logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kontrola teplovodních kotlů, krbů a kamen do 300 kW


© Viadrus

Sdělení Ministerstva životního prostředí ke kontrolám spalovacích zdrojů tepla do 300 kW bylo aktualizováno pro rok 2018. Je v zájmu všech, nejen odborně způsobilých osob k provedení kontroly, ale i pracovníků uřadů obcí a měst a rovněž i stovek tisíců domácností využívajících tuhá paliva se s ním seznámit. Mimo jiné, znalost formuláře o kontrole může být dobrým vodítkem k tomu, aby se provozovatel vyhnul řadě případných problémů.

Reklama

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany životního prostředí, vydalo „Sdělení ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším.

Účel sdělení

Toto sdělení se týká povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů a kontrol těchto zdrojů podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb. (dále také jen „zákon o ochraně ovzduší“ nebo jen „zákon“). Zákon č. 369/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017 umožňuje provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci při splnění podmínek podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, sdělení je proto věnováno i tomuto novému dozorovému nástroji.

Sdělení je určeno všem provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů bez ohledu na to, zda jsou tyto zdroje provozovány v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, nebo v nemovitostech určených pro podnikání. Sdělení popisuje jednotlivé povinnosti, které zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy ve vztahu k těmto zdrojům stanoví; zabývá se rovněž problematikou kontrol a ukládání sankcí za porušení povinností a procedurálními otázkami prokazování porušení povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší a možností spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti.

Sdělení obsahuje vše, co by měl vědět provozovatel kotle, to znamená nejen profesionální osoba, ale i každá domácnost, která svůj byt, dům a také i rekreační objekt vytápí za pomocí kotle. Neboť právě tyto relativně malé zdroje tepla, pokud nejsou správně instalovány, provozovány, jsou velkým ohrožením životního prostředí. Pro povinnost kontroly technického stavu a provozu takového zdroje jsou rozhodující tři stanovené podmínky:

  • pevné (tuhé) palivo
  • jmenovitý tepelný příkon od 10 do 300 kW včetně
  • připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Často se vedou diskuze, zda povinnosti kontrol podléhají i teplovodní krbové vložky nebo krbová kamna s teplovodním výměníkem. Pokud je jejich příkon právě 10 kW a větší, tak ano. Co to v praxi znamená? Příkon obvykle není v technickém listu, v dokumentaci uveden. Je tam uveden výkon v kW a účinnost v %. Ale pozor - jde o celkový výkon! Nikoliv jen ten, který je podle výrobce odváděn přes otopnou vodu. Příkon se pak spočítá jako podíl výkonu a procent a vynásobí 100:

𝑃ří𝑘𝑜𝑛 [𝑘𝑊] = výkon [𝑘𝑊] / účinnost [%] * 100

Příkladem může být krbová teplovodní vložka s výkonem 8 kW a uváděnou účinností 70 %. Potom je:

𝑃ří𝑘𝑜𝑛 [𝑘𝑊] = 8 [𝑘𝑊] / 70 [%] ∗ 100 = 11,4 kW

Takový zdroj tepla - teplovodní krbová vložka, krbová kamna s teplovodní vložkou - povinnosti kontroly podléhá.

Hranice pro povinnost kontrol pro krbové vložky a krbová kamna s teplovodní vložkou se pohybuje od jmenovitého výkonu přibližně 6,7 kW (účinnost 67 %) až 8,2 kW (účinnost 82 %).

Pokud se chce budoucí zájemce o tento způsob vytápění vyhnout povinnosti kontroly, musí si velmi pečlivě příkon vybraného zdroje tepla spočítat, případně tento údaj získat od výrobce. Sehnat teplovodní krbovou vložek nebo kamna se jmenovitým výkonem pod cca 8 kW však může být problém.

Stále platí, že informativní seznam odborně způsobilých osob k provedení kontroly spravuje např. Asociace podniků topenářské techniky (APTT) ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, dále také Klastr Česká peleta. Tyto seznamy nemusí obsahovat všechny proškolené odborně způsobilé osoby, jelikož zápis do seznamů je dobrovolný.

FAQ: Nejčastější dotazy ke kontrole technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů

I tato pomůcka je na webu MŽP. V úvodu stojí: „Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy ke kontrolám technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění („zákon o ochraně ovzduší“), přičemž první kontrola odborně způsobilou osobou musí být provedena do konce roku 2016 a poté následně jednou za dva kalendářní roky.

Doklad o kontrole

Vzor dokladu o kontrole technického stavu a provozu podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je tento:

Na závěr

Z formuláře vyplývá, že si provozovatel spalovacího zdroje tepla (kotle, krbové vložky s teplovodní vložkou nebo krbových kamen s teplovodní vložkou) podléhajícího povinnosti kontroly může sám již před řádnou kontrolou řadu okolností ověřit. Je tedy v jeho zájmu, aby se s formulářem seznámil. V podstatě mu pak znalost formuláře a zohlednění kontrolovaných skutečností během údržby a provozu zdroje pomůže k tomu, aby se při kontrole vyhnul případným problémům.

Zdroje:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.