logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Růst cen stavebních materiálů ohrožuje i veřejné zakázky, říká ČKAIT a nabízí řešení

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) upozorňuje, že růst cen zásadně ovlivňuje situaci zadavatelů (stavebníků) i dodavatelů (stavebních firem). Nepříznivým dopadům krize chce včas předcházet; aktuálně doporučuje uplatnit některá ustanovení zákona o veřejných zakázkách, chce jednat o inflační doložce či dodatku.

Reklama

Svá tvrzení o vysokém růstu cen stavebních materiálů dokládá ČKAIT aktuálním přehledem vývoje cen zveřejňovaném na portálu www.cenovasoustava.cz. Meziroční nárůst celkových objemových cen zde mezi lednem 2021 a lednem 2022 ukazuje na zvýšení až o 15 % u některých typů staveb.

Druh objektuKonstrukčně materiálová charakteristikaIndex nárůstu
mezi cenami
2021 až 2022
Zatřídění
podle
JKSO
NázevZatřídění
podle
JKSO
Název
801.1Budovy pro zdravotní péči1svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků1,152
801.1Budovy pro zdravotní péči2svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová1,138
801.9Budovy pro sociální péči1svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků1,152
802.2Haly pro tělovýchovu4svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových1,138
803.5Domy bytové netypové1svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků1,153
803.5Domy bytové netypové2svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová1,137
803.6Domky rodinné jednobytové1svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků1,152
803.6Domky rodinné jednobytové8svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty1,137
822.2Komunikace pozemní7kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí1,099

JKSO = jednotná klasifikace stavebních objektů

Odkaz na aktuální cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2022 jsou zde:
http://www.cenovasoustava.cz/dok/ceny/thu_2022.html

Z údajů na zmíněném portálu je dále patrné, že v roce 2021 rostly ceny řady stavebních materiálů rychleji než průměrná inflace. Až o desítky procent se zdražovaly položky, které jsou součástí prakticky všech typů staveb – cihlářské výrobky, hliník, betonářská ocel, tepelné izolace, dřevo a další. To vše logicky ovlivňuje situaci stavebníků i dodavatelů, mění dobu výstavby, podobu stavebního díla i konečnou cenu a nutí ČKAIT zaujmout k této nepříjemné situaci nějaké zásadní stanovisko. Vedle soukromé výstavby, kdy podle dostupných zpráv přibývá nabídka rozestavěných rodinných domů na prodej, musí tento problém řešit také veřejná sféra. I zde hrozí kolizní situace a rostoucí počet nedostavěných staveb.

Doporučení tkví v režimu zákona o veřejných zakázkách

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) hovoří o souběhu hned několika faktorů, od globální hospodářské situace ovlivněné Covid-19 přes inflaci až po lokální silnou poptávku. Předpokládá, že růst cen bude i nadále pokračovat, což bude mít dopad na stavby již realizované, připravované i ty, u nichž už byl vybrán zhotovitel.

Všichni vypisovatelé i dodavatelé se budou muset se stále vyššími cenami stavebních materiálů vypořádat. Proto aktivně vstupujeme do oblasti veřejných zakázek. Impulsem bylo společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) z loňského září a listopadové aktualizace, které se problematice rostoucích cen v průběhu stavebního díla věnuje. Toto stanovisko či doporučení je pro vypisovatele veřejných zakázek ve stavebnictví značně limitující. Zjednodušeně řečeno zmiňuje možnost jen 15% navýšení celkové ceny díla do výše 137 milionů korun (od 1. 1. 2022 140,448 milionů) u stávajících podlimitních zakázek. U nově uzavíraných smluvních vztahů bychom doporučovali jednat o inflační doložce nebo dodatku, který bude zohledňovat změnu cen komodit dle měsíčně aktualizovaných cenových indexů RTS. Zákon ale zadavatelům umožňuje uplatnit i další ustanovení…,“ vysvětluje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT a dále cituje zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), kde se v § 222 odst. 6 přímo hovoří o možnosti vyššího navýšení ceny vzešlé ze soutěže. Konkrétně toto: „… za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více změn, pak je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce…

Konzultace bude nejspíš nutná

Přestože společné stanovisko MMR a ÚOHS možnosti plynoucí z § 222 odst. 6 výslovně nezmiňují, je jeho aplikace v odůvodněných případech možná. ČKAIT zdůrazňuje slovo „v odůvodněných případech“ a připomíná, že zadavatelé musí pečlivě posoudit každý jednotlivý případ. „Zhotovitelům staveb, kteří smluvní vztah uzavřeli před loňským prudkým nárůstem, lze doporučit právní konzultaci ohledně možného použití tohoto odstavce. Mnohdy se mluví o tom, že nějaké výkyvy lze už u nových zadávacích řízení předvídat. Není ale zřejmé, v jaké výši neboli co je ještě obsahem rizika nabídky podnikatele a co už ne,“ dodává Ing. Libor Kubát, předseda komise ČKAIT, která se věnuje veřejným zakázkám.

Cílem iniciativy je dle zástupců ČKAIT to, aby se strmě nezvyšoval počet problematických zakázek. Tedy takových, kde bude břímě rostoucích cen komodit ponecháno jen na straně dodavatele, zakázek ukončených vypisovatelem z důvodu nedostatku peněz nebo zrušených výběrových řízeních. Chce předejít tomu, aby narůstal počet zakonzervovaných, nedostavěných staveb nebo stavební firmy, které kvůli rozdílu cen materiálu před zahájením stavby a v průběhu výstavby skončí v úpadku. Autorizované osoby – od projektantů až po stavbyvedoucí – mohou navrhovat úsporná opatření tak, aby nebylo ohroženo zdárné dokončení stavby, její kvalita a bezvadný provoz.

