logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

TEST: víte, co obsahuje doklad o kontrole teplovodního spalovacího zdroje na pevná paliva? Část 1. – zadání

Téma povinných kontrol kotlů na pevná paliva je aktuální i vzhledem k blížícímu se datu 1. září 2022 ukončení provozu některých kotlů. Výstupem z kontroly je Doklad o kontrole. Ověřte si, co víte o některých „záludnostech“ tohoto dokladu.

Reklama

Otopná sezóna skončila, nicméně téma povinných kontrol kotlů na pevná paliva podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší rezonuje stále více. A to mimo jiné také z toho důvodu, že se blíží datum 1. září 2022. Nedávno jsme zveřejnili „TEST: Víte vše o povinných kontrolách kotlů a kamen na pevná paliva?“, který se týkal obecných otázek spojených s kontrolami. Dnes se zaměříme přímo na výstup z kontroly. Tím je „Doklad o kontrole“ (dále jen „Doklad“), který musí technik provádějící kontrolu vyplnit a předat provozovateli zdroje. Pojďte si vyzkoušet, co víte o některých „záludnostech“ tohoto dokladu.

1) Proč souvisí téma povinných kontrol právě s datem 1. 9. 2022?

 1. od tohoto data začíná platit povinnost mít překontrolován teplovodní kotel na pevná paliva do jmenovitého tepelného příkonu 300 kW pouze pro fyzické osoby
 2. od tohoto data platí povinnost mít překontrolován každý teplovodní kotel na pevná paliva bez rozdílu výkonu, s výjimkou kotlů určených k vytápění rekreačních objektů
 3. od tohoto data je zakázáno provozovat teplovodní kotle na pevná paliva nevyhovující požadavkům zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

2) V „Dokladu o kontrole“ musí být zaškrtnut typ kontrolovaného stacionárního spalovacího zdroje. Co znamená typ zdroje „kotel automatický s rotačním roštem?

 1. automatický kotel s otočnou retortou
 2. peletový kotel s rotačním hořákem
 3. spalovací stacionární zdroj na uhlí s bubnovým otočným roštem

3) V „Dokladu“ musí být uveden měsíc a rok instalace kontrolovaného zdroje tepla. Co se má vyplnit v případě, že není známo přesné datum instalace?

 1. stačí uvést NEZJIŠTĚNO
 2. uvede se 1. leden roku instalace, pokud není rok znám, uvede se 1. leden roku začátku provozu (nabytí) spalovacího zdroje současným provozovatelem
 3. uvede se datum revize spalinové cesty

4) V „Dokladu“ je uveden rok výroby zdroje 1994 a třída kotle 3. Co to znamená?

 1. kotel byl vyroben podle staré normy ČSN 07 0240, tudíž dosáhl v té době nejvyšší možné emisní třídy
 2. kotel byl vyroben podle staré normy ČSN 07 0240, tudíž dosáhl v té době nejnižší možné emisní třídy
 3. že technik provádějící kontrolu buď záměrně nebo z neznalosti zapsal do „Dokladu“ špatný údaj

5) Kontrolována jsou krbová kamna s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu 12 kW. Jako určující technická norma byla zaškrtnuta EN 303 – 5 a třída kotle 3. Co to znamená?

 1. že kamna lze provozovat i po 1. 9. 2022
 2. že kamna lze provozovat pouze do 31. 12. 2025
 3. že technik provádějící kontrolu buď záměrně nebo z neznalosti zapsal do „Dokladu“ špatný údaj

6) Při kontrole má být zjištěn i typ otopné soustavy, tedy zda se jedná o soustavu otevřenou, či soustavu uzavřenou. Z jakého důvodu se tak činí?

 1. od 1. 9. 2022 je zakázán provoz všech kotlů na pevná paliva napojených na otevřenou otopnou soustavou
 2. souvisí to s kontrolou existence a funkčnosti zařízení proti přetopení
 3. souvisí to s typem kontrolovaného zdroje, protože automatické kotle nelze napojit na otevřené otopné soustavy

7) Při kontrole bylo zjištěno, že v prohořívacím kotli jsou spalovány zbytky z dřevotřísky, které jsou uskladněny před budovou, aniž by byly chráněny proti povětrnostním vlivům. V části „Dokladu“ o palivovém hospodářství je uvedeno, že používané palivo „Vyhovuje“. Kdy tak lze učinit?

 1. nelze nikdy zaškrtnout „Vyhovuje“
 2. pouze v případě, že je vlhkoměrem ověřena vlhkost paliva a zaznamenána v „Dokladu“
 3. nelze, protože dřevotřísku lze skladovat pro spalování v domovních kotelnách pouze v uzavřených prostorech

8) Proč jsou v „Dokladu“ uvedeny zvlášť kolonky pro uvedení data poslední kontroly spalinových cest, a pro provedení čištění spalinových cest?

 1. kontrola spalinových cest je kontrola komínového průduchu, čištění spalinových cest je čištění pouze vnitřních cest, kudy proudí spaliny v samotném kotli
 2. kontrola spalinových cest se provádí při instalaci zdroje, nebo po jeho větší opravě, čištění pouze podle potřeby
 3. kontrola a čištění spalinové cesty jsou dva odlišné úkony, které mohou být prováděny nezávisle na sobě

9) Co to znamená, když je v „Dokladu“ uvedeno, že pro kontrolovaný spalovací zdroj NEJSOU RELEVANTNÍ emisní požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.?

 1. jedná se o zdroj vyrobený a uvedený do provozu před rokem 2012, kdy začal platit zákon č. 201/2012 Sb.
 2. jedná se lokální topidlo s výměníkem
 3. požadavek platí pouze pro kotle na uhlí, tudíž jsou například pro kotle na biomasu nerelevantní

10) Kdy musí být k „Dokladu“ přiložena kopie oprávnění uděleného výrobcem k instalaci, provozu a údržbě kontrolovaného typu zdroje?

 1. vždy
 2. pouze v případě, že technikovi provádějící kontrolu bylo toto oprávněné přiděleno
 3. pouze v případě, že oprávnění, které vlastní technik provádějící kontrolu, nemá své identifikační číslo a není zapsáno do systému ISPOP
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.