logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Výhody průběžné modernizace systémů elektrické požární signalizace

Stejně jako každé technické zařízení má svůj definovaný životní cyklus, tak je tomu i u elektrické požární signalizace. Na jeho počátku je instalace nového systému, zpravidla ve fázi výstavby nebo rekonstrukce budovy nebo příslušného provozu.

Cyklus pokračuje provozováním systému, kdy zařízení plnohodnotně slouží ke svému účelu, tj. ke spolehlivé ochraně života a majetku v zabezpečených prostorech a občas dochází k rozšíření nebo dílčí změně systému podle aktuálních úprav probíhajících v budově. Pokud je zařízení náležitě udržováno a pravidelně kontrolováno, což je u elektrické požární signalizace požadováno i legislativně, může poskytovat přiměřenou ochranu po dlouhá léta. Dříve, či později však dojde k tomu, že zařízení začne zastarávat.

Nejprve zastará zařízení morálně. Na jedné straně se zvyšují požadavky na spolehlivost a odolnost systémů EPS, díky čemuž se neustále zpřísňuje legislativa a zařízení tak v průběhu času přestává plnit bezpečnostní požadavky, které jsou v dané době aktuálně předepsány pro nové instalace. Současně na straně druhé postupuje vědecký pokrok, výzkum a vývoj a na trhu se objevuje mnoho nových moderních výrobků, které na tyto zvýšené požadavky reagují a přinášejí rychlejší detekci při vyšší spolehlivosti. V EPS Siemens jsou to například pokročilé metody signálové analýzy ASA v hlásičích, unikátní bezdrátová technologie SWING s retranslací signálu mezi hlásiči nebo propojení elektrické požární signalizace s cloudem, smartphony nebo tablety. Přesto, že provozovatel stávajícího systému nemá povinnost nahrazovat morálně zastaralá zařízení, je přinejmenším prozíravé myslet na modernizaci systému v předstihu, dříve, než morální zastarání dospěje do fáze zastaralosti technické.

Technická zastaralost znamená pro provozovatele zejména tři věci. Začínají se zhoršovat technické parametry systému - kontakty sice pomalu, ale jistě s léty korodují, mění se izolační vlastnosti tištěných spojů, degradují polovodiče, kompenzační hodnoty v hlásičích se dostávají na hraniční hodnoty, v zastaralých typech napájecích zdrojů vysychají kondenzátory a podobně. Zvyšuje se tím výskyt poruch a falešných poplachů a systémy tak vyžadují podstatně intenzivnější údržbu. Spolu s tím se tenčí zásoba náhradních dílů a strmě rostou jejich ceny, protože lze čerpat pouze z předem vyrobených skladových zásob po ukončení výroby dané produktové řady. V neposlední řadě servisní technici, dobře znalí starého zařízení, zpravidla postupují ve firmách na vyšší pozice a nastupující generace již nemá o starých systémech tak detailní znalosti. Kromě toho není pro servisní organizace jednoduché udržovat v chodu servisní notebooky a konfigurační nástroje, pracující na operačním systému Windows XP nebo v některých případech dokonce ještě v DOS. Ke vzniku závažné poruchy může přispět i nahodilá vnější okolnost typu silné bouřky, síťového přepětí, úniku vody a jejího zatečení do zařízení a podobně. Díky souběhu všech výše uvedených příčin se u starých systémů podstatně zvyšují rizika – ať již jde o riziko selhání detekce při vzniku skutečného požáru, riziko vyvolání planého poplachu, případně riziko fatální havárie systému ve chvíli, kdy již nejsou náhradní díly dostupné.

Cerberus PRO
Cerberus PRO
Cerberus schema
Cerberus schema

Pokud se tedy modernizace neprovede včas, hrozí kromě výše zmíněných rizik i nutná jednorázová investice do kompletní obměny zařízení v celé budově. Tato investice přichází zpravidla neplánovaně a v nejméně vhodnou dobu a obvykle znamená zrychlené výběrové řízení v režimu havarijního stavu. S tím jsou samozřejmě spojené komplikace s přerušením nebo minimálně podstatným omezením provozu na dlouhou dobu, nutnou ke kompletní obměně.

Při kompletní výměně systému je třeba počítat mimo dlouhé výluky provozu také s náklady na zpracování nové projektové dokumentace. Projektant dodavatel, vzešlého obvykle z investičního výběrového řízení, musí zmapovat veškeré stávající vazby systému a vytvořit znovu kompletní projektovou dokumentaci. Naproti tomu může být postupná modernizace provedená v rámci údržby stávající servisní organizací, která dobře zná provoz systému v objektu a disponuje aktuální dokumentací se zanesenými změnami v průběhu mnoha let. Ví tak vše o návaznostech EPS na další zařízení i bez nákladné projektové přípravy.

