logo TZB-info

APPT informuje o platnosti dokladu z kontrol kotlů

MŽP ČR pod vlivem novely Zákona o ochraně ovzduší aktualizovalo své sdělení ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším. To se týká i dokladů, kterými majitelé kotlů dokazují provedení kontroly. Doklad má platnost 2 roky a teprve kontroly prováděné po vydání prováděcí vyhlášky budou muset mít jednotný formát.

V závěru roku 2016 byla zákonem 369/2016 Sb. schválena novela Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Následně MŽP ČR pod vlivem této novely aktualizovalo také své Sdělení odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším. V rámci aktualizace Sdělení provedlo MŽP ČR i drobné úpravy dokladu o kontrole. Objevují se proto dotazy, jaká je platnost současných dokladů o provedených kontrolách a zda není nutné je nechat přepracovat.

Z provedených změn novely Zákona o ochraně ovzduší je mimo jiné důležité to, že zákon v § 17 odst. 7 nově zmocňuje ministerstvo, aby vyhláškou stanovilo náležitosti dokladu o kontrole technického stavu a provozu. Tato vyhláška zatím nevyšla. Do účinnosti vyhlášky tedy může mít doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu v podstatě jakoukoliv podobu.

S ohledem na tuto skutečnost, tedy absenci vyhlášky, je nutné do doby vydání vyhlášky respektovat i doklady o provedené kontrole technického stavu a provozu, které svým obsahem nebudou plně odpovídat doporučenému vzoru, který je uveden v příloze č. 3 k tomuto aktualizovanému sdělení.

Doklady od osob OZO spolupracujících s APTT

Odborně způsobilé osoby OZO, které byly proškoleny a přizpůsobily se metodice a formě, kterou jsme jako APTT prosazovali, tzn. především jednotný typ osvědčení a dosud používaný jednotný doklad o kontrole, tedy mohou do doby vydání vyhlášky i nadále používat předtištěné záznamy o kontrole.

DOKLAD (VZOR)
o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

Pro majitele kotlů se nic nemění!

Pro majitele kotlů podléhajících povinnosti kontrol to znamená, že pokud již mají kontroly provedeny řádně proškolenou odborně způsobilou osobou, mají platný Doklad o kontrole technického stavu a provozu. I když není zcela v souladu s nově doporučeným vzorem v zákoně, jejich doklad je plně platný a kontrolní orgány jej musí respektovat. Rovněž tak budou platné vystavované doklady svou formou a obsahem mírně se odlišující od aktuálně doporučeného vzoru z kontrol prováděných nejen počátkem tohoto roku, ale dále průběžně, a to až do doby vydání vyhlášky, na kterou odkazuje zákon.

Platnost stávajících dokladů vydáním vyhlášky neskončí

Vydáním budoucí vyhlášky platnost stávajících dokladů neskončí. Jejich platnost je dána dvouroční lhůtou pro provedení kontrol, která vyplývá i z novely Zákona o ochraně ovzduší, pokud dříve nebude provedena kontrola nová a vystaven nový doklad. Závisí tedy na datu, ke kterému bude budoucí vyhláška vydána.

Pro majitele kotlů je a bude zásadní, aby k provedení kontroly využili odborně způsobilou osobu OZO, například registrovanou u APTT.

Asociace podniků topenářské techniky
logo Asociace podniků topenářské techniky

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.