Jaké jsou ohlasy inženýrské obce

Jak správně postupovat při zákonem uvedeném určení hodnoty změn a jaké jsou ohlasy z terénu?

Bude to znamenat vyšší nároky na plánování a přípravy, stejně jako flexibilitu při výstavbě jakéhokoliv stavebního díla. Což platí i pro zadavatele staveb. Nicméně je třeba dodat, že není povinností zadavatelů veřejných zakázek navyšovat sjednané ceny. Určující jsou jejich finanční možnosti, podle nichž budou proměnlivou situaci cen stavebních materiálů zohledňovat v probíhajících veřejných zakázkách. Bohužel samostatnou kapitolou je případná (ne)možnost pokrytí zvýšení ceny díla při dotačních akcích,“ podotýká Ing. Robert Špalek.

Obecně inciativa směřující k ukončení již uzavřené smlouvy bude iniciována pravděpodobně pouze ze strany zhotovitele, neboť on má problém, který musí řešit. Pokud by smlouvu kvůli nárůstu cen ukončoval zadavatel, velmi pravděpodobně se vystaví riziku porušení péče řádného hospodáře,“ doplňuje Ing. Libor Kubát.

Z mých praktických zkušeností jen menšina investorů, projektantů a stavbyvedoucích zná správnou konstrukci součtu hodnoty všech změn. Například když nahradím jeden typ dveří za 20 000 Kč jinými za 30 000 Kč, tak součet hodnot všech změn je 50 000 Kč. Bez této znalosti jakékoliv úvahy o rozsahu možných změn podle § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ mohou být již od samého počátku zkreslené…," upozorňuje Ing. Jaroslav Valkovič, autorizovaný inženýr v oborech technologická zařízení a vodohospodářské stavby.

Vzorový příklad použití Protokolu o vývoji cen materiálů a výrobků ve stavebnictví

Pro větší srozumitelnost uvádíme příklad použití protokolu, výpočtu hodnoty změny za podmínek stanovených v rámci vyhrazené změny ve smlouvě tak, jak jej překládají ve své zprávě zástupci akciové společnosti RTS, která provozuje výše uvedený portál cenové soustavy, Ing. Tomáš Varmus a Ing. Jiří Košulič:

 • V soupisu provedených prací je nutné označit materiály, které budou posuzovány z hlediska limitu změny ceny (např. +/minus;10 %).
 • Materiál označený v soupisu provedených prací je nutné zařadit do druhu podle popisu materiálu v soupisu a popisu druhu v protokolu. V případě nejasností je možné ověřit číslo normy uvedené na prohlášení o vlastnostech a číslo normy uvedené u druhu materiálů v protokolu.
 • Prohlášení o shodě nebo o vlastnostech je dostupné na internetu, ale je možné, aby zhotovitel doložil takový doklad ke změnový list jako ověření správného zatřídění do druhu.
 • Výpočet tzv. sdruženého indexu daného druhu je součinem měsíčních indexů za období od podpisu smlouvy po období zabudování materiálu.
 • Celková cena zabudovaného objemu daného materiálu, uvedená v soupisu provedených prací, se přepočte sdruženým indexem.
 • Rozdíl celkové ceny materiálu podle soupisu provedených prací a ceny po přepočtu sdruženým indexem je hodnota nároku na změnu ceny.

Takový přepočet je možné použít pro vyčíslení hodnoty změny pro další jednání, případně pro dokladování vyhrazené změny.

Příklad postupu výpočtu pro úpravu nabídkové změny za použití indexů změny cen materiálu

Na příkladu zakázky Dům pro seniory, kde rozpočet byl vytvořen v cenových soustavách RTS i ÚRS, byla nabídková cena 44,7 miliónu Kč. Nabídka byla podána v lednu roku 2021. Ze soupisu prací a dodávek jsme si vybrali náhodně dvě položky materiálů, na kterých budeme simulovat nárůst ceny k srpnu 2021.

První položkou je deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ = 0,035 tl. 100 mm, jejíž nabídková cena byla 181 Kč/m2 v množství 773 m2.

 • Určení druhu – jedná se o prvek spadající pod druh Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) podle normy ČSN EN 13163.
 • Indexy za období leden–červen jsou: 1,549 / červenec 1,000 / srpen 1,000. Sdružený index je 1,549.
 • Cena/MJ v 8/2021: 181 Kč/m2 × 1,549 = 280 Kč/m2.
 • Cena/MJ × množství: 280 × 773 = 216 440 Kč.
 • Rozdíl (nárok) je 216 440 − 139 913 = 76 527 Kč.

Druhou položkou je potrubí vodovodní vícevrstvé PP, D 20 × 2,8 mm, kde nabídková cena byla 130 Kč/m2 v množství 590 m.

 • Určení druhu – prvek patří do druhu Trubka plastová vodovodní podle normy *** ČSN EN ISO 1452-b). Indexy za období leden–červen jsou: 1,161 / červenec 1,076 / srpen 1,095. Sdružený index je 1,368.
 • Cena/MJ v 8/2021: 130 × 1,368 = 177,84 Kč/m2.
 • Cena/MJ × množství: 177,84 × 590 = 104 925,6 Kč.
 • Rozdíl (nárok) je 104 925,6 − 76 700 = 28 225,6 Kč.

Zdroj: tisková zpráva ČKAIT, akciová společnost RTL, data a cenové ukazatele cenovasoustava.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.