logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Desigo CC – flexibilní řídicí systém pro všechny typy budov

V budovách trávíme až 90 % svého času, je proto nutné je vybavit řadou technických zařízení, které jsou nezbytné pro vytváření a udržování komfortního a bezpečného vnitřního prostředí. Zároveň je však zásadní optimalizovat chod těchto zařízení také z pohledu efektivity provozu a spotřeby energií.

Pro optimální vyladění chodu budovy jako celku je nutné monitorovat, shromažďovat a vyhodnocovat všechny relevantní informace poskytované z těchto technických zařízení. K těmto účelům slouží BMS/SCADA, označované u nás také jako vizualizační nadstavba, grafická centrála nebo pracovní stanice. Řešení Desigo CC od společnosti Siemens předkládá uživatelům data jednoduchým a přehledným způsobem a umožňuje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti.

Desigo CC je výjimečné svou otevřeností a množstvím podporovaných subsystémů. Je to platforma, která dokáže monitorovat a ovládat:

  • primární systémy měření a regulace (HVAC/VVK – vytápění, větrání, klimatizace) v kotelnách, výměníkových stanicích a strojovnách vzduchotechniky,
  • IRC systémy pro regulaci jednotlivých místností,
  • bezpečnostní systémy jako jsou elektrická požární signalizace, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, přístupové systémy a kamerové systémy,
  • Power & Energy Management.

Oproti konkurenčním řešením je Desigo CC určeno pro integraci opravdu všech technologií v budově, díky čemuž lze realizovat jejich vzájemné interakce. Právě tyto interakce poté přináší investorům, provozovatelům i uživatelům přidanou hodnotu. Například v případě požáru kromě vlastního spuštění poplachu lze prostřednictvím centrálního řízení automaticky přepnout záběry kamer z ohroženého prostoru na hlavní monitor a aktivovat automatickou archivaci záběrů k dané události. Jiným příkladem může být interakce mezi hotelovým rezervačním systémem a systémy vytápění, větrání a chlazení na jednotlivých pokojích.

Desigo CC podporuje řadu komunikačních standardů jako jsou BACnet, OPC, Modbus, SNMP, M-Bus, KNX, ONVIF nebo IEC61850 a neomezuje se tak pouze na monitorování a dohled Siemens technologií. Na druhou stranu je vhodné zmínit, že integrace regulátorů, automatizačních stanic a ústředen Siemens (např. Desigo, Alorex, Sinteso, SiPass, Sentron, Sicam,…) probíhá jednodušeji, rychleji a efektivněji, protože pro řadu z nich má Desigo CC připraveny funkční i grafické knihovny. Využíváním těchto prověřených aplikací lze ve výsledku dosáhnout nižší ceny za celé dílo.


Řídicí systém Desigo CC využívá také nový budova ČSOB Kampus v Praze

Desigo CC je flexibilní systém plně využívající architekturu server-klient a je navržený tak, aby dokázal pokrýt potřeby i těch největších a velmi komplexních projektů s více dispečerskými pracovišti. Na druhou stranu je uživatelské rozhraní přehledné i v menších projektech zaměřených pouze na dohled části MaR nebo naopak pouze na dohled části EPS. Při návrhu tak lze volit mezi velkým standardním Desigo CC a menšími kompaktními verzemi.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je orientováno na jednotlivé pracovní postupy a dispečery naviguje vždy velmi rychle a přesně tam, kam je potřeba. To umožňuje rychlé a přesné zpracování vzniklých událostí. Velmi důležité je, že při využívání více klientských stanic je možné upravit zobrazení a ovládání podle konkrétních potřeb v daném místě. Přístupovým právům a rolím uživatelů je obecně věnována velká pozornost, což je důležité jednak z pohledu bezpečnosti, tak z pohledu přehlednosti.


Alarmy a události

Desigo CC poskytuje robustní sestavu aplikací pro zajištění rychlé, snadné a přesné reakce na všechny události. Pro zajištění odpovídající úrovně řízení události je každé klientské stanici a/nebo každému uživateli přiřazen odpovídající profil pro zaznamenání a řízení událostí. Každý uživatel tak bude řešit pouze ty události, které se jej týkají.

Práci s událostmi velmi zjednodušuje souhrnná lišta událostí, která zobrazuje aktuální stav systému a signalizuje výskyt alarmů, poplachů a událostí, které jsou navíc jednoznačně rozdělené do skupin dle priorit – od těch nejméně závažných až po ty, které hrozí poškozením majetku nebo dokonce ohrožují zdraví a životy lidí v budově.

Seznam událostí jasně identifikuje zdroj události, její závažnost a aktuální stav. Rovněž zobrazuje zprávy uživatelům a navržené kroky dalšího postupu prostřednictvím textu, barvy nebo podoby ikonky. Události lze v Seznamu událostí potvrdit, utišit a resetovat, případně lze okamžitě zobrazit všechny informace, které s událostí souvisejí (živé video, nedávnou historii, trendy, apod).

V případě kritických událostí poskytuje Desigo CC tzv. Asistované zpracování, kdy systém dispečerovi předkládá sekvenci kroků, které je nutné provést. Pro každý krok postupu poskytuje systém instrukce. Řada kroků je povinná a dispečer je musí provést (potvrzení přijetí poplachu, potvrzení zdroje poplachu, prohlédnutí grafiky, vyplnění formuláře zpracování,…) jinak systém eskaluje řešení události na vyšší úroveň – a to samozřejmě také pomocí vzdálených oznámení. Díky Asistovanému zpracování je zpracování kritických událostí, které jsou pro dispečery často velmi stresující, mnohem rychlejší a efektivnější, a pomáhá tak minimalizovat případné škody.


