logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zajímavosti z národní konference Lehké obvodové pláště 2012

29. března se v pražském hotelu Clarion konala již pátá národní konference Lehké obvodové pláště (LOP). V exkluzivním prostředí zazněly odborné prezentace předních expertů z akademické sféry i zástupců renomovaných společností z oboru lehkých obvodových plášťů, výplní otvorů a diagnostiky staveb. Hlavním partnerem konference byla společnost AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group.

Reklama

Úvodního slova se ujal Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Shrnul ne příliš uspokojivý ekonomický vývoj stavebnictví v posledních letech – například zmínil propad stavební výroby od roku 2008 o 11 %, odchod řady malých a středních firem z trhu apod. Nicméně zmínil některé novinky, které mohou být pro rozvoj stavebnictví v blízké budoucnosti pozitivní, například vládou schválený zákon o vyvlastňování.

Stavebně-energetické koncepce budov jako východisko

První odborná přednáška patřila prof. Ing. Janu Tywoniakovi, CSc. Uvedl, že lehké obvodové pláště by měly být navrhovány tak, aby přínosem k dobré energetické koncepci budovy. Mají přinášet řešení, ne další problémy, které je třeba řešit například strojní a elektronickou úpravou vnitřního prostředí. Ve své prezentaci Tywoniak ukázal několik atraktivních příkladů integrace aktivních prvků do lehkých obvodových plášťů, které se značnou měrou podílejí na kvalitě vnitřního prostředí v budově. Jednalo se o školní budovy v Berlíně, několik příkladů z Rakouska atd. Lehké obvodové pláště zde aktivně řeší energetickou koncepci budovy. To ovšem od počátku znamená již při vytváření koncepce budovy úzkou spolupráci specialistů.

Energie roku 2020 – příležitosti pro průmysl

Dipl. Ing. Roland Fischer z IFT Rosenheim, zabývající se výzkumem a certifikací okenních výplní, ve své prezentaci uvedl některá čísla z německé energetické koncepce. V roce 2020 se v Německu předpokládá 35 % energie z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, pro budovy v roce 2020 snížení spotřeby energie na vytápění o 20 %. V roce 2050 je to 80 % energie z obnovitelných zdrojů celkově, pro budovy snížení potřeby primární energie o 80 % - téměř „uhlíkově neutrální budovy“. Fischer rovněž prosazuje, aby automatické systémy oken byly implementovány do celého systému řízení budovy.

Kůže architektonické myšlenky

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, děkan Fakulty architektury ČVUT, přednesl příspěvek s názvem Kůže architektonické myšlenky. Naznačil vyvíjející se pohled na chápání budovy a architektury v posledních staletích. Velký zlom vidí na počátku 20. století. Stavba začala být chápána jako mechanismus sloužící dané funkci. Další změna nastala na konci 20. století, kdy „stavba už není chápána jako stroj, ale mnohem více je integrální součástí města a její role v městském mechanismu je důležitější než striktní názory na „pravdivost a čistotu“ stavby“.

Současnou architekturu vidí Zavřel jako velice svobodnou: „Prostorová forma nemá ani jasný začátek, ani konec – rozdíl mezi stěnou a střechou se smazává.“ Zároveň si je však vědom role současné stavby z hlediska hospodaření s energetickými zdroji: „…Přistupuje k ní poměrně nová filosofie stavby jako energetického objektu, jehož zásadní koncept výrazně ovlivní nejen formu stavby, ale i jeho průběžné energetické chování…“ Architektura se podle Zavřela vrací ke svému původnímu poslání: „tvorbě jedinečného prostorového zážitku, který má hlubší smysl, než jen povrchní naplnění základních životních funkcí.

Nová generace opláštění budov

Přednáška Dr. Ing. Winfrieda Heuslera, Schüco International KG, nesla název Nová generace obálky budovy – funkční optimalizace a architektonická integrace. Věnoval se tvorbě energeticky efektivních a udržitelných budov, optimalizaci obálky budovy podle požadavků a integraci prvků na fasádě. Zdůraznil, že opláštění budov neznamená jen úsporu energie na vytápění, větrání apod. Udržitelnost je v celém životním cyklu stavby. Výklad doprovázel ukázkami realizací společnosti Schüco, například fixní stínicí systém na fasádě Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst (Groningen, 2011, autoři: UNStudio, Amsterdam); hybridní fasáda na nizozemském velvyslanectví v Berlíně (Arch. Rem Koolhaas, Rotterdam); pohyblivé stínicí prvky na fasádě Brillux Offices (Münster, Německo, 2010, Vervoorts & Schindler Architects, Bochum).


