logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Srovnání spotřeby vody, ceny vodného a stočného v krajích v roce 2023


Foto: Pexels

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil výsledky statistického zjišťování za rok 2023 a představil publikaci nazvanou Vodovody, kanalizace a vodní toky. Obsahuje zajímavá data, která jistě ocení nejenom vodohospodáři.

Reklama

Statistické zjišťování za minulý rok zahrnovalo dle zprávy ČSÚ 1 698 respondentů, přičemž výběrový soubor zahrnoval 1 377 obcí. Kromě toho bylo obesláno 321 profesionálních provozovatelů, z nichž 24 provozuje vodovody a kanalizace současně ve více krajích.

Na rozdíl od předběžných údajů za rok 2022 jsou ve středních stavech za rok 2023 zahrnuty osoby s udělenou dočasnou ochranou, které požádaly o její prodloužení. Přestože řada provozovatelů tyto osoby vykázala do počtů obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci, došlo ve výsledku k poklesu podílů obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci ve většině krajů. Současně došlo i poklesům spotřeby vody na jednoho obyvatele,“ uvádí se v závěrečné zprávě.

Pokles spotřeby vody v domácnostech, růst v průmyslu

Ze základní zprávy lze vyčíst, že Češi v roce 2023 denně spotřebovali v průměru téměř 87 litrů vody, což bylo o zhruba tři litry méně než v předchozím roce. Ztráty vody v Česku loni meziročně vzrostly o 0,6 %, když dosáhly hodnoty přes 85 milionů metrů krychlových. Vodou z veřejných vodovodů nebyla zásobena 5,5 procenta obyvatel země.

Spotřeba vody v domácnostech v roce 2023 poklesla oproti předchozímu roku o 2,7 l/os/den na 86,7 l/os/den, tedy o 3 %. Průmysl a ostatní odběratelé naopak navýšili spotřebu vody o 1,5 % na 152 mil. m3, což byl meziroční nárůst o 2,2 mil. m3 vody. Ztráty vody meziročně mírně narostly o 0,6 mil. m3 a dosáhly hodnoty 85,1 mil. m3,“ upřesňují na tiskové konferenci zástupci ČSÚ a dále komentují jednotlivé grafy a tabulky.

Srovnání spotřeby vody, ceny vodného a stočného v krajích v roce 2023
Území, kraj Specifické množství vody fakturované celkem Specifické množství vody fakturované domácnostem Cena vody Cena stočného
(l/os./den) *) (l/os./den) *) (Kč/m3 bez DPH) (Kč/m3 bez DPH)
Česká republika 127.1 86.7 53.1 48.4
Hl. město Praha 154.9 103.8 59.6 56.8
Středočeský 122.2 86.1 57.1 48.3
Jihočeský 122.1 78.1 47.7 37.9
Plzeňský 130.9 84.2 52.1 39.0
Karlovarský 129.1 84.2 52.5 47.5
Ústecký 125.6 89.9 62.2 53.1
Liberecký 123.6 84.0 59.0 54.5
Královéhradecký 121.6 80.7 46.9 46.8
Pardubický 118.9 78.5 49.6 49.9
Vysočina 118.5 78.5 49.7 37.7
Jihomoravský 129.0 89.5 48.5 49.6
Olomoucký 117.5 82.3 45.6 46.7
Zlínský 111.1 77.1 50.7 46.9
Moravskoslezský 122.8 86.0 49.1 46.9

Výše uvedená tabulka udává v jednom ze svých sloupců specifické množství vody fakturované celkem, což vyjadřuje dle výkladu množství vody fakturované celkem (domácnostem, průmyslu a ostatním odběratelům) na jednoho napojeného obyvatele za den. Ukazuje, kolik litrů z celkové spotřeby vody připadá na jednoho napojeného obyvatele. Podobně je tomu u specifického množství vody fakturované domácnostem (množství vody fakturované domácnostem na jednoho napojeného obyvatele a den), které vyjadřuje spotřebu vody v domácnostech.

Cena vody meziročně roste, roste i délka vodovodní sítě

Cena pitné vody je vypočtena jako podíl celkových tržeb za vodné k celkovému objemu vody fakturované (domácnosti, průmysl a ostatní odběratelé). Meziročně cena vzrostla v průměru o 7 Kč/m3 z 46,10 Kč/m3 na 53,10 Kč/m3 bez DPH. Cena stočného je vypočtena jako podíl celkových tržeb za stočné k objemu vypouštěných odpadních vod do kanalizace (včetně zpoplatněných srážkových vod). V roce 2023 stočné průměrně vzrostlo o 7,40 Kč/m3 z 41 Kč/m3 na 48,40 Kč/m3 bez DPH.

