logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Vytápění domácností v Národním programu snižování emisí NPSE

Znění Národního programu snižování emisí NPSE ovlivní rozdělování financí v rámci tzv. Modernizačního fondu. Sektoru domácností se týká především „Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností“ a „Zlepšení kvality palivového dřeva používaného ve stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW“.

Upravené znění NPSE bylo vládou schváleno již v prosinci 2019, nicméně se o jeho novém znění hovoří především až nyní v souvislosti s „problémy“ s přerozdělováním financí v rámci tzv. Modernizačního fondu. Velká část financí z tohoto fondu má jít totiž na ekologické programy a onen zmiňovaný problém spočívá v dohadování o tom, kolik a kam by mělo z nového penězovodu přitéct.

Celý NPSE má téměř 200 stran vcelku nezáživného textu, proto jsem vybral tu část, která se týká opatření pro snížení emisí ze sektoru lokálního vytápění domácností. Jako zcela zásadní pro dosažení cíle snížení emisí PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu bylo stanoveno pět tzv. Prioritních opatření. Z toho 2 se přímo týkají lokálního vytápění domácností, a to cíle DA1 a DB11, o kterých je následně uvedeno:

Kód Prioritní opatření Gestor Spolugestor Termín
BB12 Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru veřejná energetika a výroba tepla MŽP, MPO 31. 12. 2020
31. 12. 2029
DA1 Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností MŽP MPO 31. 12. 2029
DB11 Zlepšení kvality palivového dřeva používaného ve stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 Kw MŽP Průběžně
2020–2029
AB26 Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru silniční doprava MD
MPO
MŽP, MF
viz karta opatření
31. 12. 2020
31. 12. 2020
CB8 Zpřísnění povinností při skladování a aplikaci hnojiv MZe MŽP 1. 3. 2020
1. 1. 2025
CA2 Podpora pastevního chovu MZe 31. 12. 2020
1. 1. 2025 (dle analýz)

Tabulka 37: Prioritní opatření k omezení emisí a zlepšení kvality ovzduší

DA1: Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností

Scénář NPSE-WaM 2019 předpokládá pro modelování tohoto opatření náhradu nevyhovujících zdrojů za jiné v následujícím poměru:

  • 20 % bude nahrazeno tepelným čerpadlem
  • 20 % bude nahrazeno zdroji spalujícími zemní plyn
  • 30 % bude nahrazeno zplyňovacími kotly spalujícími kusové dřevo
  • a 30 % bude nahrazeno automatickými kotly na dřevní pelety.

DB11: Zlepšení kvality palivového dřeva používaného ve stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW

Toto opatření bude mít významné synergické působení společně s opatřením zaměřeným na obměnu zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností. Scénář NPSE-WaM 2019 modeluje dopad navrženého opatření záměnou emisního faktoru ve výpočtu. Emisní faktor pro dřevo s vlhkostí 20 % se stanoví jako průměr emisních faktorů pro nižší (10 %) a vyšší vlhkost (35 %).


Asociace podniků topenářské techniky
logo Asociace podniků topenářské techniky

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.