Science Center Medizintechnik Otto Bock,
Berlín (2009), Grädinger Architekten / Berlin
© Schüco International KG
 

Coffee Plaza, Hamburk (2010),
Richard Meier & Partners / New York
© Schüco International KG
 

Torre Telefonica Diagonal ZeroZero,
Barcelona (2011), EMBA Estudi
Massip-Bosch Arquitectes
© Schüco International KG

Výjimečný design fasády prezentoval na budově Science Center Medizintechnik Otto Bock (Grädinger Architekten, Berlín, 2009). Mezi prezentované reference byly zařazeny i atraktivní realizace budov Lotos v polském Gdaňsku (2006), Kranhaus1 v Kolíně nad Rýnem (2010), Citadele administrative and office building complex v Rize (2010), Coffee Plaza v Hamburku (2010), Torre Telefonica Diagonal ZeroZero v Barceloně (2011) a další.

Specifické projekty na různých kontinentech

Jean-Marc Moulin, Sapa Building System s.r.o., prezentoval ve své přednášce několik významných realizací systémů společnosti Sapa Building System. Prezentována byla řada realizací zejména fasádních systémů vysoké architektonické kvality s aktivními prvky pro vytváření komfortního vnitřního prostředí.

Varyap Meridian, Akasya Project - Istanbul, Turecko
Sapa Building Systems, Akasya Project - Istanbul, Turecko
Sapa Building Systems
Sapa Building Systems, COOP - Manchester, Velká Británie

Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí

Ing. Vladimír Horák, IQ Service spol. s r.o., hovořil o přínosu plastových oken, zejména pak přínosu PVC jako materiálu rámu oken. Hovořil o počátečním negativním postoji veřejnosti vůči PVC. Představil iniciativy výrobců Vinyl 2010 a Vinyl Plus na „snížení a eliminaci rizik ve spojení s použitím PVC a naopak, a vytvoření podmínek pro jeho další rozšíření založené na největší přednosti PVC, tedy nízké tepelné vodivosti“. Výsledkem iniciativy Vinyl 2010 je odstranění použití těžkých kovů pro stabilizaci PVC, jako je kadmium a olovo, a to, že se podařilo otevřít cestu k recyklaci PVC. Míra recyklace PVC z profilů a jejich zpětného použití do profilů vzrostla až na 250.000 t/rok.

Zdůraznil, že recyklát z výrobních odřezků materiálu rámů oken vstupuje do další výroby jako 100% materiál se shodnými vlastnostmi, jako má nová surovina. Takto využité PVC je možné zrecyklovat mnohonásobně. Není nutná degradace materiálu do výrobků druhořadého použití.

Do roku 2020 by v rámci Iniciativy Vinyl Plus mělo dojít ke kompletnímu zapracování všech odpadů vznikajících při výrobě PVC profilů a oken do vlastní výroby – výrobní cyklus se uzavře. Od tohoto opatření se očekává snížení spotřeby PVC a hlavně eliminace veškerého vyvážení PVC zbytků na skládky.

Jako jednu ze zajímavých překážek tomuto rozvoji Horák zmínil postoj veřejných institucí, které vypisují výběrová řízení na výměnu oken s podmínkou, že rámy dodaných oken musí být vyrobeny z „prvoplastu“, přičemž kvalita výsledného okna spočívá zejména v jiných krocích výroby a zejména v zabudování. Zákaz použití recyklátu je podle Horáka nesmyslný.

Vývoj povlaků pro stavební aplikace

Ing. Pavel Wondrák, AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, popsal vývoj povlaků skel pro stavební aplikace. Uvedl, že dnes se skla pro stavební účely neobejdou bez coatingu. Hovořil o parametru selektivita, který je podílem světelné propustnosti (LT, část viditelného světla, které projde přes zasklení do interiéru) a solárního faktoru (SF, celková energie přenesená přes zasklení - suma energie přenesené přes zasklení a energie následně vyzářené do interiéru).