Vodovody v roce 2023
Území, kraj Voda vyrobená určená k realizaci*) (v tis. m3) Voda fakturovaná pitná (v tis. m3) Vodné celkem (tis. Kč)**)
celkem
v tom pro
domácnosti ostatní odběratele
Česká republika 575 346 476 904 325 312 151 592 25 310 210
Hl. město Praha 93 828 77 711 52 065 25 646 4 629 193
Středočeský 63 777 55 689 39 238 16 451 3 181 988
Jihočeský 32 103 26 292 16 813 9 479 1 252 903
Plzeňský 29 807 24 935 16 038 8 897 1 299 272
Karlovarský 16 993 13 895 9 061 4 834 728 973
Ústecký 48 093 36 411 26 060 10 351 2 265 764
Liberecký 25 083 18 702 12 713 5 989 1 102 946
Královéhradecký 30 757 23 466 15 567 7 899 1 101 071
Pardubický 27 110 22 356 14 757 7 599 1 108 915
Vysočina 24 882 21 073 13 971 7 102 1 046 783
Jihomoravský 62 711 54 872 38 091 16 781 2 659 739
Olomoucký 30 722 25 538 17 891 7 647 1 165 356
Zlínský 27 421 22 713 15 761 6 952 1 150 787
Moravskoslezský 62 059 53 251 37 286 15 965 2 616 520

*) Množství vyrobené vody ve vlastních vodohospodářských zařízeních po připočtení množství vody převzaté od jiného provozovatele vodovodu příp. od jiných organizací a odečtení množství vody předané jinému provozovateli.
**) Bez DPH

Více domů napojených na kanalizaci, více obyvatel zásobovaných vodou

Další tabulky a grafy představují podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů. Ten představoval v roce 2023 celkem 94,5 %. Délka vodovodní sítě vzrostla o 0,5 %, počet osazených vodoměrů vzrostl o 1 %, počet vodovodních přípojek vzrostl o 1 %.

Vodovody v roce 2023
Území, kraj Střední stav obyvatel (osoby) Obyvatelé zásobovaní vodou z vodovodů (osoby) Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (%) Délka vodovodní sítě (km)
Česká republika 10 878 042 10 279 174 94,5 81 426
Hl. město Praha 1 374 334 1 374 334 100,0 3 757
Středočeský 1 450 379 1 248 658 86,1 11 934
Jihočeský 654 078 589 736 90,2 6 655
Plzeňský 610 148 521 990 85,6 4 595
Karlovarský 294 964 294 964 100,0 2 378
Ústecký 812 776 794 114 97,7 6 786
Liberecký 450 450 414 590 92,0 3 951
Královéhradecký 556 633 528 744 95,0 5 305
Pardubický 530 238 515 308 97,2 5 059
Vysočina 517 019 487 373 94,3 5 933
Jihomoravský 1 223 124 1 165 821 95,3 8 154
Olomoucký 632 790 595 227 94,1 4 832
Zlínský 580 966 560 235 96,4 4 164
Moravskoslezský 1 190 143 1 188 080 99,8 7 923

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci představoval v roce 2023 celkem 86,7 %. Z tohoto počtu obyvatel je 97,5 % napojeno na čistírnu odpadních vod. Podíl čištěných odpadních vod ve sledovaném roce představoval 97,7 %. Množství čištěné vody (včetně vod srážkových) meziročně vzrostlo o 8,7 %. Počet čistíren odpadních vod meziročně vzrostl o 44 zařízení a množství vyprodukovaných kalů kleslo o 2 %. Zástupci ČSÚ ovšem upozorňují, že do výpočtu podílu čištěných odpadních vod nevstupují srážkové vody, ale je počítán pouze jako podíl čištěných splaškových a průmyslových vod k jejich celkovému vypouštěnému objemu.


Obecně mohou být podíly obyvatel napojených na vodovod nebo kanalizaci ovlivněny zejména meziročními aktualizacemi poskytovaných údajů o počtu napojených obyvatel (větší nárůsty, ale i poklesy), vliv také mohou mít změny majetkovoprovozních vztahů, tj. fúze provozovatelů nebo jejich rozdělení, změna provozovatele apod. V neposlední řadě má vliv i nestejnoměrné tempo růstu/poklesu středního stavu obyvatel v daném kraji v porovnání s nárůstem/poklesem počtu napojených obyvatel. Podobně mohou být i odvozené ukazatele (jako jsou specifická spotřeba vody v domácnostech nebo podíl čištěných vod) ovlivněny například změnou zatřídění vody fakturované v rámci kategorií Pro domácnosti a Ostatní odběratelé, u vypouštěných nebo čištěných odpadních vod analogicky v rámci kategorií Splaškové, Průmyslové a ostatní a Srážkové,“ komentuje výsledné tabulky a grafy Soňa Horáčková.


Co všechno obsahuje roční výkaz o vodovodech a kanalizacích je možné zjistit na stránkách ČSÚ zde, včetně dalších informací a grafů.

Aktuální údaje lze sledovat například na stránkách Mapa cen vody 2024 nebo Nadační fond Pravda o vodě.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.