logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání v 1. pol. roku 2018

Přehled vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2018:

8. 2. 2018 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky /Praha/
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po NOVELE účinné od 1. 1. 2018, technické požadavky na stavební výrobky, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh atd. Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací tak s dodávkami výrobků na stavbu.

22. 2. 2018 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Pražské stavební předpisy /Praha/
Nové pražské stavební předpisy (PSP). Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016. Přednášet budou spoluautoři Pražských stavebních předpisů.

27. 2. 2018 - úterý - od 9 do 14 h
Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby oprav /Praha/
Druhy poruch vozovek a jejich příčiny, posouzení stavu vozovky, diagnostické metody, návrh způsobu opravy a příklady návrhů opravy vozovek. Školení je určené především projektantům, správcům a majitelům pozemních komunikací, stavebním firmám, dozorům, úřadům i dalším zájemcům.

1. 3. 2018 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Stavební zákon - velká novela /Praha/
VELKÁ NOVELA stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.

20. - 21. 3. 2018
Obnova památek 2018 - opravy režného a neomítnutého zdiva /Praha/
18. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi pořádaný ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou architektury ČVUT v Praze a Českým národním komitétem ICOMOS.

27. 3. 2018 - úterý - od 9 do 16.30 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

4. - 5. 4. 2018
Podzemní vody ve vodárenské praxi 2018 / Rychnov nad Kněžnou/
5. ročník odborné konference: Hydrogeologický průzkum pro jímání podzemní vody a jeho vyhodnocení. Povolení k nakládání s vodou a ochranná pásma. Územní řízení, stavební povolení a kolaudace jímacích objektů. Postupy ve správním řízení. Úpravy, provozování a vybavení jímacích objektů atd.

19. 4. 2018 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/
Vedení stavby dle stavebního zákona, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem, bezpečnost a ochrana zdraví, dokumentace BOZ, zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech, kontrola prací, atd.

24. 4. 2018 - úterý - od 9 do 14 h
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí - EIA /Praha/
Zásadní změny v oblasti EIA, tj. novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a tzv. transpoziční novela zákona.

16. 5. 2018 - středa od 9 do 16 h
Technický dozor stavebníka /Praha/
Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!

24. 5. 2018 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Zákon o státní památkové péči /Praha/
Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), nové prováděcí předpisy k souvisejícím zákonům, zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech, závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči, atd. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

31. 5. 2018 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Ochrana stavebních konstrukcí před požárem /Praha/
Tradiční ochrana obezděním a obetonováním, protipožární omítky a nátěry. Zajištění požární odolnosti nosných konstrukcí pomocí nástřikových systémů a obkladů z deskových materiálů. Požární aspekty zateplování fasád. Protipožární obklady ocelových a betonových konstrukcí z minerálních. Ve spolupráci s PKPO.

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na:
www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.