logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Postřehy z volyňského semináře Dřevostavby 2012

Období Velikonoc tradičně připomíná také seminář Dřevostavby ve Volyni. Již 16 let se tady každý rok scházejí nejrůznější nadšenci, aby představili nestárnoucí stavební materiál. Seminář je určen projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol, studentům a široké odborné veřejnosti.

Reklama

V letošním roce nabídli pořadatelé na Vyšší odborné škole ve Volyni devětatřicet přednášek, se kterými vystoupili přední odborníci z výrobní a projekční sféry ze Slovenska, Belgie, Rakouska, Švýcarska, Finska, Lucemburska, Kanady, Velké Británie a České republiky. Dvoudenní akce se zúčastnilo přes 700 zájemců. Podle informací Ing. Petra Červeného, zástupce ředitele volyňské školy, se dramaturgie semináře ustálila především v oblasti rekonstrukcí a obnovy dřevostaveb a pořadatelé nechystají žádné převratné změny. „Snažíme se o vhodné propojení zdejšího studia s praxí doma i ve světě a věříme, že tato cesta je jednou z podmínek rozvoje a zvyšování kvality studia i obecného rozvoje výstavby dřevostaveb,“ uvedl skromně Červený.

Nicméně pokud se pozorněji podíváme do časového rozvrhu semináře, zjistíme nejen nárůst zahraničních přednášejících (nově Belgie, s přestávkami Lucembursko), ale také větší zájem o problematiku nových norem v oblasti požární bezpečnosti staveb v současném nízkoenergetickém a pasivním stavitelství. Podnětné jsou v tomto směru zcela jistě dobré příklady ze zahraničí; nesporným kladem je i jedenáctileté partnerství pořadatelů s velvyslanectvím Kanady.

Seminář přináší organizátorům i účastníkům kromě odborných informací také cenné kontakty, studentům pak potřebnou semestrální praxi a v řadě případů i možnost zajímavého zaměstnání v tuzemsku či v zahraničí. Petr Červený podotýká, že výměny zkušeností a popularizace dřevostaveb si cení nejvíce. „Myslím si, že za 16 let našeho pořadatelství se mnohé změnilo. Realizace je sice náročná, ale semináře rozhodně plní svůj účel,“ dodává zástupce ředitele školy.

Po oficiálním zahájení semináře se ujali slova slovenští kolegové, aby představili nové konstrukční systémy pro nízkoenergetickou výstavbu v pasivním i nulovém standardu a vysvětlili požadavky evropské směrnice nejen z hlediska norem pro navrhování budov, ale také z hlediska požární bezpečnosti. Podobné téma zaznělo na semináři ještě několikrát, avšak vždy s novými (zpravidla osobními) poznatky a závěry. Týkalo se to i představení studentských prací pedagoga FA VUT Brno, doc. Ing. Josefa Chybíka, CSc. Zde stojí za zmínku určitě všechny tři vybrané práce (budeme se jim na TZB-info podrobněji věnovat). Rodinný dům v Brně Jundrově jsme již částečně představili v hrubé stavbě, ostatní stavby – Akátová věž v Židlochovicích a dřevěný oltář v kostele sv. Jiljí v Brně Komárově – budou mít u nás premiéru.

Po úvodních dvou osvětových přednáškách s prezentací krásy dřevěných materiálů a staveb uvedl účastníky volyňského semináře „do reality“ plk. Ing. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence Generálního ředitelství HZS ČR. Hovořil o požární bezpečnosti dřevostaveb z pohledu státního požárního dozoru a neopomenul ukázat také několik hořících dřevostaveb. Jakýmsi „předskokanem“ následující série zahraničních příspěvků byl doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., který připravil společně s kolegyní z ČVUT Praha Ing. Magdalenou Dufkovou přednášku na téma Stanovení nosné a dělicí funkce lehkých skeletů dřevostaveb za požáru. Docent Kuklík má s touto problematikou dlouholeté zkušenosti, o čemž přesvědčil i při svých dalších příspěvcích druhého dne semináře (některé představíme na portálu TZB-info).

Z prvního dne volyňského semináře je třeba připomenout také přednášku doc. Ing. Bohumila Straky, CSc., a Ing. Milana Šmaka, PhD., kteří se věnovali dřevěným nosným soustavám budov. Shrnuli poznatky a závěry z teoretického řešení navrhování a realizace nosných dřevěných konstrukcí domů řešených na domovském ústavu Fakulty stavební VUT Brno. Představili konstrukce rodinných domů, obytných budov i zajímavou realizaci konstrukce horského objektu v Krkonoších. V nosných konstrukcích domů používají především prvky a dílce vyrobené z rostlého dřeva a z lepeného lamelového dřeva.

Nicméně středem velkého zájmu prvního přednáškového dne byl příspěvek Ing. Martina Růžičky a Ing. arch. Josefa Smoly, kteří se snažili odpovědět na většinu palčivých otázek, které hýbou odbornou veřejností. Otevřeli otázky podpory dřevostaveb v ČR a nabídli jisté možnosti a východiska. A jaká je vlastně aktuální situace v normotvorbě v České republice, která klíčovým způsobem limituje navrhování, provádění a provoz staveb, v obecné rovině potom specificky zejména v oblasti požárních předpisů, které regulují možnosti realizace dřevostaveb? Josef Smola a Martin Růžička si v přednášce odpovídají: „Normotvorbou je v ČR pověřen pouze formálně nezávislý ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) na základě zákona č. 20/1993, v jehož čele stojí předseda úřadu, který je jmenovaný, ale i odvolatelný ministrem průmyslu a obchodu (MPO)... Celý tento systém (který ve své přednášce podrobně popisují) svojí „vícekolejností“ a nepřehledností tak, jak je nastaven přímo vybízí ke korupčnímu a klientelistickému jednání...“. Příkladů, že se tomu tak skutečně děje, bychom našli v naší zemi jistě bezpočet.

Ani druhý den nepostrádal řadu zajímavých přednášek a diskusí. Kromě zahraničních hostů zde excelovali také osvědčení čeští matadoři. Účastníci mohli vyslechnout přednášky s tématem konstrukčních řešení dřevostaveb, návrhů systému střešních konstrukcí, nechyběly ani přednášky s tématem ochrany životního prostředí. Za všechny jmenujme alespoň Ing. Davida Horu, který představil hliněné omítky nebo architekta Aleše Brotánka, který neúnavně propaguje použití slámových balíků (viz článek Volba materiálu obvodového pláště energeticky úsporného domu z pohledu architekta nebo Slaměné desky ve stavebnictví). Příspěvek k tomu tématu tentokrát pojal komplexněji včetně konkrétních ukázek nosných konstrukcí s výplní slámovými balíky a ukázal i výsledky zkoušky požární odolnosti s časem více než 120 minut.

Zajímavé byly přirozeně i další přednášky a diskuse na dané téma. Přesto se podle mého soudu nad seminářem neustále vznášel onen obláček (či přímo oblak) pochybností, které nahlas vyslovil architekt Josef Smola. Architekti a projektanti mají co nabídnout, horší to zřejmě bude s připraveností či porozuměním příslušných úřadů a institucí. Ty budou nejspíš i nadále raději naslouchat diktátu prodeje. Některé přednášky volyňského semináře nabídneme se svolením autorů i na TZB-info.

Více informací o seminářích ve Volyni

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.