logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Z konference Facility management 2018 – Štrbské pleso

Kritéria veřejných zakázek, BIM pro stávající budovy, Wellbeing trend – i o tom byla letošní konference. Má wellbeing trend vzhledem ke svému ekonomickému vlivu dokonce větší potenciál než environmentální udržitelnost?

Reklama

1.a 2. října 2018 byl v kalendáři akcí věnován 16. ročníku vědecko – odborné konferenci se zahraniční účastí Facility management 2018, kterou pořádala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci se Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI. Tradičně se akce konala v hotelu Patria, Štrbské pleso a účastnilo se jí přes 100 registrovaných posluchačů.

Tématem konference bylo Pracovníci + Prostředí = Prosperita.

Na účastníky čekalo 27 přednášek, kdy přednášející byly ze Slovenské (19), ale i České republiky (8 z toho 4 v bloku Údržba budov). Dvoudenní akce pak byla rozdělena na pět tematických bloků Facility management, Správ budov, Údržba budov, Informační technologie a Energetický management. Po ukončení prvního dne následoval společenský večer s předáním ocenění – Cena SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2017. Cenu převzal Ing. Ondřej Štrup z rukou doc. Ing. Viery Somorové, PhD.

Význam ISO 41000 pro další rozvoj Facility managementu

Jednu z úvodních přednášek měl Ing. Ondřej Štrup, FM Institute a Hein Consutlting na téma Význam ISO 41000 pro další rozvoj Facility managementu. Od roku 2007 platí v EU evropská norma ČSN EN 15221. Její první dva díly se postupně rozrostly až na současných 7 dílů. Slovenská a Česká republika jsou na špičce praktického užívání tohoto standardu. Na jaře tohoto roku byla oficiálně vydána norma ISO 41001 "Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k použití", která završila první fázi kompletace celosvětové normy ISO 41000. Doplnila tak podzimní díly ISO 41011 – „Facility management – Slovník“ a ISO 41012 - "Facility management - Pokyny pro strategické získávání a vypracování dohod". Tyto tři díly tak nahradí první dva díly ČSN EN 15221. Nejedná se o náhradu zcela identickou, jednotlivé odlišnosti však můžeme považovat spíše za „kosmetickou“ úpravu a doplnění EU standardu.

Společnosti, které mají již FM procesy konsolidovány, budou mít podmínky pro certifikaci ISO 41000 pravděpodobně splněny. Asi pro ně nebude problém doplnit specifikaci analýzy skutečných potřeb. Pro ty společnosti, které ještě svoji oblast podpůrných služeb ponechaly bez povšimnutí, pro ty bude certifikace ISO 41000 výzvou k hlubokému zamyšlení a pravděpodobně podstatným změnám.

Vliv budov na zdraví, produktivitu a blaho uživatelů, Wellbeing trend má pevné základy

Hned navazující přednáška Samuela Sůry, SALVIS, na téma Vliv budov na zdraví, produktivitu a blaho uživatelů upozornila na problematiku administrativních budov, která je v současné době nejvýraznějším tématem na trhu. Na mezinárodních konferencích věnovaným udržitelnosti budov se téměř nemluví o ničem jiném. Tento trend je však výsledkem toho, že za budovy s pozitivním vlivem na zdraví a produktivitu je trh ochoten doplatit.
I v BREEAM a LEED dlouhodobě klientům doporučuje cílit body a kredity z kategorií IEQ (Indoor Environment Quality) a Health and Wellbeing, protože ty jsou pro klienty nejatraktivnější a mají největší vliv na hodnotu nemovitosti. Je proto přirozeným vývojem, že vznikly celé certifikační systémy věnované této oblasti. Reagují na poptávku na trhu. Wellbeing trend má pevné základy a předpokládáme, že bude velmi rychle kupředu. Zdá se, že má vzhledem ke svému ekonomickému vlivu dokonce větší potenciál než environmentální udržitelnost.

Zavádění BIM u již existujících staveb

Sekci Správa budov otevřela přednáška na téma Zavádění BIM u již existujících staveb přednášejícího doc. Ing. Františka Kudy, CSc. z fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Stále platí, že stavby se projektují a realizují za účelem provozu a užívání. BIM model vzniká buďto při přípravě nové investiční zakázky, anebo jej lze dodatečně implementovat ve fázi provozu a užívání. Cílem příspěvku bylo přiblížit tento složitý a náročný proces a definovat důležité faktory ovlivňující jeho úspěšné zavedení.

