logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nařízení vlády o bezpečnostním značení platí už druhý měsíc

Od konce listopadu minulého roku platí nové nařízení vlády o bezpečnostním značení, týkající se vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Upozorňuje na to portál BOZPinfo, který monitoruje změny v legislativě v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Reklama

Cílem nové právní úpravy s účinností od 28. listopadu 2017 je podle slov legislativců sladění názvosloví a zejména bezpečnostního značení na pracovištích s označováním nebezpečných chemických látek a směsí podle nařízení (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. „Touto právní úpravou podle odůvodněného stanoviska Komise nebyla náležitě provedena ustanovení čl. 1 odst. 1, 2 a 4 směrnice 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. To vyvolalo nutnost změny právní úpravy, přičemž s ohledem na absenci platného zákonného zmocnění nešlo této změny dosáhnout novelizací nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a bylo nutno vydat k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. nařízení vlády nové,“ píše se ve zprávě.

Co se ruší?

Zrušuje se nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, a nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

Jaké přicházejí změny?

Zpřesňují se požadavky na relativní velikost plochy jednotlivých bezpečnostních barev a na umístění šikmého pruhu u zákazových značek v souladu s požadavky směrnice Rady 92/58/EHS. V § 7 se doplnilo: „Bezpečnostní značky, jejichž vyobrazení a význam odpovídá požadavkům české technické normy na registrované bezpečnostní značky, lze používat jako bezpečnostní značky podle tohoto nařízení vlády, i když nejsou v příloze k tomuto nařízení vlády vyobrazeny.

Portál BOZPinfo připomíná zejména bod 6 Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci kde se z důvodu odstranění aplikačních pochybností doplňuje značka Únikový východ (vpravo), která je zrcadlovým obrazem značky Únikový východ (vlevo), a do skupiny značek Nouzový východ/úniková cesta se obdobně vkládá značka s bílou šipkou mířící vpravo k bílému obdélníku.Dále upozorňuje na bod 7 Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty" se mění vyobrazení značky Požární žebřík tak, že se vedle žebříku doplňuje symbol plamene, který je na všech ostatních značkách v tomto bodě, s výjimkou směrovek k zařízení požární ochrany. Důvodem je podle legislativců dosažení souladu se vzhledem registrované značky F003 Požární žebřík podle ČSN EN ISO 7010:2012 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky.


Další bezpečnostní tabulky, výstražné značky a jiné bezpečnostní značení včetně podrobného přehledu zákonů a povinností najdete na portálu bezpečnosti práce (zde).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.