Vizualizace

Grafika systému Desigo CC používá inteligentní objekty, které vědí, jak jsou používány a jak se mají graficky zobrazit. Využití inteligentních objektů umožňuje vytvoření grafiky jednoduchým přetahováním objektů na stránku myší, bez nutnosti manuálních nastavování vazeb mezi objekty a grafickými symboly.

Desigo CC rovněž poskytuje výkonný nástroj pro import souborů AutoCAD, který umožňuje výběr a manipulaci s jednotlivými vrstvami AutoCAD výkresů během i po jejich importu. Díky kombinaci vektorové grafiky a možnosti importu AutoCAD výkresů je možné pracovat také s tzv. hloubkami, kdy lze jednoznačně definovat míru zobrazovaných detailů od přehledu celého podlaží až po postupné zoomování na detail jedné z místností.


Záznam trendů

Pracovní stanice Desigo CC umí pracovat nejen s trendy, které jsou poskytovány jednotlivými regulátory nebo ústřednami, ale umí zaznamenávat a ukládat i trendy ze systémů bez vestavěné funkce Trendů. Data Trendů a aktivit systému jsou ukládána v Microsoft SQL databázi. Přímo součástí instalačního balíčku Desigo CC je SQL Server Express, kterou lze v případě potřeby upgradovat na verzi Standard nebo Enterprise.

Právě sledováním a porovnáváním vývoje zájmových hodnot lze následně optimalizovat chod jednotlivých systémů a vazeb mezi nimi.


Reporty

Data získávaná z budovy je nutné poskytovat přehledným způsobem různým skupinám uživatelů (servisní technik, dispečer, facility manager,…). Reporty mohou mít podobu CSV nebo Excel tabulek. Nástroj pro vytváření reportů ale obsahuje také vzory PDF reportů, které lze libovolně modifikovat dle potřeb projektu (loga, hlavičky, zápatí, rozložení tabulek a grafů apod.). Takto nadefinované reporty lze v požadovaných časech automaticky ukládat na server nebo odesílat na e-mailové adresy.


Pokročilé reporty a energetický management

Desigo CC je unikátní také z pohledu energetického managementu, kde nabízí pokročilé nástroje pro tvorbu reportů. S těmito reporty lze snadno vyhodnocovat výkonnostní parametry (KPI) budovy, sledovat spotřebu energií nebo kvalitu sítě. Zabudovaný algoritmus přistupuje k datům trendů, provádí jejich srovnání, benchmarking, vyhodnocení, používá je v rámci složitějších kalkulacích a doplňuje je o další relevantní data.

Mezi připravené reporty patří například profil zatížení poskytující informace o minimálním, průměrném nebo maximálním výkonu budovy nebo její části v určitém časovém úseku. Přehled o odběrových špičkách je velmi důležitý pro optimalizaci plateb za rezervovaný příkon. Další šablony poskytují například srovnání aktuálního vývoje spotřeby energií s historickými daty, porovnání nákladů se stanoveným budgetem nebo vývoj emisí. Celkem asi dvacet připravených šablon využívá kromě klasických tabulek a XY bodových grafů také grafy sloupcové a koláčové tak, aby byla data prezentována co nejpřehledněji.


Plánovače

Ze standardních nástrojů SCADA systémů nelze opomenout ani aplikaci Plánování, která umožňuje správu všech časových programů a kalendářů. I zde platí, že po volbě jakéhokoliv objektu v rámci Desigo CC se v uživatelském rozhraní objeví v okně Vztažených položek také všechny dostupné časové programy nebo kalendáře výjimek, stejně jako všechny již definované trendy nebo reporty (s možností jejich modifikace nebo jejich vytvoření, pokud jejich definice doposud neexistuje). Desigo CC díky tomu velice zrychluje a zefektivňuje práci operátora.


Shrnutí

Desigo CC je velice silný BMS/SCADA nástroj, pomocí kterého lze realizovat velké a složité projekty, které lze označovat jako Total Building Solutions, a ve kterých jsou do jedné pracovní stanice integrovány opravdu všechny technické zařízení – a to jak z pohledu systémů měření a regulace, které mají zajistit uživatelům komfortní vnitřní prostředí a energeticky efektivní provoz, tak z pohledu systémů zajišťujících bezpečnost (EPS, PZTS, ACCESS, CCTV,…). Součástí takto komplexně pojatých projektů mohou být také integrace eskalátorů, výtahů, hotelových rezervačních systémů nebo dohled nad použitými síťovými prvky (datové switche, routery, apod.). Největším přínosem je možnost vytváření vzájemných funkčních vazeb.

Díky kvalitně navrženému uživatelskému rozhraní jsou ale kompaktní verze Desigo CC určené i pro menší a jednodušší aplikace. Lze tedy pracovat s kompaktním Desigo CC určeným pouze pro monitorování a dohled systému měření a regulace. Nebo lze naopak využít kompaktní Desigo CC pouze pro dohled nad elektrickou požární signalizací, kdy klientské části Desigo CC umožňují plné monitorování a ovládání připojených požárních ústředen a pomocí výkonné grafiky zajišťují rychlé a efektivní vyřízení požárních poplachů současně s eliminací chyby obsluhy.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.