logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Jak postupovat při certifikaci požárně odolných výplní otvorů

Zástupců České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) se ptáme na základní pravidla pro úspěšnou realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní. Souhrn odborných znalostí se tentokrát týká certifikace.

Reklama

Požárně odolné a/nebo kouřotěsné otvorové výplně jsou tzv. regulovaným/stanoveným výrobkem, pro nějž je výrobce, eventuálně dovozce či distributor povinen zajistit posouzení a ověření stálosti vlastností, resp. certifikaci výrobku k tomu oprávněným subjektem. Proces certifikace požárně odolných otvorových výplní má svá specifika, je náročný na dokumentaci, která má být ze strany žadatele předložena, problematické se jeví i možné varianty výrobku související s rozšířenou aplikací výsledků zkoušek požární odolnosti. Cílem příspěvku je přiblížit praktický postup z pohledu žadatele o certifikaci.

Je třeba zmínit, že certifikace požárně odolných dveří je předmětem opakovaných kontrol ze strany ÚNMZ (Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), jelikož před pár lety při náhodných odběrech výrobku z trhu provedených ČOI vykazovaly zkoušky požární odolnosti opakovaně naprosto nevyhovující výsledky. Je tedy vyžadováno, aby postup AO/OS při certifikaci výrobků ovlivňující požární bezpečnost staveb byl mimořádně důsledný.

V první řadě je třeba rozlišit, zda předmětem certifikace má být „výrobek“ podléhající:

  1. Nařízení evropského parlamentu a Rady 305/2011 (CPR), tedy:
    požárně odolné a/nebo kouřotěsné vnější dveře, okna, střešní okna a vrata, na které se již vztahují příslušné harmonizované normy (ČSN) EN 16034 a související EN 14351-1+A2 nebo EN 13241+A2; výrobky musejí být opatřeny CE označením a Prohlášením o vlastnostech (podrobně viz článek v Ročence ČKLOP 2019) a mohou pak být uváděny na trh EU; nebo
  2. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb., v platných zněních, tedy: požárně odolné a/nebo kouřotěsné dveře vnitřní.

Evropská norma EN 14351-2 pro vnitřní požárně odolné dveře totiž dosud nebyla harmonizována a v nejbližší době se tak nestane, a je tedy nutné postupovat podle „národního systému“, kdy výsledkem je certifikace pro uvádění na trh pouze ČR, výrobce vydává Prohlášení o shodě. „Evropská“ CE certifikace je možná pouze přes Evropské technické schválení (ETA) a EAD (viz www.eota.eu), což může být časově i finančně náročnější.

V dalším kroku lze již doporučit kontaktovat vybranou instituci (tzv. autorizovanou osobu (AO)/oznámený subjekt (OS)) a konzultovat další postup. Příspěvek může jen rámcově podchytit všechny možnosti a obtížnosti, které v procesu certifikace vznikají. K certifikaci požárně odolných vnitřních dveří podle NV č. 163/2002 Sb., je v ČR autorizováno několik subjektů (viz www.unmz.cz), k CE certifikaci vnějších výplní otvorů a vrat podle CPR a harmonizovaných norem byly zatím notifikovány jen tři z nich.

K podání žádosti o certifikaci je třeba připravit technickou dokumentaci výrobku: výrobní výkresy včetně specifikace variant výrobku, které mají být „posouzeny“. Tato část dokumentace je pro certifikaci zásadní, a bývá často prvním problémem na cestě k cíli. Podrobný seznam požadované dokumentace pro certifikaci vnitřních požárně odolných dveří je uveden v technickém návodu TN 08.01 dostupném na webových stránkách koordinačního pracoviště TZÚS (https://koordinacesv.tzus.cz/technicke-navody nebo www.tzus.cz). Dokumentace nutná k CE certifikaci je obdobná.

Další postup se již mírně liší pro případy, kdy žadatelem o certifikaci je:

  1. Výrobce/dovozce/distributor nového výrobku, který nebyl dosud zkoušen.
  2. Výrobce/dovozce, který si přeje využít pro certifikaci dříve provedených zkoušek, klasifikací, případně rozšířených aplikací výsledků zkoušek požární odolnosti provedených na konkrétním typu dveří/otvorové výplně.
  3. Výrobce, který vyrábí z unifikovaného profilového systému a který si přeje využít výsledků zkoušek, klasifikací, případně rozšířených aplikací výsledků zkoušek požární odolnosti od dodavatele profilového systému.

V případě a., kdy předmětem certifikace je výrobek, který dosud nebyl zkoušen (evt. nebyly zkoušeny všechny potřebné vlastnosti nebo všechny požadované varianty) navrhne AO/OS rozsah nutného zkoušení, resp. v případě požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti referenční a doplňkové zkoušky tak, aby přímou aplikací nebo rozšířenou aplikací výsledků zkoušek byly pokryty všechny požadované varianty výrobku. Odběr vzorku výrobku/ů ke zkouškám požární odolnosti musí být v souladu s NV č. 163/2002 Sb. i s CPR, kterou musí provést zástupce příslušné Autorizované osoby/Oznámeného subjektu.

V případě b. a c. je snahou zcela pochopitelně minimalizovat náklady a využít dříve provedené zkoušky, případně i rozšířené aplikace výsledků zkoušek (EXAP) a klasifikace požární odolnosti. Variantně mohou být žadatelem o certifikaci předloženy k certifikaci pouze protokoly o zkouškách s žádostí o zpracování klasifikace, případně EXAP. Autorizovaná osoba (resp. OS) odpovídá za správnost a úplnost dokumentace, kterou jako podklad pro certifikaci převezme. To však přináší určitá úskalí.

V případě využití dříve provedených zkoušek musí výrobce/dovozce doložit prohlášení o nezměněné výrobě a shodnosti výrobku. Protokoly o zkouškách by neměly být starší 10 let, neboť se má za to, že dnes používané materiály (těsnění apod.) mohou jen obtížně být shodné s těmi používanými před více jak 10 lety. Ve straších protokolech o zkouškách obvykle chybí některé údaje, které jsou podle současných norem platných pro klasifikaci požární odolnosti nezbytné. Certifikaci požárně odolných otvorových výplní komplikuje i revize ČSN EN 15269-1:2019 „Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Všeobecné požadavky“. Některé dříve zpracované Protokoly o rozšířené aplikaci nejsou poměrně zásadně v souladu s revidovanou ČSN EN 15269-1:2019, a je třeba je přepracovat. Častým nedostatkem starších protokolů o EXAP jsou chybějící výkresy a specifikace schválených variant výrobku, což jednak ČSN EN 15269-1:2019 kapitola 6 jasně vyžaduje, ale hlavně je tato dokumentace nutná k jednoznačnému popisu certifikovaného výrobku tak, aby při dodávání na trh nemohlo dojít k záměně, která by ovlivnila požární odolnost a/nebo kouřotěsnost, tedy požární bezpečnost stavby.

Příloha č. 1 – Označení shody CE
Příloha č. 1 – Označení shody CE
Příloha č. 2 – Prohlášení o vlastnostech
Příloha č. 2 – Prohlášení o vlastnostech
Příloha č. 3 – Prohlášení o shodě
Příloha č. 3 – Prohlášení o shodě

Publikováno ve sborníku 2021 ČKLOP, upraveno pro redakci TZB-info
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.