Hodnota selektivity 2 byla dříve považována za nejlepší možnou. Viditelné světlo tvoří 50 % z celkového rozsahu slunečního spektra. Proto se např. pro zasklení s LT= 50 % uvažovalo s nejlepším možným SF = 25%. S příchodem nových materiálů a technologií lze již dosáhnout hodnoty selektivity vyšší než 2. Té se dnes dosahuje použitím již třech vrstev stříbra v kombinaci s ostatními kovy. Selektivita tak dosahuje hodnoty až 2,15.

Termografie a měření průvzdušnosti a příklady z praxe

Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., Dekprojekt s.r.o., prezentoval v přednášce Termografie a průvzdušnost LOP úskalí a pravidla používání termografie pro diagnostiku staveb. Objasnil, jak správně vykládat termografické snímky. Podrobně vysvětlil vliv jednotlivých okrajových podmínek při měření na jejich výsledky. Jedná se o emisivitu měřeného povrchu, teplotu okolního vzduchu, přítomnost a teplotu okolních předmětů, tvarování měřeného povrchu, rozdílný vliv okolí na různě orientované části měřeného detailu apod.

Na příkladech Zwiener ukázal, jak si lze v diagnostice termovizním snímkováním pomoci vytvořením podtlaku nebo přetlaku vzduchu zařízením Blower-door. Proudící vzduch podpořený rozdílným tlakem uvnitř a vně objektu spolehlivě odhalí nehomogenity teplotního pole, tedy místa, které je například třeba prověřit před předáním díla. Podotkl, že vyhodnocování povrchových teplot při měření z exteriéru prakticky nemá smysl. Na tento parametr neexistují požadavky. Obvykle jde pouze o srovnávací měření. Vyhodnocování povrchových teplot při měření z interiéru má svá úskalí – neměří se za stacionárních podmínek, měří se za jiných podmínek než návrhových dle ČSN. Do měření vstupuje také řada nejistot.

Horská chata Monte Rosa


Monte Rosa Švýcarsko
© VELUX Česká republika, s.r.o.

Ing. Klára Bukolská ze společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., prezentovala stavbu horské chaty Monte Rosa Hut ve Švýcarsku, v nadmořské výšce 2883 m v blízkosti panoramatu s Matterhornem. První návrh chaty začal vznikat v roce 2004, slavnostně byla stavba otevřena v roce 2009. Vnější podmínky stavby jsou -25 až +25 °C, rychlost větru až 240 km/h. Nosná konstrukce stavby je z kombinace dřeva a oceli. Stavba stojí v blízkosti ledovce. Přirozeně nemá v blízkosti žádný vnější zdroj energie. Energeticky je zcela soběstačná.

Architektura stavby má připomínat ledový krystal, případně erozí obroušenou skálu. Její přirozené prosvětlení je koncipováno tak, aby byl možný panoramatický výhled v rozmezí celých 360°. Jižní fasáda se odlišuje od zbytku obvodového pláště. Je opatřena fotovoltaickými panely ve sklonu 66,2°. Stavba je vybavena systémem sezónního skladování energie, mnohonásobného využití vody, jejímž zdrojem je nedaleký ledovec. Veškeré systémy jsou v zimním období dálkově ovládány z ETH v Curychu.

Česká certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu SBToolCZ

Závěr konference patřil příspěvku Ing. Martina Vonky, Ph.D., ze Stavební fakulty ČVUT v Praze. Prezentoval český nástroj pro certifikaci budov SBToolCZ (česká certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu), kterému jsme se na našem portálu TZB-info již podrobně věnovali. V současné době je v procesu certifikace 30 staveb pro bydlení a dvě administrativní budovy. Vypočetl, že návrh LOP u administrativních budov ovlivnuje kritéria, která mají váhu 54 % na celkovém hodnocení. V závěru uvedl negativní i pozitivní příklady lehkých obvodových plášťů z hlediska vlivu na výsledek případné certifikace SBToolCZ.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.