Cerberus panel
Cerberus panel

O postupné modernizaci by měl provozovatel systému uvažovat ve chvíli, kdy má v plánu rozšiřování nebo změnu provozu v objektu (přístavba, přestavba, modernizace apod.), a to nejen tehdy, vyplývají-li z takové úpravy legislativní povinnosti, například nového požárně-bezpečnostního řešení stavby nebo rekolaudace. A to ještě dříve, než se ve větší míře projeví výskyt planých poplachů nebo poruchových hlášení, případně než nastane závažná porucha ústředny nebo jiné klíčové součásti a hrozí nedostatek náhradních dílů, případně nerentabilní cena posledních skladových kusů. Například poslední skladová procesorová deska na starý typ ústředny nemusí být buď dostupná vůbec, nebo může být dražší, než celá nová modernizační ústředna.

Neméně důležitým důvodem pro modernizaci je změna nároků na technologii, zejména požadavek na nové funkce a možnosti, zjednodušení obsluhy, optimalizaci servisních činností nebo možnost dálkového přístupu k ovládání, dálkového servisu a programování, nebo přístupu k ústředně z mobilní aplikace.

Modernizační řešení může být provedeno ve dvou různých konceptech, které lze rozložit v čase do několika kroků a každý z nich přesně naplánovat a synchronizovat například s jinými modernizačními úpravami v budově. Naplánovanou modernizací je tak zajištěno minimální přerušení provozovaných činností a zároveň vždy maximální dostupnost systému. Výměna systému EPS nemusí mít na provozovanou činnost, zaměstnance, návštěvníky ani operátory téměř žádný vliv.

Koncept 1: Výměna ústředny na začátku a následná postupná obměna hlásičů v naplánovaných termínech

Zastaralá ústředna je v prvním kroku vyměněna za ústřednu nové generace, která je prostřednictvím komunikačních karet zpětně kompatibilní se stávajícími hlásiči. Na novou ústřednu jsou náhradní díly běžně dostupné v cenách obvyklých pro sériovou výrobu. Modernizace může být provedena velice rychle v nejbližším termínu plánované údržby. Není třeba při ní provádět žádná stavební opatření, protože existující hlásiče zůstanu zachovány a budou nahrazovány postupně v horizontu několika dalších let. Příprava pro tento krok spočívá v tom, že se ze staré ústředny získá poslední platný konfigurační soubor, tento se předem přizpůsobí pro ústřednu novou a samotná výměna pak může proběhnout během několika málo hodin, kdy se fyzicky vymění ústředna a do ní se nahrají již připravená data. Totéž obdobně platí i pro modernizaci nadstavbového systému, jehož konfigurační data lze předem připravit a po výměně hardware rychle zavést do nového systému.

Koncept 2: Průběžná postupná výměna hlásičů za nové, s výměnou ústředny na konci modernizace

V prvním kroku jsou stávající staré hlásiče postupně vyměněny za modernizační hlásiče, které fungují v tzv. multiprotokolovém režimu, tedy disponují více komunikačními protokoly. Jeden z těchto komunikačních protokolů je zpětně kompatibilní se stávající ústřednou. Díky adaptéru do patice nevyžaduje výměna zásah do stávajícího vedení, proto také tato obměna může probíhat velice rychle, čistě a v rámci plánované údržby. Po kompletní obměně hlásičů se nakonec vymění stará ústředna za novou a hlásiče se pouze softwarově přepnou do nového komunikačního standardu.

Výsledný přínos modernizovaného systému:

  • Vyšší spolehlivost a poplachová jistota díky novým prvkům v systému a dokonalejšímu zpracování signálu v hlásičích přinášejícímu rychlejší detekci při současně větší odolnosti proti rušivým vlivům
  • Postupné, distribuované a snadno plánovatelné náklady na modernizaci, podstatně nižší než náklady na kompletní obměnu
  • Levnější servis, údržba a rozšiřování dané dostupností a nízkou cenou náhradních dílů na zmodernizovaný systém
  • Minimální přerušení provozu po dobu modernizace oproti výměně celého systému
  • Bez rizika velkých investičních nákladů při celkové obměně systému, provedené jednorázově, včetně s tím související organizace a administrativy VŘ
  • Modernizovaný systém přinese nové funkce - možnost snadného rozšiřování, LAN konektivitu, nejmodernější bezdrátové technologie, dálkovou správu a programování, provádění změn parametrů systému bez nutnosti vyjíždět na místo instalace, zabezpečené cloudové servisní služby včetně možnosti automatického přivolání servisního zásahu, přenos signalizace na mobilní platformy (tablet nebo smartphone) a podobně

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.