logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Studentská konference JUNIORSTAV poprvé virtuálně

Tradiční mezinárodní konference JUNIORSTAV se uskutečnila poprvé ve virtuálním prostoru. Je určena pro všechny studenty doktorských programů nejen ze stavebních fakult, ale i fakult podobně zaměřených z ČR i zahraniční. Zeptali jsme se pořadatelů na VUT FAST Brno na nové poznatky z online konferencí a na vítězné práce studentů.

Reklama

Organizátoři letošního ročníku studenti doktorského studia Ústavu vodních staveb a Ústavu geodézie se pokusili skloubit naplnění všech cílů tradiční konference s požadavky na online konání v souvislosti se současnou hygienickou situací. Přestože letos nebyla organizace vůbec jednoduchá, tým si se všemi úkoly a výzvami poradil naprosto s přehledem,“ uvedli na dotaz redakce pořadatelé 23. ročníku mezinárodní odborné vědecké konference doktorského studia JUNIORSTAV. Letošní ročník proběhl pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D., rektora Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., dr.h.c. a děkana Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc.

Stavebnictví je komplexní obor

V souvislosti se stále vyššími nároky na odbornost stavařů se rozšiřuje i širší zapojení vysokoškolských studentů (tedy nejenom stavařů, ale i dalších oborů) a připravuje se širší portfolio oborů. V tomto roce to bylo celkem devět sekcí: Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství; Dopravní stavby; Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika; Stavební mechanika; Vodní hospodářství a vodní stavby; Stavebně materiálové inženýrství; Management stavebnictví; Geodézie, kartografie a geoinformatika a Stavební fyzika a technická zařízení budov.


Hlavním smyslem konference je poskytnout studentům doktorského studia prostor zejména pro publikaci dílčích částí doktorské disertace, publikaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti, prezentaci před širší veřejností, navazování kontaktů se studenty z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, výměnu názorů a zkušeností, implementaci výsledků doktorských prací do praxe včetně navázání spolupráce s praxí.

Konference je od dob svého vzniku zaměřena na umožnění prezentace výsledků vědecké činnosti doktorandů, a to i začínajících. Pro mnohé studenty doktorského studia je to první možnost prezentace výsledků své práce. Konference se soustředí na maximální podporu autorů, což zahrnuje podrobně zpracovanou šablonu článku včetně typologických požadavků a doporučení k psaní odborných článků a fakultní recenzní řízení. Cílem je zajistit kvalitní zpětnou vazbu autorům a zvýšení kvality jednotlivých článků,“ uvedla zástupkyně pořadatele Ing. Eva Šuhajdová.

Práce ve Virtuální aule a dalších vysílacích kanálech

Zahájení konference v takzvané Virtuální aule se zúčastnilo podle závěrečné zprávy asi 130 osob včetně čestných hostů a organizátorů konference. Prezentace probíhaly na dvanácti vysílacích kanálech, kde bylo online odprezentováno celkem 110 článků ve formě klasické prezentace nebo v posterové sekci. V každé sekci pak byly odbornými garanty vybrány nejlepší příspěvky, které budou dále prezentovány v odborných médiích (také na TZB info). Na konferenci bylo přihlášeno celkem 145 účastníků, ve sborníku bylo zveřejněno 128 příspěvků, největší zájem byl dle závěrečné zprávy o témata Realizace staveb, Stavebně materiálové inženýrství a Management stavebnictví.

Počet účastníků je v posledních pěti letech stabilizovaný, letos je logicky nižší, než byl před tímto obdobím. Je to dáno i tím, že nyní jsou v doktorských programech takzvané slabší ročníky (prostě se před 25–30 lety rodilo méně dětí), dalším důvodem je také to, že řada zejména zkušenějších doktorandů využívá možnosti publikovat na zahraničních indexovaných konferencích. Protože je Juniorstav zaměřen na publikaci i pro začínající doktorandy, není pro něj ze své podstaty možné indexace v databázích dosáhnout,“ upřesňuje Eva Šuhajdová a dále vyjmenovává klady a zápory takovýchto online konferencí.

