v následujících variantách:

  1. Řešení pro přerušovaně využívané objekty - septik, bio(zemní) filtr, zásak a nádrž na moč
  2. Řešení pro trvale užívané objekty DESAR - biologická ČOV, bio(zemní)filtr, zásak
  3. Řešení pro trvale užívané objekty DESAR - biologická ČOV s MBR, nádrž na vodu (zálivka), zásak
  4. Řešení pro trvale užívané objekty DESAR - biologická ČOV s MBR, dešťový program na vodu (zálivka) AS REWA, zásak AS KRECHT
  5. Řešení pro celé lokality s občasně užívanými objekty - např. rekreační osady DESAR, septik, biologický rybník

Bližší informace také na www.asio.cz.

English Synopsis
PROJECT DESAR minimize the amount of discharged waste water and nutrients

Separation of yellow waste water and rainwater, and their subsequent use in agriculture (yellow water) and residential (rainwater) is real. When using tank rainwater, tanks to stabilize urine and domestic wastewater treatment plant we will have 85% savings in potable water.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.