logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kontroly kotlů může dělat jen fyzická osoba osobně proškolená!

Reklama

Asociace podniků topenářské techniky APTT byla upozorněna Ministerstvem životního prostředí na několik případů, kdy kontrola technického stavu a provozu kotlů dle § 17 odst. 1 písmo h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně ovzduší") je neplatná. V upozornění Ministerstva životního prostředí, které je adresováno řediteli asociace, Ing. Mojmíru Krátkému, se uvádí toto (název firmy a jméno konkrétní osoby byly pro účel tohoto článku z upozornění vymazány):

V Praze dne 23. březen 2017
Č.j.: 21584/ENV/17
Vyřizuje: Ing. Hotař

Věc: Podnět na nezákonné provádění kontrol technického stavu a provozu

Vážený pane řediteli,

obdrželi jsme podnět na nezákonné provádění kontrol technického stavu a provozu dle § 17 odst. 1 písmo h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně ovzduší") u společnosti………….. s.r.o., která provádí tyto kontroly za pomoci zaměstnanců, kteří nemají vydané platné oprávnění od výrobců k instalaci, provozu a údržbě jejich spalovacích stacionárních zdrojů. Firma vlastní osvědčení od několika výrobců, ale všechna jsou vydaná osobě ……… ……….., který dle správného výkladu může jako jediný kontroly technického stavu a provozu provádět. Firmu ………….. s.r.o. jsme na tuto skutečnost upozornili a také na to, že v případě, kdy jakákoliv osoba vystaví doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva uvedený v § 17 odst. 1 písmo h) zákona o ochraně ovzduší po 1. lednu 2017, přestože není odborně způsobilou osobou, nebo v tomto dokladu uvede nepravdivé údaje, dopouští se správního deliktu podle § 25 odst. 1 písmo q) zákona o ochraně ovzduší, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Chtěl bych Vás proto touto cestou požádat, abyste sdělil členům Asociace, že oprávnění se vždy vydává na konkrétní osobu, která může kontrolovat spalovací stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší. V případě, že je oprávnění vydané na společnost, provádět tyto kontroly může pouze ta fyzická osoba, na kterou je oprávnění vystaveno.

S pozdravem

Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší

Toto upozornění je určeno především členům APTT k tomu, aby o něm informovali jimi proškolené firmy. V obecném významu je však důležité i pro ty, kteří si provedení kontroly kotlů objednávají. Neboť i oni mají možnost si ověřit, zda osoba, které jim kontrolu přišla provést, je skutečně řádně proškolená odborně způsobilá osoba (OZO) tím, že si nechají předložit jak osvědčení o proškolení od výrobce kotle, tak osobní doklad, například občanský průkaz a mohou si provést i on-line kontrolu, například v seznamu proškolených osob OZO na webu APTT v záložce Kontroly kotlů.

Další seznam proškolených osob lze nalézt na adrese http://www.topenaridotace.cz/, na stránkách výrobců kotlů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.