logo TZB-info

Sanujeme vlhké a zasolené zdivo

S problémem vlhkého a zasolené zdiva se setkává majitel nejen u starších objektů. Tato závada není jen estetickou záležitostí, proto je nutné začít problém, co nejdříve řešit. Je celá řada metod a technických prostředků, které Weber nabízí.

Metody a technické prostředky pro sanaci vlhkého zdiva

Základní metody
 • Mechanické metody navazují na klasické sanační metody. Jejich úkolem je vytvoření nové hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti a nahrazují ruční práci klasických metod postupného vybourávání zdiva nebo podřezávání cihelného zdiva pilou.

  • strojní podřezávání řetězovou pilou
  • strojní podřezávání kotoučovou pilou
  • strojní podřezávání diamantovým lanem
  • zarážení nerezových plechů do zdiva
 • Injektážní metody vytvářejí hydroizolační clonu formou napuštění zdiva vodoodpudivými nebo vodonepropustnými materiály.

  • Tlakové – tlakové injektáže studené, tlakové injektáže horké
  • Beztlakové – utěsňující, hydrofobizační, impregnační
 • Elektrofyzikální metody - jedním z technických prostředků proti vzlínání vody ve zdivu bez izolace jsou elektrofyzikální metody.
  • elektroosmotické
  • magnetokinetické
 • Elektrochemická metoda - jedná se o metodu, která spojuje vlastnosti těsnící injektáže a elektrofyzikálního vysoušení zdiva.
Doplňkové metody
 • Sanační omítkové systémy
  • sanační suché omítkové směsi
  • sanační přísady
 • Vzduchoizolační větrací systémy mají nejdelší tradici v oblasti sanace vlhkého zdiva. Jejich podstata je ve vytvoření vzduchových dutin ve stavební konstrukci s proudícím vzduchem.
  • vnější
  • vnitřní
  • podpodlažní

Voda vniká do zdiva vlivem chybějící nebo
porušené izolace, nebo povrchové úpravy. Jedna
z nejčastějších škod způsobených vlhkostí
zdiva jsou vlhkostní mapy se solnými výkvěty.
Ze začátku působí mapy pouze neesteticky,
ale další poruchy na sebe nenechají dlouho čekat.
Vlivem vlhkého zdiva se snižuje jeho tepelně izolační schopnost. Zavlhčená omítka vlivem zamrznutí začíná praskat a tím se otvírá dalšímu přístupu vlhkosti.
Vlivem vlhkého zdiva se snižuje jeho tepelně
izolační schopnost. Zavlhčená omítka vlivem
zamrznutí začíná praskat a tím
se otvírá dalšímu přístupu vlhkosti.

V interiéru zavlhčené zdivo umožňuje výskyt
plísní a hnilobných bakterií. Tím
se snižuje komfort užívaných prostor.

Za spolupůsobení krystalizujících solí dochází
k odpadávání omítky a k dalšímu narušování zdiva
jehož poškození může být nebezpečné
i z hlediska jeho únosnosti.

Vykrystalizované soli mohou mít i hydroskopické
vlastnosti. Tyto soli mohou přejímat
vodu z okolního vzduchu. Spolu
s kyselým deštěm jsou vhodným prostředím
pro bakterie, plísně a řasy. Ty
mají snahu si vlhké prostředí zachovat,
a také nasávají vlhkost z okolního vzduchu.

Vlivem nepropustného obkladu stoupá vlhkost
výše než u zdiva bez obkladu.

Proč jsou staré zdi vlhké a zasolené?


U starého zdiva často chybí izolace,
která by zamezila vzlínání kapilární vlhkosti.
Současně s touto vlhkostí se přepravují
rozpuštěné soli (dusičnany, chloridy
a sírany), které se usazují v kapilárách
a tím zmenšují jejich průměr. Tím
umožňují vzlínání vody do vyšší výšky.

