logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Radioaktivita vody a možná opatření

Ačkoliv naše předpisy nepožadují měření radonu v pitné vodě pro individuální zásobování a nestanoví pro ně žádný limit, lze měření občanům doporučit alespoň v oblastech s vysokým radonovým rizikem z geologického podloží.

Reklama

Radon ve vodě

Podzemní voda obsahuje vždy určité množství radonu (v povrchových vodách je radonu zanedbatelně). Do vody přechází z hornin obsahujících uran a radium a spolu s vodou se dostává do budov. Průměrný obsah radonu v pitné vodě z podzemních zdrojů je v ČR (podle výsledků měření z roku 2015) kolem 14–15 Bq/l, nejvyšší hodnoty nalezené v soukromých studnách jsou přes tisíc Bq/l, (pro zajímavost: lázeňské vody používané v Jáchymovských lázních mají hodnoty řádu 10 000 Bq/l). Obsah radonu ve vodě souvisí s obsahem přírodních radionuklidů v geologickém podloží.

Častý výskyt vyšších hodnot je zjišťován například v bývalých okresech Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Plzeň-jih, Sokolov a Tachov. Podle měření v roce 2015 je možno odhadnout průměrné ozáření z vody v důsledku přítomnosti Rn-222 (efektivní dávka z ingesce i inhalace) na 0,06 mSv/rok. Měření obsahu radonu ve vodě se provádí v laboratoři. Vzorky vody o objemu obvykle několika desetin litru se odebírají podle instrukcí měřící laboratoře do speciálních dobře těsnících vzorkovnic a následně se měří nejdéle do 4 dnů od odběru.

  • Při používání vody v bytě se část radonu uvolňuje do ovzduší (při sprchování a mytí asi 50 %, při vaření a praní téměř 100 %) a vytváří zde krátkodobé produkty přeměny radonu, jejichž vdechování přispívá k ozáření osob.
  • Pití vody je z hlediska ozáření považováno za méně významné.
Přečtěte si také Radon – nebezpečí výskytu ve vodě Přečíst článek

Voda z individuálních studní

Naše předpisy nepožadují měření radonu v pitné vodě pro individuální zásobování a nestanoví pro ně žádný limit. I když měření vody pro individuální zásobování není povinné, lze ho občanům doporučit alespoň v oblastech s vysokým radonovým rizikem z geologického podloží (viz mapa), kde je také velká pravděpodobnost výskytu vody, místy s obsahem radonu až tisíce Bq/l.


Mapu zpracovala ČGS Praha (autoři: I. Barnet, J. Mikšová, J. Procházka). Mapa je v současné době v měřítku 1:500 000, ČGÚ průběžně zpracovává podrobnější mapy v měřítku 1:50 00. Mapa je určena jako podklad pro státem organizované vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu v České republice organizovaný ve spolupráci SUJB, SURO a okresní úřad. Mapa není určena k posouzení radonového rizika konkrétních stavebních pozemků pro novou výstavbu ve smyslu § 6 atomového zákona.

Uživatelům studní jsou doporučena opatření pro případ překročení referenční úrovně

  • do 200 Bq/l bez opatření,
  • 200 až 1 000 Bq/l odvětrání místností s velkou spotřebou vody (koupelny, kuchyně),
  • nad 1 000 Bq/l pak odstranění radonu z vody nebo náhrada zdroje vody.

Voda z veřejného vodovodu

Atomový zákon 263/2016 Sb. a vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ukládají dodavatelům pitné vody pro veřejnou potřebu vyrobené z podzemních zdrojů a ze směsi vody z podzemního zdroje a vody povrchové a dodavatelům balené vody povinnost zajišťovat systematické měření a hodnocení obsahu radonu ve vodě s četností závisející na objemu dodávané vody. Pokud je objemová aktivita radonu vyšší než 300 Bq/l, nesmí být takováto voda pro veřejnou potřebu dodávána a je třeba snížit obsah radonu ve vodě vhodnou úpravou nebo nahradit zdroj vody. Pokud je obsah radonu vyšší než pomocný ukazatel (referenční úroveň) 100 Bq/l, požaduje se posoudit, zda by nebylo i v tomto případě výhodné radon z vody odstranit (tj. porovnávají se náklady a přínos takového opatření). V roce 2015 bylo zjištěno překračování úrovně 300 Bq/l u 0,7 % analyzovaných vzorků.

Pro odstraňování radonu z podzemní vody se používají v ČR prakticky jenom aerační zařízení – radon je vytěsňován z vody jejím provzdušňováním. Takových zařízení je v současné době v provozu na úpravnách vody pro veřejné vodovody již několik stovek. Jejich účinnost je vysoká – obvykle více než 90 %, tj. umožňují snížit obsah radonu ve vodě více než desetkrát; náklady na pořízení a provoz takového zařízení jsou obvykle statisíce korun; proto se nepoužívá u velmi malých zdrojů vody.

Zdroj: stránky Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i.

Komentář: EuroClean, s.r.o.

V případech, kdy nemůže k odstraňování radonu dojít v provzdušňovacích věžích (například není možné řádně provést odtah kontaminovaného vzduchu), mohou se použít i jiné technologie. Jednou z nich je adsorpce iontů radonu na speciálních iontových měničích fungujících na obdobném principu jako třeba katexové změkčovače vody. Vyčerpané radonové adsorpční náplně musí být potom profesionálně a ekologicky zlikvidovány. Další možností jsou pak spolehlivé systémy reverzní osmózy, které z vody mechanickou filtrací odstraňují všechny přítomné nečistoty tedy i včetně radonu a dalších radioaktivních prvků.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.