logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Ekonomické porovnání čistírny odpadních vod a žumpy, aktualizace

Každý stavebník rodinného domu nebo rekreačního objektu musí před započetím výstavby nebo rekonstrukce přemýšlet nad tím, jakým způsobem bude probíhat likvidace odpadní vody. Rozhodování bývá náročné, hraje v něm roli mnoho faktorů, např. frekvence obydlenosti daného objektu, počet členů domácnosti. Modelové příklady vycházejí z následujících předpokladů: objekt obývá čtyřčlenná rodina, ČOV je instalována 10 m od objektu a výkopové práce zajišťuje investor.

Reklama


Každý stavebník rodinného domu nebo rekreačního objektu musí před započetím výstavby nebo rekonstrukce přemýšlet nad tím, jakým způsobem bude probíhat likvidace odpadní vody. Rozhodování bývá náročné, hraje v něm roli mnoho faktorů (např. frekvence obydlenosti daného objektu, počet členů domácnosti) a při nedostatku informací se může zdánlivě jevit, že vybudování žumpy je finančně méně nákladné a také její provoz a údržba je daleko levnější a snadnější, než by tomu bylo u instalace čističky odpadních vod (ČOV). Právě proto se článek zabývá ekonomickým porovnáním instalace ČOV s žumpou v 5 variantách, kdy v prvním případě probíhá akumulace odpadních vod v žumpě na vyvážení, další varianta počítá s již zkolaudovaným objektem s vybudovanou žumpou, dále se jedná o ČOV s napojením do vodoteče nebo kanalizace, následně pak o ČOV se zasakováním do podzemních vod a nakonec také o domovní čistírnu se zásobníkem vyčištěné vody. Modelové příklady vycházejí z následujících předpokladů: objekt obývá čtyřčlenná rodina, ČOV je instalována 10 m od objektu a výkopové práce zajišťuje investor.

Varianta č. 1 – akumulace odpadních vod v žumpě na vyvážení

Na první pohled se jedná o nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod. Předpokládá se však, že odpadní voda bude vyvážena na ČOV, což ovšem značně zvyšuje náklady na provoz žumpy.

Celkové náklady
Žumpa – 8 m335.000,– Kč
CELKEM35.000,– Kč
Provozní náklady (roční)
Vývoz fekálií
(281,– Kč/1 m3 × 8 = 2 248,– Kč/1 měsíc × 12)
27.000,– Kč
CELKEM27.000,– Kč
Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů)
Celkové náklady žumpa 8 m335.000,– Kč (odpisy 1.400,–)
Provozní náklady žumpa 8 m327.000,– Kč

Varianta č. 2 – objekt je zkolaudován a má vybudovanou žumpu

Instalaci ČOV je možné provést do vybudované žumpy nebo na přítok odpadních vod před žumpu. Jímku lze nadále efektivně využívat. Po jejím vyčištění poslouží jako nádrž na hromadění čisté vody, která může být zužitkována na zálivku.

Celkové náklady
Předřazená nádrž – 2 m316.000,– Kč
Čistírna odpadních vod STMH569.000,– Kč
Doprava, montáž a zaškolení7.500,– Kč
Propojovací potrubí2.500,– Kč
CELKEM95.000,– Kč
Provozní náklady
Spotřeba el. energie800,– Kč
CELKEM800,– Kč
Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů)
Celkové náklady ČOV87.500,– Kč (odpis 3.500,–)
Provozní náklady ČOV 800,– Kč
Celkové náklady žumpa 8 m335.000,– Kč
Provozní náklady žumpa 8 m327.000,– Kč
Návratnost investice do ČOV2 roky

Varianta č. 3 – čistírna odpadních vod s napojením do vodoteče, kanalizace

Této možnosti realizace ČOV je možno využít, jestliže se v blízkosti objektu nachází vodní tok nebo kanalizace.