V průběhu ročních období se hranice
vlhkosti mění od minimální (h) až po
maximální (H). V této oblasti se vlhkost
nejvíce odpařuje a nejvíce se zde ukládají
dopravené soli. Tyto hranice jsou u jednotlivých
staveb rozdílné, ale zpravidla
dobře viditelné.

Voda na povrchu zdiva se odpaří, soli se
vysušují a krystalizují. Tím zvětšují svůj
objem a vlivem krystalického tlaku rozrušují
povrchové vrstvy. Postupem času
se tento proces stále opakuje a škody
jsou stále patrnější.

Proč sanovat s Weberem?

Pro správný návrh sanačního opatření je nutné provést důkladný průzkum sanovaného objektu. Divize Weber společnosti Saint-Gobain construction Products CZ používá pro měření vlhkosti CM přístroj a elektronický hydrometr BD 2.


Metoda s CM přístrojem je velmi
mobilní. Nelze však provádět velké
množství vzorků v krátkém čase.
Metoda využívá chemické reakce
vody s karbidem vápníku
a určuje vlhkost přepočtem ze
stanoveného objemu (tlaku) vzniklého
acetylénu podle následujícího vztahu:
CaC2+2H2O = Ca(OH)2+C2H2

Odběr vzorků se provádí ze
zdokumentovaných bodů z proble-
matických míst v tzv. figurách, které
jsou v jednom bodě ve výšce 0,2–1,2
a 2,2 m. Odběr vzorku se provádí z
vnitřku zdiva cca 10 – 15 cm
pod povrchem v dostatečném mno-
žství.

Vzorek se rozdrtí na misce
přiloženou paličkou na
malé kousky, aby bylo
možné jej vložit do tlakové nádoby.

Na přiložených vážkách se naváží
10g vzorku při odhadované vlhkosti
do 16%, 20g při odhadované vlhkosti
do 8% nebo 100g při odhadované
vlhkosti do 1,4% (nepoužíváme).
Čím je vzorek větší tím je
měření přesnější. POZOR však
na přetlakování nádoby. Lépe je
začínat od menšího množství.

Odvážený vzorek se nasype do tlakové
nádoby, přidají se přiložené tři ocelové
koule, které mají vzorek rozmělnit tak,
aby došlo k dokonalé chemické reakci
karbidu vápníku s vodou obsaženou ve
zkušebním vzorku a jako poslední se
přidá 1 ks ampule s karbidem vápníku
a nádoba se uzavře.

Nádoba se protřepe a probíhají reakce
vody s karbidem vápníku – vytváří se
acetylen. Ten začíná vyvíjet tlak, který
se projevuje na pohybu ručičky na
manometru. Po 10 až 15 minutách je
reakce ukončena a je možno
odečíst naměřenou vlhkost.

Přímo na manometru se odečte
naměřená vlhkost. Při 10 gramovém
vzorku se odečítá na černé
stupnici a násobí se 10×.
Naměřená vlhkost je v %. Při 20
gramovém vzorku se odečítá na
modré stupnici a naměřená vlhkost
je přímo v %. 100g vzorky
nepoužíváme. Používají se pouze
při podlahářských pracích.

Měření salinity se provádí na
vzorcích odebraných na stavbě
a dodaných do akreditované
zkušebny. Výsledky se
porovnávají a konzultují, poté je
navržena vhodná metoda
sanace.

Jsme členem společnosti WTA CZ

WTA – Weissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft (vědecko - technická společnost pro sanace staveb a péči o památky). Ze zájmu o zachování památek v SRN se vytvořila skupina vědců, znalců, techniků a specialistů z praxe, kteří své zkušenosti se sanacemi staveb a své znalosti materiálů ametod celé problematiky zúročili v roce 1976 založením WTA. Výstupem WTA jsou směrnice, které pojednávají vždy o určité problematice z oboru sanace staveb. Některé tyto směrnice bývají uznávány jako normy. V roce 1998 byla založena WTA CZ.

