logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Společné komíny v bytových domech, 8. díl – Komplexní přestavba komínu

Metodika společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech

Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komína. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.

Reklama

Přečtěte si také Společné komíny v bytových domech, 7. díl – Vložkování – samostatné vložky Přečíst článek

Kapitola 7. Když nic nevyhovuje

V situaci, kdy byly fakticky vyčerpány všechny možnosti použití stávajícího komínu, je nutno přistoupit ke komplexnímu zhodnocení stavu a hledání dalších variant. Lze předpokládat, že první další možností bude realizace nového společného komínu, případně nových samostatných komínů.

Komín – ilustrace

Pokud je k dispozici prostor ve společné části objektu, nebo pokud lze takový prostor vytvořit např. přístavbou, je velmi zajímavou variantou i vytvoření nové společné kotelny. Toto řešení je sice na první pohled nákladově náročnější, ale z hlediska výhledu do budoucnosti je ideální. Dojde k centralizaci zdroje energie mimo jednotlivé bytové jednotky, a to v konečném důsledku znamená, že případná další modernizace, nebo i změna způsobu získávání energie se bude řešit bez zásahu do jednotlivých bytových jednotek.

V této fázi se ovšem projekt výměny spotřebičů spojený s rekonstrukcí odvodu spalin jednak větví do mnoha možných řešení, jednak podléhá mnoha dalším omezujícím podmínkám.

Při využití komínu stávajícího totiž obecně zůstávají v platnosti téměř veškeré „okrajové podmínky“, které byly v rámci návrhu původního komínu již jednou vyřešeny, a lze tedy předpokládat, že nemusí být řešeny znovu. Při realizaci komínu nového je naopak potřeba se všem „okrajovým podmínkám“ věnovat s plnou vážností, protože se velmi často stávají určujícím kritériem, zda tu, či onu variantu řešení lze nebo nelze použít. Jedná se zejména o následující oblasti:

 • změna požárně bezpečnostního řešení stavby
 • zajištění přívodu vzduchu pro spalování
 • změna vzhledu budovy
 • stavební úpravy společných prostor nebo některých bytových jednotek
 • změna umístění spotřebičů v bytových jednotkách
 • přístupové cesty
 • statika budovy
 • obvykle vysoké investiční náklady atd.

V dalším textu proto zjednodušeně zmíníme pouze některé z variant, o kterých je možno uvažovat. Základní varianty jsou tři:

 • vybourat celý nebo část komínu stávajícího a postavit nový
 • instalovat nový komín na novém místě (např. na fasádě)
 • zrušit komín a navrhnout nový systém získání energie

7.1 – Nový komín/komíny v místě komínu původního

Jedná se o variantu, kdy je fakticky demontována buď jen část, nebo celý stávající komín, čímž bude vytvořen prostor pro instalaci buď nového společného komínu nebo komínů samostatných.

Tato varianta bývá zvažována v situacích, kdy je možné ze stávajícího komínu poměrně jednoduše demontovat stávající vložku, a současně lze zachovat původní obvodovou nosnou matrici. Případně v situacích, kdy stávající komín je v budově umístěn v samostatné šachtě. V obou případech lze teoreticky předpokládat možnost demontáže (bourání) bez přímého stavebního zásahu do společných prostor domu nebo jednotlivých bytových jednotek.

Demontáží vložky nebo uvolněním šachty lze získat větší disponibilní prostor pro umístění buď společného odvodu spalin nebo jednotlivých odvodů samostatných. Z hlediska rozhodovacího postupu se tedy lze vrátit na začátek Části III. NOVÝ KOMÍN s tím, že nově je k dispozici větší plocha průduchu.

Nelze ovšem zapomínat na „okrajové podmínky“. Pro informaci o možných disponibilních rozměrech stávajícího komínu lze použít následující tabulku, ve které jsou uvedeny rozměry vložek a tvárnic komínu Schiedel Multi a Quadro, které se poměrně často používaly pro společné komíny nízkoteplotních TURBO spotřebičů.

Tab. Příklad možných disponibilních rozměrů stávajícího komínu po odstranění vložky
Tab. Příklad možných disponibilních rozměrů stávajícího komínu po odstranění vložky
 

7.2 – Nový komín/komíny vedené vně budovy

Pokud je dispoziční řešení bytů, respektive v nich instalovaných spotřebičů vhodné, lze uvažovat se stavbou nového komínu umístěného na fasádě objektu. Teoreticky může být zvolena jak varianta společného komínu, tak varianta komínů samostatných. Ve většině případů se bude jednat o tepelně izolované komíny s nerezovou nebo plastovou vložkou, a to i v případě komínů samostatných.

Obecně nelze doporučit zvažovat variantu samostatných horizontálních fasádních vývodů, protože je to v rozporu s požadavkem § 24 vyhlášky č. 268/2009 Sb. v aktuálním znění.

Variantou nového komínu je i možnost zřízení společné kotelny s následným rozvodem otopné vody do jednotlivých bytových jednotek, přičemž páteřní rozvody mohou být vedeny prostorem komínu původního. I v tomto případě jsou klíčové zmiňované „okrajové podmínky“.

7.3 – Zrušení komínu

U bytových domů by každé rozhodování mělo být komplexní, což platí především v situacích, kdy řešení vyžaduje zvýšené investiční náklady. Je tedy na místě i zvažování variant s využitím alternativního zdroje energie. Alternativami muže být například:

 • osazení solárních fotovoltaických nebo fototermických panelů
 • osazení elektrokotlů
 • použití tepelných čerpadel
 • napojení na soustavu zásobování tepelnou energií (CZT) apod.

Výhodou zvažování alternativních řešení může být fakt, že rekonstrukce odvodu spalin bude nahrazena celkovou modernizací systému vytápění, bude zahrnuta do rekonstrukce budovy jako celku (například v kombinaci se zateplením, výměnou oken, izolací společných prostor, střechy a podobně). To skýtá možnost čerpání dotací určených na rekonstrukce technologických celků nebo budov, možnost dosažení vyšší účinnosti, respektive snížení provozních nákladů a může být spojeno i s vyšším komfortem bydlení s úbytkem starostí a povinností majitelů každého bytu.

V této fázi je „laický“ rozhodovací proces fakticky u konce a je tedy třeba si opakovaně uvědomit a zdůtaznit, že závěry podle výše uvedených kapitol jsou orientační a slouží především pro prvopočáteční orientaci, nikoliv jako finální rozhodovací kritérium.

Přečtěte si také Společné komíny v bytových domech, 9. díl – Příprava na realizaci Přečíst článek

Publikaci si lze objednat u Komínové asociace – APOKS

Partneři projektu
ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Schiedel, s.r.o.
Bosch Termotechnika s.r.o.
Český plynárenský svaz
Centrum pasivního domu, z.s.
PROGRAM EFEKT, MPO

Redakční úpravy: Ing. Josef Hodboď

Pokračování příště: Příprava na realizaci.


 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.