logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Dotace v roce 2015 z programu Podpora bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2015 z programu Podpora bydlení. Lhůta podávání žádosti: 8. prosince 2014 do 16. února 2015. Jedná se o podprogramy regenerace panelových sídlišť, výstavby technické infrastruktury a podpora oprav domovních olověných rozvodů.

Reklama

Podprogram 117D512 „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015“

Dotace na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.

POZOR: Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.

Dotace se týká úprav zaměřených na:
 • vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek,
 • vybudování protihlukových stěn,
 • vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob,
 • opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod,
 • odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením,
 • sanace a doplnění veřejného osvětlení,
 • přijetí místních protipovodňových opatření,
 • přestavba sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce,
 • úpravu veřejných prostranství včetně sanace a doplnění ploch pro požární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami,
 • úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím související projektové práce;
Podmínky poskytování dotace:
 • Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště.
 • Obec má vydaný územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště,
 • obec se podílí na financování úprav nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů,
 • na úpravy nebyla poskytnuta státní finanční podpora podle zvláštních právních předpisů.
 • Dotace na tentýž druh úprav může být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze jednou.
 • Dotaci lze poskytnout i na úpravy již zahájené, jsou-li splněny podmínky tohoto nařízení.
 • Na dotovaných částech panelového sídliště nebude provozována ekonomická činnost.

Podprogram 117D513 „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2015“,

Maximální výše dotace je 50 tis. Kč/byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.

Podporované projekty:
a) pozemní komunikace:
 1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
 2. místní komunikace IV. Třídy včetně jejich součástí,
 3. účelové komunikace;
b) vodovod:
 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;
c) kanalizace (pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí):
 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě,

Podprogram 117D515 „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2015“,

Zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
 • V domě s domovními olověnými rozvody vody je zjištěno zvýšené množství olova vyšší než 10 µg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele.
 • Na opravu je zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.
 • Dotace se poskytuje na financování prací formou oprav, které mají neinvestiční charakter nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby. Žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě.
 • Žadatel o dotaci má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a
 • samosprávy nebo zdravotním pojišťovně.

Další podrobnosti o aktuálních dotacích na podporu bydlení

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.