logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Vnitřní kanalizace rezidenčních projektů

Wavin AS představuje komplexní a moderní systém řešení odhlučněné gravitační vnitřní kanalizace. Díky svým vynikajícím zvukově izolačním vlastnostem nachází uplatnění všude tam, kde je nezbytná zvýšená ochrana proti hluku.

Mezi největší narušitele klidu a pohody, které působí nepříznivě na psychickou a fyzickou rovnováhu člověka patří nadměrný hluk. Ten může vznikat mnoha způsoby, např. hluk spjatý s lidskou činností, dále činností malých domácích spotřebičů nebo velkých pracovních strojů. Opomenout však nelze ani hluk vznikající provozem a údržbou vnitřního kanalizačního systému. Právě hluk má svůj původ v užívání sanitárních zařízení, jeho následné šíření příslušným odpadním potrubím a případná jeho eliminace představuje těžiště předkládaného článku.

Dle místa svého vzniku a hlavně dle způsobu svého přenosu okolím rozeznáváme dva základní typy šíření hluku - hluk šířící se vzduchem a hluk šířící se hmotou. V systémech pro odvod odpadních vod uvnitř budov se vyskytují oba uvedené způsoby šíření hluku. Šíření hluku vzduchem je reprezentováno hlukem, který vzniká rychlostním průtokem odpadní vody uvnitř kanalizačního potrubí. Hluk šířící se hmotou (stěnou potrubí) vzniká nárazy odpadní vody na stěnu potrubí - zejména v místech prudkých změn směru toku, což jsou např. kolena, odbočky apod.

Problematika povolených hodnot hluku, který vzniká v souvislosti s provozem vnitřní kanalizace, není doposud v ČR komplexně řešena žádnou národní normou, ani žádným závazným předpisem. Z tohoto důvodu se k posuzování uvedené problematiky v praxi běžně používá norem zahraničních. V odborných kruzích jsou nejvíce uznávané, a tím pádem i nejrozšířenější, německá norma DIN 4109 a směrnice VDI 4100. Norma DIN 4109 je spíše obecnějšího charakteru - předepisuje parametry zvukové izolace globálně pro oblast pozemního stavitelství. Směrnice VDI 4100 již detailněji konkretizuje hodnoty povolených hlučností v závislosti na typu a účelu budovy. Pokud se pouze okrajově dotkneme konkrétních dovolených hodnot hluku, které uvedené předpisy povolují, tak se jedná o 30 dB v případě DIN 4109 a 20 dB v případě VDI 4100. Jelikož předkládaný článek si bere za cíl popsat současnou problematiku a trendy oboru vnitřní kanalizace v objektech určených k odpočinku, relaxaci a rekonvalescenci člověka, představují výše prezentované hodnoty nejpřísnější mezní kritéria. Splnění těchto kritérií zaručí vysoký komfort pro konečného uživatele celého stavebního komplexu.

Pro lepší představu o tom, v jakých hodnotách se zde pohybujeme, jsou v tab. 1 uvedeny orientační hodnoty hlukových intenzit pro vybrané životní situace.

Zdroj hluku Hladina hluku [dB]
Šepot 20
Běžný rozhovor 30
Pračka 35
Jízda tichého automobilu 50
Vysavač 60
Orchestr 80
Pneumatická vrtačka 90
Vlak 100

Tab. 1 - Porovnání hluku do 100 dB

Splnění uvedených protihlukových požadavků nebývá v praxi jednoduchou záležitostí. Úspěch je závislý na mnoha faktorech, je to např. materiál kanalizačního potrubí, instalační objímky, způsob provedení instalace, vlastní koncepce kotvení potrubí apod. Současný trend při výběru materiálu potrubí se jednoznačně ubírá směrem k používání moderních materiálů na bázi různých molekulárních modifikací polypropylenu. Tradiční materiály, např. standardní polypropylen (známé HT potrubí), litina, ocel, jsou již technicky překonány a proto se ve zmiňovaných projektech rezidenčního charakteru již prakticky nepoužívají.

Firma Wavin Ekoplastik s.r.o. představuje již po řadu let renomovaného výrobce a dodavatele plastových vodovodních a kanalizačních potrubních systémů. Nejinak tomu je i v popisované problematice odhlučněné vnitřní kanalizace. Ke konci roku 2005 jsme uvedli na český trh odhlučněné kanalizační potrubí pod názvem Wavin AS, se kterým úspěšně působíme na trhu dodnes.

Wavin AS představuje komplexní a moderní systém řešení odhlučněné gravitační vnitřní kanalizace. Díky svým vynikajícím zvukově izolačním vlastnostem nachází uplatnění všude tam, kde je nezbytná zvýšená ochrana proti hluku - ke zmiňovaným budovám nemocnic, sanatorií, hotelů přidejme ještě kancelářské prostory, školní učebny a posluchárny, dále pak rodinné a bytové domy a mnoho dalších aplikací.

Systém Wavin AS je vyráběn ze speciálně, pro tyto účely, vyvinutého materiálu Astolan® (minerálně zesílený PP; hustota 1,9 g/cm3; 4,1 kg/m pro DN/OD 110; modul pružnosti 3800 MPa; požární odolnost B2; barva světle šedá - RAL 7035), díky kterému je schopen efektivně tlumit hluk vznikající provozem kanalizačního systému. Samozřejmostí systému Wavin AS zůstává i vysoká teplotní (trvale 90 °C, krátkodobě až 95 °C) a chemická odolnost (pH 2 až pH 12). Potrubí systému Wavin AS je vyráběno v široké škále průměrů 56, 70, 90, 100, 125, 150, 200 mm a délek od 150 mm do 3000 mm. Součástí systému je rozsáhlý výrobní program tvarovek, včetně různých přechodů na jiné materiály (HT, KG, PE apod.) a protipožárních manžet. To vše podtrhují již tradiční výhody plastových potrubních systémů, jejich hydraulická hladkost, odolnost proti korozi, nízká hmotnost, snadná montáž a nízké pořizovací náklady.

Jako zvukově izolační systém splňuje Wavin AS maximální požadavky zvýšené ochrany před hlukem, které stanovují již výše citované předpisy DIN 4109, resp. VDI 4100. Měření konkrétních hodnot hluku pro potrubí Wavin AS bylo provedeno ve Frauenhoferově institutu stavební fyziky ve Stuttgartu v Německu. Výsledky měření jsou pro různé objemové průtoky uvedeny na obr. 1.


Obr. 1 - Akustické vlastnosti Wavin AS při různých objemových průtocích

Závěrem tohoto článku uveďme příklady některých referenčních staveb realizovaných poslední dobou, na kterých byl použit kanalizační systém Wavin AS - Nový pavilon Spa resort Strom života (součástí léčebného komplexu v Lázních Bělohrad), Krajská nemocnice Liberec, hotel nh Praha Radlická, Albatross Golf Resort Vysoký Újezd u Prahy, dům poutníků Trapistického kláštera v Poličanech nebo Hotel Olympic Albion Karlovy Vary atd. Dále bychom mohli jmenovat nespočet větších či menších staveb bytového, průmyslového a administrativního charakteru po celé České republice.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.