Klady, zápory a přínosy pro výuku

Za jednoznačný klad online konferencí označuje možnost nastavit nižší cenu a tím nalákat více účastníků a také možnost připojení většího počtu zahraničních účastníků, kterým odpadají náklady na dopravu. Ze záporů pak zdůrazňuje větší bariéru při vedení diskuse, a to i neformální, a nižší možnost navázat kontakty a spolupráci na výzkumu napříč univerzitami. A jak se výsledky online konference promítnou přímo ve výuce?

Výsledky jednotlivých článků jsou důležité zejména pro danou disertační práci případně projekt. Nicméně každá prezentace použitých metod a postupů může být inspirující i pro ostatní účastníky konference. Člověk vidí daný problém z jiného úhlu pohledu. Vzhledem k tomu, že doktorandi na fakultě stavební se často podílejí rovněž na výuce, je pravděpodobné, že tato konference bude mít na výuku také nějaký konkrétní dopad. Nechme se překvapit,“ uvedla závěrem Eva Šuhajdová.


Oceněné příspěvky v jednotlivých sekcích

Architektura v pozemním stavitelství

Martin Poliak: Heating in a Burgher House – Input Parameters and Assumptions (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Jan Vystrčil: Návrh fasádního panelu za pomoci parametrického modelování a aditivní výroby (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Michal Brandtner: Struktura negrafických dat pro využití LCA v BIM: případová studie (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Martin Hejl: Srovnání doby výstavby extenzivní zelené střechy konstruované z předpěstovaných panelů a pomocí klasické konstrukce (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Daniel Kliment: Vnímání městských scén a hodnota pohledu: Perception of Urban Scenes and the Value of View (Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)

Dopravní stavby

Igor Mikolášek: Rozdělení pravděpodobnosti dopravní poptávky ve zvolený den a čas (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Michal Petýrek: Výsledky porovnávacích měření rayleighova vlnění in situ a ve zkušebním boxu (Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)

Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

Simona Šarvaicová: Šmyková odolnosť fragmentu dosky v pretlačení overená experimentálnym testom (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Lucia Ondrušková: Vplyv vybraných parametrov na napätia v skrutkovom spoji v skle (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Pavel Koudela: Mikrovyztužování zemin vlákny zhotovenými pomocí 3D tisku (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Ivana Kumpová: Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Stavební mechanika

Gizem Erdinç: Exploration of Simple Kriging Method (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Vodní hospodářství a vodní stavby

Kristína Pániková: Průběh dlouhodobého testu denitrifikace (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

David Fučík: Změna odtoku vody v závislosti na tvaru podtlakového vtoku (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Lubomír Petrula: Stanovení rychlosti eroze a erodibility průsakové cesty v píscích (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Stavebně materiálové inženýrství

Martin Nguyen: Syntéza žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky z různých vstupních surovin (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Petra Schůtová: Vlhkostní vlastnosti smrkového dřeva (Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)

Petr Figala: Výzkum chemicky odolného materiálu pro rubovou injektáž (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Management stavebnictví

Tomáš Hrdlička: Komplexní analýza trhu s dřevostavbami (Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)

Geodézie, kartografie a geoinformatika

Gabriela Bariczová: Automatizovaná kontrola kvality realizácie stavebných objektov (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Stavební fyzika a technická zařízení budov – stavební fyzika a prostředí v budovách

Dominika Macková: Zabezpečenie požadovanej teploty studenej pitnej vody vo vodovode v budove (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Ondřej Nespěšný: Predikce činitele zvukové pohltivosti helmholtzových rezonátorů pro účely inženýrské praxe (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

Autorům oceněných příspěvků byla nabídnuta možnost publikovat článek v časopisech Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví, TZB-info a Vodovod.info.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.