Pokud projektanti, investoři, státní správa, správci/vlastníci a další osoby vstupující do výstavbového projektu přijmou filozofii BIMu, získají strukturovaný model dat o své investici, který ji bude provázet po celou dobu její životnosti, tj. od vzniku myšlenky až po její likvidaci.
Složitým procesem zavádění BIMu do projektové přípravy výstavbového projektu se zabývají odborníci po celém světě, ale zavádění BIMu do již existujících staveb prozatím žádný informační pramen neuvádí, a přitom, je to právě fáze provozu a užívání pro kterou má existence BIM modelu staveb nepředstavitelnou hodnotu.
Pokud hovoříme o zavádění BIM do již existujících staveb a nejedná se modelování nově vznikající stavby je namístě zavést termín Building Information Management - BIMng, který už nehledá kolize mezi konstrukcemi a TZB, nehledá optimální variantu stavebně-technického řešení, tyto problémy jsou již vyřešeny z fáze přípravy a realizace stavby, teď je tady model, který vznikl na základě dat provozované a užívané stavby a jehož cílem je efektivně řídit (proto zkratka BIMng od angl. management) procesy spojené se správou majetku a provozem budov. Zavedením BIM do živého organismu budov přináší sebou značné výhody, ale samozřejmě také vyžaduje kontinuální péči, bez které by jeho přínosy ze zavedení byly jen kratinkou epizodou.

Veřejná zakázka 51 % : 49 %

Asi nejvíce očekávanou přednáškou celé konference byla přednáška Ing. Aleše Péka, Univerzita Pardubice a Romana Straky, Jihomoravský kraj na téma Veřejná zakázka 51% : 49%. Kritika za strany poskytovatelů, že veřejné zakázky jsou vypisovány pouze s jediným parametrem ceny a v zadání není zohledněna kvalita, byl jeden z hlavních důvodů, zkusit to udělat jinak. Ukázat, že i veřejná správa zvládne vypsat kvalitní zadání, byla veliká výzva. Úklidové služby jsou velmi často poptávaná služba a poskytovatelů této služby je obecně na trhu dost. Nový zákon „O zadávání veřejných zakázek“ platný od 1.10.2016 umožňuje možnost stanovení ekonomické výhodnosti.

Pečlivá práce v rámci postupu dle zákona ZZVZ, spolupráce s „odborným poradcem“ v oboru a konečné prokázání, že parametry ve výběrovém řízení nebyly subjektivní, vágní, nejasné ani nepřezkoumatelné bylo vítězství zadavatele. Výběrové řízení prokázalo, že když najde zadavatel odvahu vypsat soutěž s parametry kvality, musí poskytovatele přesvědčit, že jsou natolik profesionální a kvalitní, že to prokáží, přesně tak, jak zadavatel žádá.
Příprava výběrového řízení trvala ¾ roku a při přípravě proběhlo mnoho jednání okolo nastavení parametrů do výběrového řízení. Výsledek? Ukázalo se, že kvalita sama nepřijde ani ji dobrovolně poskytovatel nepřinese. Obě strany bez profesionálního přístupu se vpřed neposunou! Podařilo se vysoutěžit kvalitu, a to za přiměřenou cenu, za dodržení podmínek transparentnosti a rovného zacházení. Toto výběrové řízení dodalo odvahu jít podobnou cestou pro další univerzity i orgány veřejné správy (krajské úřady).

Energetický manažment budov a ISO EN 50 001

V závěrečné sekci dvoudenní konference zazněla přednáška prof. Ing. Dušana Petráše, PhD., Stavebná fakulta STU na téma

Energetický manažment budov a ISO EN 50 001. Energetický management budov vychází ze všeobecně platných a specifických požadavků světové/evropské normy ISO EN 50 001, která navazuje na legislativní rámec definovaný ve směrnicích EÚ o energetické efektivnosti, resp. energetické náročnosti budov. Hlavními nástroji jsou energetické audity budov, prostřednictvím kterých je možné získat transparentnější databázi údajů o spotřebě energie (tepla, elektřiny aj.), ale i určitý systémový pohled na specifikace energeticky úsporných opatření, tedy na snížení nákladů na straně jedné a pozitivním vlivem na životní prostředí na straně druhé.

Z příspěvku bylo zřejmě, že základními cíli energetického managementu jsou sběr základních údajů o energetickém hospodaření, odhalení kritických míst v procesu výroby, distribuce a dodávky energie, minimalizace rizik při rozhodovacím procesu úspory energií, snížení provozních nákladů jednotlivých energetických systémů a motivace ke spolupráci při řešení předmětné problematiky.

16. ročník vědecko-odborné konference ze zahraniční účastí Facility management 2018 můžeme hodnotit jako přínosnou pro obor Facility management a budeme se těšit na její opakování v příštím roce.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.