logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nakládání s vodou z pohledu technické normalizační komise

Společně s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) představujeme vydané normy a vše, co souvisí s novými koncepty TZB a stavebnictví. V tomto článku se zaměříme na nakládání s vodou z pohledu technické normalizační komise (TNK) 48.

Reklama

Vodní hospodářství je cílevědomá činnost směřující k ochraně, využití a rozvoji vodních zdrojů a zároveň k ochraně před škodlivými účinky vod [1]. Základním předpisem, který upravuje oblast ochrany vod, je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a prováděcí předpisy. Kromě těchto předpisů jsou v oblasti vodního hospodářství používány i některé české technické normy (jedná se zejména o normy třídy 75), odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR a oborové normy (ON), které byly sice zákonem č. 142/1991 Sb. zrušeny, ale nevylučuje se jejich použití do doby jejich transformace na české, resp. odvětvové normy [2].

Podle projektu Intersucho (www.intersucho.cz), který existuje od srpna roku 2012 a to zejména díky spolupráci mnoha vědců a odborných pracovníků a podpoře řady institucí, agentur a komisí, je sledováno počínající až výjimečné sucho v jedné drobné lokalitě na Jesenicku (zde probíhá mírné prohlubování sucha). Dále je sledováno počínající sucho v menších oblastech po ČR (celý Královéhradecký kraj a místy v Čechách). Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 19 % území (půdní profil 0 – 100 cm) [3].

I z tohoto důvodu nakládání s vodou nabývá na důležitosti a lze říci, že je v dnešní době tématem číslo jedna, kterému se věnují nejen různé organizace v ČR (například Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe, Mendelova univerzita v Brně a Státní pozemkový úřad), ale i organizace zahraniční.

V oddělení elektrotechniky České agentury pro standardizaci, s. p. o., (dále jen ČAS) je na vodní hospodářství nahlíženo z pohledu využití vod – hydroenergetika1, a to především prostřednictvím Technické normalizační komise TNK 48 Vodní turbíny a akumulační čerpadla. Tato TNK sdružuje řadu expertů z řad výrobců/provozovatelů těchto zařízení a její náplní je normalizace především v oblasti klasických vodních turbín, malých vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel. V současné době má tato komise 15 členů.

Normalizaci se na mezinárodní úrovni této problematice věnuje technická komise (TC) 4 Vodní turbíny Mezinárodní elektrotechnické komise IEC. Úkolem této komise je příprava mezinárodních norem a zpráv pro projektování, výrobu, uvádění do provozu, zkoušení a provozování vodních strojů. V současnosti se zaměřuje na říční projekty. Patří sem turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny všech typů a souvisící zařízení, jako jsou regulátory otáček. Dále se zabývá hodnocením a zkoušením výkonnosti.

Pracovní program se zaměřuje na oběžná kola, přejímací zkoušky vodních turbín, zkoušení řídicích systémů a vyhodnocení měřicích metod pro kavitační opotřebení, jakož i na účinnost vodních turbín, vibrace, stabilitu, modernizaci a renovaci. Potenciálním budoucím tématem této komise je eroze způsobená částicemi. V této komisi má Česká republika plné členství – p-členství2.

Další komisí spadající pod TNK 48 je technická komise (TC) 114 Energie moří – Energetické využití mořských vln, přílivů a odlivů. Tato pro nás na první pohled trochu „exotická“ komise se zabývá přeměnou energie vln, přílivů, odlivů a jiných vodních proudů na elektrickou energii. Komise se nezabývá přílivovými elektrárnami a přehradními zařízeními (těmto se věnuje TC 4). V této komisi má Česká republika členství pozorovatele – o-členství3.

Normy vydané v rámci této komise se týkají: terminologie; plánů řízení pro rozvoj technologií a projektů; měření výkonnosti přeměny energie; posuzování zdrojů, návrhu a bezpečnosti, včetně spolehlivosti; nasazení, uvedení do provozu, provozu, údržby, opětného použití a vyřazování z provozu; elektrického rozhraní; přejímacími zkouškami a další metodikou a procesy měření.


Na evropské úrovni je problematika řešena v zrcadlových zpravodajských sekretariátech Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) CLC/SR 4 Vodní turbíny a CLC/SR 114 Energie moří a oceánů – Energetické využití mořských vln, přílivů a odlivů.

Projednávání návrhů norem a ostatních dokumentů těchto komisí na národní úrovni a implementaci vydaných norem do soustavy českých technických norem zabezpečuje pro ČAS na základě smlouvy společnost Litostroj Engineering a. s., která disponuje vhodným odborným zázemím.

V současné době je v oblasti působnosti TNK 48 celkem 18 platných norem pod třídicím znakem 08 50xx, 08 55xx a 08 65xx. Normy se z velké části týkají přejímacích zkoušek a opotřebení hydraulických strojů. V nejbližší době se chystá schválení souboru EN IEC 63132 Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů. V 1. čtvrtletí příštího roku se chystá vydání ČSN EN IEC 60545 Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel. Na závěr je vhodné zmínit dvě normy, které sice nespadají do působnosti TNK 48, ale s uvedenou problematikou souvisejí a lze je pokládat za důležité. Jedná se o normu ČSN 75 0120:2009 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky, která uvádí základní termíny a definice v hydrotechnice, a normu ČSN 75 0000:2021 Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní ustanovení, která představuje návod pro zařazování norem vodního hospodářství do skupin a podskupin třídy 75 podle řešené problematiky a vymezuje jednotlivé skupiny a jejich strukturu.

Článek měl za cíl přiblížit problematiku hospodaření s vodou z pohledu oblasti elektrotechniky. Pro více informací o této problematice doporučujeme navštívit webové stránky jednotlivých normalizačních organizací CEN (www.cen.eu), CENELEC (www.cenelec.eu), IEC (www.iec.ch) a ISO (www.iso.org).

  1. Svaz vodního hospodářství ČR – www.svh.cz
  2. Stránky Ministerstva zemědělství ČR – www.eagri.cz
  3. Portál Intersucho – www.intersucho.cz (platné ke dni 9. 12. 2021)

1 Vědní obor, který se zabývá využitím vodní energie, tedy její přeměnou na jinou využitelnou formu, například energii elektrickou (zdroj: Povodí Moravy, s. p. – www.pmo.cz).

2 Takový člen se musí aktivně účastnit práce, s povinností hlasovat o všech otázkách formálně předložených k hlasování v technické komisi nebo subkomisi, vyjadřovat se k návrhům nových pracovních položek, návrhům a konečným návrhům mezinárodních norem a účastnit se zasedání – viz Směrnice ISO/IEC, Část 1.

3 Takový člen se účastní práce jako pozorovatel. Dostává dokumenty komise, má právo předkládat připomínky a účastnit se zasedání – viz Směrnice ISO/IEC, Část 1.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.