Klasifikace vlhkosti zdiva

Vlhkost zděných konstrukcí, vyvolaná účinky zemní vlhkosti a pod terén prosakující a po povrchu terénu a chodníků stékající a od něho odstřikující srážkové vody a vody kondenzující z vlhkého vzduchu na povrchu a ve struktuře zdiva, se ve vztahu k uvažovanému způsobu sanace zdiva nad i pod terénem klasifikuje podle tabulky.

Stupeň vlhkosti Vlhkost zdiva w v % hmotnosti
Velmi nízká w < 3
Nízká 3 ≤ w < 5
Zvýšená 5 ≤ w < 7,5
Vysoká 7,5 ≤ w ≤ 10
Velmi vysoká w > 10

Poznámky:

 1. Uváděná klasifikace se vztahuje na konstrukce staveb s místnostmi a prostorami určenými pro pobyt osob; předpokládá se, že stěny jsou vyzděné z plných cihel na vápennou, vápenocementovou nebo cementovou maltu, z cihel vápenopískových a z kamenů těch druhů hornin, které se běžně používaly jako zdicí materiály (pískovce, opuky a další druhy přírodního kamene s nasákavostí vyšší než 10 % hmotnostních).
 2. Hmotnostní obsahy vlhkosti se vztahují hlavně na směsné vzorky zdicí malty a zdicích prvků, které byly ze zdiva vyjmuty z hloubky 100 mm až 150 mm od líce zdi s otlučenou omítkou; v hloubkách zdiva více než 100 mm pod povrchem je již zpravidla potlačen vliv obklopujícího prostředí na povrchové vrstvy konstrukce (procesy kondenzace a vysušování vody, účinky větrem hnaných dešťů).

Klasifikace zasolení zdiva

Celkový stupeň zasolení zdiva se podle zjištěných hodnot, hodnotí jako nízký, střední a vysoký. Přitom je rozhodující nejvyšší hodnota obsahu iontů solí (bez ohledu zda se jedná o chloridy, dusičnany nebo sírany).

Soli Obsah solí v % hmotnosti
Chloridy (CI-) < 0,2 0,2 do 0,5 > 0,5
Dusičnany (NO3-) < 0,1 0,1 do 0,3 > 0,3
Sírany (SO42-) < 0,5 0,5 do 1,5 > 1,5
Hodnocení stupně zasolení zdiva Nízký Střední Vysoký

Doplňkové metody

Sanační omítkové systémy

Sanační suché směsi – kvalitu omítek zaručuje nejen správná aplikace na zdivo, ale zároveň přesnost dávkování a čistota jednotlivých složek omítkové směsi. Požadavky na sanační omítky musí odpovídat směrnice WTA 2-9-04. Zde je jednou z podmínek právě suchá směs továrně vyrobená.


Pro zamezení pronikání vlhkosti na povrch
zdiva je nutno vytvořit vrstvu omítky se sítí
kapilár, kterou se voda rychle a snadno
odpaří. Zároveň však tato omítka sama vodu
nepřijímá a na povrchu je stále suchá.

Aby se soli nehromadily až na povrchu
omítky a nevykreslovaly se vlhké mapy
a nezpůsobovaly zde poruchy, je nutné
v omítce vytvořit dostatečné množství pórů,
v poměru k množství soli a vlhkosti, které
jsou obsaženy ve zdivu. Tyto póry slouží
k odpařování vlhkosti a ukládání solí vlhkostí
přinesenou. Proto správně zvolené a provedené
sanační omítky „fungují“ řadu let.

Pro správnou funkci omítky a povrchové
úpravy je nutné, aby i konečná povrchová
úprava měla dostatečnou prodyšnost pro
vodní páry. Ta musí být alespoň stejná jako
prodyšnost vlastní omítky. Proto se nesmí
používat takové povrchové úpravy, které
by omítku uzavíraly.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.