logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Konference Počítáme s vodou 2017

V pořadí třetí pokračování konference Počítáme s vodou 2017 se uskutečnilo 16. května 2017 ve zcela zaplněném sále Novoměstské radnice. Konference se koná v rámci projektu Počítáme s vodou, jehož nositelem je Ekocentrum Koniklec a garanty jsou odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze a Asociace pro vodu ČR.

Reklama

Hlavním cílem projektu je osvěta a vzdělávání české státní správy při prosazování principu hospodaření se srážkovými vodami, což zahrnuje i přenos znalostí od zvaných zahraničních řečníků především z řad vedoucích pracovníků městských vodohospodářských úřadů, projektantů, urbanistů či architektů.
Letošní konference nesla podtitul Hospodaření se srážkovými vodami: základní podmínka adaptace na změnu klimatu, kdy vedle vodohospodářských hledisek se diskutovala témata související se změnou klimatuřešení modrozelené infrastruktury ve městech, která pomáhá zmírňovat dopady klimatické změny na městské mikroklima.

Mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU 2017

Po úvodním slově konference vystoupil ministr životního prostředí ČR Richard Brabecpředseda Asociace pro vodu ČR doc. David Stránský. Hlavní sjednocující myšlenku obou řečníků byla definice klimatické změny jako celospolečenského problému, na který je možno reagovat pouze za předpokladu společenské shody a široké spolupráce. V případě hospodaření se srážkovou vodou v krajině a v urbanizovaných sídlech je nutné nastavení motivačních nástrojů, podpůrných programů a intenzivní spolupráce s jednotlivými ministerstvy, především s ministerstvem zemědělství ČR a napříč jednotlivými dotčenými obory.

Prvním odborným řečníkem byl ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK prof. Miroslav Bárta, který je významným českým egyptologem a archeologem, u něhož lze zdánlivě těžko najít souvislost s tématikou konference. Nicméně prof. Bárta se rovněž zabývá studiem vývoje a kolapsů civilizací, které dává do souvislosti s dlouhodobými časovými řadami o vývoji klimatu, kdy velmi rychlé změny klimatu v minulosti vedly k civilizačním kolapsům. Na několika příkladech ukazuje, že lidstvo se vždy dokázalo na změny adaptovat především díky změně myšlení a změně společenských paradigmat.

Mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU 2017

Další obecnou přednášku s motivačním obsahem přednesl Michal Kravčík z organizace Ludia a voda, Slovensko, který se zabývá malými (krátkými) hydrologickými cykly a jejich změnám v souvislosti se změnou povrchu pokryvu Země (především díky masové urbanizaci). V přednášce se zaměřil na změny ve srážkové činnosti způsobené vytváření tepelných ostrovů nad urbanizovanými celky, kdy akcentoval především nutnost zadržování vody v souvislosti s výparem vody.

Následoval delší blok přednášek, kde vystoupili především zahraniční řečníci s příklady dobré praxe v oblasti plánování a provádění adaptačních změn ve městech. Jako první vystoupil Thilo Lehmann z Magistrátu města Vídeň, Rakousko, který hovořil o metodických a koncepčních změnách v hospodaření se srážkovými vodami ve Vídni. Navázal výzkumný pracovník Martin Seidl z École de Ponts ParisTech Université Paris-Est, Francie, který představil několik pilotních projektů nové městské infrastruktury z pařížské metropole, na kterých spolupracují na místní úrovni výzkumné a komunální instituce.

Krajinný architekt Gerhard Hauber ze Studio Dreiseitl z Německa prezentoval adaptační změny z pozice krajinné architektury a trendů v současném městském urbanismu, kdy jedním z hlavních prostředků pro úspěšnou adaptaci je ekologická modrozelená infrastruktura, která citlivě pracuje s vodou a vytváří nový typ městské krajiny. Posledním odborným řečníkem v tomto bloku byl Tomáš Metelka z Ramboll ČR, který prezentoval adaptační změny z Kodaně především z pohledu vodohospodářského, kdy otázkou je zajištění bezpečné funkce modrozelené infrastruktury a její odolnosti vůči extrémním přívalovým srážkám.

Mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU 2017

V posledním bloku konference vystoupili odborníci z České republiky. Jiří Vítek z JV projekt VH, s.r.o., diskutoval nutnost podpory státu v této oblasti a nutnost zpracování koncepčních a systémových dokumentů na úrovni měst a obcí v ČR, které jsou nezbytné pro účinnou aplikaci a projektování modrozelené infrastruktury. Další navazující řečníci byli zástupci státní správy. Konrétně Jakub Horecký z Ministerstva životního prostřední hovořící o Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a o Národním akčním plánu na změnu klimatu. Posledním řečníkem byl zástupce Státního fondu životního prostředí ČR, který představil aktuální podpůrné programy na podporu hospodaření s dešťovou vodou – tzv. Dešťovka.

Konference Počítáme s vodou 2017 opět naplnila očekávání všech účastníků, přinesla do debaty o hospodaření se srážkovými vodami nová témata a nové informace a v pozitivním duchu motivovala představitele především státní správy pro zavádění a provádění koncepčních změn na úrovni měst a obcí v oblasti trvale udržitelné vodohospodářské infrastruktury.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.