logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Projektování elektrické požární signalizace určené pro zvláštní rizika

Při projektování elektrických požárních signalizací pro použití při zvláštních rizicích je důležité, aby se hned na počátku rozhodlo o rozsahu a o druhu detekce požáru, která se má použít.

Reklama

Následující tabulka slouží pro přibližnou představu.

Druh požáru / Charakteristika požárukouřplynteplotepelné zářenísvětlo
uhlí doutnající na povrchu

skryté doutnání uhlí

doutnající dřevo, biomasa

doutnající kov

dřevo hořící plamenem, biomasa

kapaliny hořící plamenem

přehřáté plastické hmoty

přehřáté kovy

Legenda:

= vzniká

= podmínečné vzniká

= nevzniká

Přenos pomocí proudění vzduchu

VýhodyNevýhody
 • kouř nebo plyn rozptýlený v prostoru se dostane k hlásiči i ze vzdálenějších míst
 • detekce je pomalá
 • unášením proudem vzduchu se spaliny zřeďují
 • může se stát, že se kouř nebo plyn k hlásiči vůbec nedostanou

Přenos zářením

VýhodyNevýhody
 • detekce je velmi rychlá
 • detekce je nezávislá na pohybu vzduchu
 • je nutný přímý viditelný kontakt
 • optika detektoru se často ušpiní

U různých druhů požárů se v závislosti na požárním zatížení a na způsobu přívodů vzduchu a energií uvolňují jednotlivé charakteristiky požáru rozdílně.


Protože se však v praxi vyskytují kombinace požárů různých materiálů, ze kterých vychází různé požární hodnoty, v následující tabulce uvádíme orientační zjednodušené přiřazení druhů požárů k charakteristikám požáru.

V dalším kroku výběru hlásiče je nutno zvážit požadavky vyplývající z charakteristiky požáru, která je „nejpravděpodobnější". Také zde je možno uvést pouze orientační tabulku pro volbu:

Druh požáru / Prostoruzavřená budovapolootevřená prostorná
nebo intenzivně
provětrávaná budova
otevřený prostor
uhlí doutnající na povrchuplynplyn / infračervené záření (IR)infračervené záření (IR)
skryté doutnání uhlíplynplyn-
doutnající dřevo, biomasakouř nebo plynplyn / infračervené záření (IR)infračervené záření (IR)
požáry s plamenyplyn / infračervené záření (IR)infračervené záření (IR)infračervené záření (IR)
přehřáté plastické hmoty (např. požáry kabelů)kouřinfračervené záření (IR)-

Detekce požáru v objektech – obecně

Detekce má zachytit vznikající požár již v počáteční fázi. V této fázi ještě není vidět, že by se uvolňovalo nějaké teplo:

 • požáry skladovaného uhlí nebo nánosů hořlavých materiálů rozsypaných vedle zařízení a pohonných jednotek, atd., příp. pod nimi nebo na nich;
 • požáry nosných válečků dopravníků nebo materiálu pásů;
 • požáry zapříčiněné závadami na zařízeních (například kvůli přehřátí způsobenému třením), příp. známky poškození zařízení způsobené přehřátím.

Obecně platí, že kouř musí mít volnou cestu ke hlásiči, aniž by musel překonávat nějakou překážku.

Pokud se kouř nedostane k hlásičům, může to být způsobeno jednou z následujících příčin:

 • pod stropem se vytvořil tepelný polštář;
 • v blízkosti hlásiče proudí čerstvý vzduch;
 • dochází k ředění plynů hoření působením proudění vzduchu z klimatizace, nebo průvanem od otevřených oken, dveří, vrat, nebo od jiných otvorů v budově;
 • dochází k ředění plynů hoření, protože okolní prostory jsou velké.

Detekce tepelného záření; tepelné záření se šíří podobně jako světelné emise plamenů, tedy přímočaře od svého zdroje k hlásiči. Proto pravidla ohledně rozmísťování hlásičů plamene, platí i pro hlásiče citlivé na infračervené tepelné záření (dále jen IR-hlásiče).

Obecně platí: „Hlásiče musí mít přímý viditelný kontakt se zdrojem tepelného záření". Jediným vážným omezením detekce na tomto principu jsou částí zařízení, předměty a hustý prach, které stojí záření v cestě.

Na základě této specifikace a s uvážením možných způsobů detekce projektant vypracuje projektovou dokumentaci.

Při projektování elektrické požární signalizace musí brát v úvahu následující body:

 • je potřeba zjistit a zaznamenat převládající proudění vzduchu v okolí instalovaných zařízení nebo hlídaných vnitřních prostorů. Zejména je potřeba zjistit, kudy proud vzduchu v budově normálně proudí, a pokud dochází k nějakým zvláštnostem, musí ze specifikovat jejich příčina: otevřená okna, tlakové rozdíly („kotelna"), proudění způsobené pohybujícími se objekty („šikmý pás"), elektrický ventilátor, a mnoho dalších příčin;
 • předpokládají se zkušenosti s druhy předpokládaných druhů požáru a způsobem jejich šíření, příp. se tyto zkušenosti musí nějakým způsobem získat;
 • předpokládá se také znalost druhů požárů, které v konkrétním místě mohou nastat;
 • nastavené parametry a požadavky na detekci v objektu musí být k dispozici a je potřeba se jimi řídit;
 • znalost osvědčených koncepcí a informovanost o podobných projektech je nezbytná.
Přehled možných druhů detekce požárů s grafickým vyznačením jejich přiřazení ke způsobu přenosu charakteristik požáru.
Přehled možných druhů detekce požárů s grafickým vyznačením jejich přiřazení ke způsobu přenosu charakteristik požáru.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.