Celkové náklady
Projektová dokumentace12.500,– Kč
Předřazená nádrž – 2 m316.000,– Kč
Čistírna odpadních vod STMH569.000,– Kč
Doprava, montáž a zaškolení7.500,– Kč
Propojovací potrubí2.500,– Kč
CELKEM107.500,– Kč
Provozní náklady (roční)
Spotřeba el. energie800,– Kč
Odběr a rozbor vzorků 2× ročně2.000,– Kč
CELKEM2.800,– Kč
Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů)
Celkové náklady ČOV87.500,– Kč (odpis 3.500,–)
Provozní náklady ČOV 2.800,– Kč
Celkové náklady žumpa 8 m335.000,– Kč
Provozní náklady žumpa 8 m327.000,– Kč
Návratnost investice do ČOV3 roky

Varianta č. 4 – čistírna odpadních vod se zasakováním do podzemních vod

Tato nejčastěji využívaná varianta představuje ČOV jako vodní dílo, které ke své realizaci potřebuje projektovou dokumentaci, povolení k nakládání s odpadními vodami a také hydrogeologický posudek.

Celkové náklady
Projektová dokumentace12.500,– Kč
Předřazená nádrž – 2 m316.000,– Kč
Čistírna odpadních vod STMH569.000,– Kč
Doprava, montáž a zaškolení7.500,– Kč
Propojovací potrubí2.500,– Kč
Hydrogeologický posudek5.000,– Kč
Vsakovací drén – 5 m25.000,– Kč
CELKEM117.500,– Kč
Provozní náklady (roční)
Spotřeba el. energie800,– Kč
Odběr a rozbor vzorků 2× ročně2.000,– Kč
CELKEM2.800,– Kč
Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů)
Celkové náklady ČOV105.000,– Kč (odpis 4.200,–)
Provozní náklady ČOV 2.800,– Kč
Celkové náklady žumpa 8 m335.000,– Kč
Provozní náklady žumpa 8 m327.000,– Kč
Návratnost investice do ČOV3,4 let

Varianta č. 5 – domovní čistírna se zásobníkem vyčištěné vody

Toto řešení realizace ČOV není bráno jako vodní dílo, pokud ovšem ČOV jako vodní dílo nepovolí vodoprávní úřad.

Celkové náklady
Předřazená nádrž – 2 m316.000,– Kč
Čistírna odpadních vod STMH569.000,– Kč
Akumulační nádrž – 4 m325.000,– Kč
Doprava, montáž a zaškolení7.500,– Kč
Propojovací potrubí2.500,– Kč
CELKEM120.000,– Kč
Provozní náklady (roční)
Spotřeba el. Energie800,– Kč
CELKEM800,– Kč
Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů)
Celkové náklady ČOV112.500,– Kč (odpis 4.500,–)
Provozní náklady ČOV 800,– Kč
Celkové náklady žumpa 8 m335.000,– Kč
Provozní náklady žumpa 8 m327.000,– Kč
Návratnost investice do ČOV3,2 let

Zhodnocení ekonomické návratnosti instalace ČOV

Návratnost investice do instalace ČOV je provedena ve srovnání s náklady na výstavbu žumpy a především také s náklady nutnými k jejímu vyvážení na ČOV. Z tohoto porovnání zřetelně vyplývá, že vybudování ČOV je z ekonomického hlediska výhodné a že návratnost finančních prostředků vynaložených k realizaci ČOV se pohybuje v rozmezí od 3,4 do 4,3 let.

Pozn.: Výpočet proveden pro objekt se 4 až 6 obyvateli. Realizace provedena ve vzdálenosti 100 km od sídla dodavatele ČOV. ČOV ve vzdálenosti 10 m od objektu.

 
Komentář recenzenta Ing. Michal Kriška Dunajský, Ph.D. VUT v Brně, Ústav vodního hospodářství krajiny, Vysoké učení technické v Brně

V podobné kalkulaci je zásadní zejména frekvence provozu, která potom rozhoduje o daném typu technického řešení likvidace odpadních vod.

Pro maximální objektivitu by měl článek zahrnovat nakonec i variantu SEPTIK + domovní kořenovou čistírnu, SEPTIK + zemní filtr + okrasná nádrž apod., včetně varianty zasakování nebo likvidace vody výparem (+ akumulací).

K variantě septik + vertikální kořenová čistírna:

  • Investice: 35 tis. Kč za septik, 20 tis. Kč za filtr. Celkem 55 tis. Kč
  • Provozní náklady (roční): 1x vývoz septiku, tj. 4m3 * 281 Kč/m3 = 1124 Kč
  • Náklady za 25 let: 55 tis. Kč + 25 * 1 124 Kč = 83 100 Kč

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.