logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

EUROKLÍČ 2024, dotace na nákup a instalaci eurozámků a zajištění správy a údržby euroklíčů

Foto © rilueda, Fotolia.com

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce. Dále na označení míst opatřených eurozámkem, návrh a tisk Průvodců po místech v ČR osazených eurozámky.

Reklama

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

Univerzální „euroklíče“ budou distribuovány držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P nebo WC karty. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím Sítě pro rodinu, z.s. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.).

Lhůta pro doručení žádostí:

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. února 2024
 • Ukončení příjmu žádostí: 26. března 2024 (ve 12:00 hod.)

Forma podpory a uznatelné náklady

 • Podpora je poskytována jako systémová neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) až do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Náklady na zhotovení projektové dokumentace, autorský dozor a náklady související s vypracováním žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) nejsou uznatelnými náklady akce.
 • Uznatelné náklady jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti na ministerstvo a souvisí výhradně s realizací akce.
 • Dotace bude vyplácena na základě faktur souvisejících s akcí. K proplácení lze předložit pouze faktury vystavené nejdříve v den následující po dni podání Žádosti.
 • Předmětnou akci není možné dotovat z jiných programů financovaných ze státního rozpočtu nebo programů spolufinancovaných z prostředků EU.

Předmět podpory

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce. Dále na označení míst opatřených eurozámkem, návrh a tisk Průvodců po místech v ČR osazených eurozámky.

Základní podmínky pro poskytnutí a použití dotace

 • Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je žadatel.
 • Dotace nemůže být čerpána na záměr již realizovaný před podáním žádosti.
 • Dotace je vázána na realizaci schválené akce, jejíž závazné parametry, termíny a podmínky čerpání účelově vázaných finančních prostředků státního rozpočtu jsou nedílnou součástí vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Žadatel bude akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí, případně v souladu se změnami schválenými správcem programu, a v souladu s platným vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy.

Další informace a dokumenty k projektu Euroklíč 2024

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.