logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Aktuální dotační výzva - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

V rámci této výzvy budou podpořeny oblasti: 1.1 Snížení znečištění vod, resp. 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

Reklama

Dotační program: Operační program Životní prostředí
Výzva číslo: LXI
Oblast podpory: 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Termín podání žádosti: do 30. května 2014

Základní informace o obsahu výzvy

V rámci této výzvy budou podpořeny dvě oblasti:
1.1 Snížení znečištění vod, resp. 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
s tím, že podpořeny budou projekty s celkovými náklady mezi 5 a 50 mil. EUR (včetně DPH).
Projekty je možné rozplánovat do dvou fází tak, že první bude ukončena (včetně vyrovnání všech závazků) do 31. 12. 2015. Důvodem je, že tato bude financována ještě z prostředků dotačního období 2007 – 2013. Druhá pak již bude financována z prostředků dotačního období 2014 – 2020.
Dotaci může čerpat nevýdělečný sektor a státní podniky. V oblasti snížení znečištění z komunálních zdrojů mohou být příjemci dotace i obchodní společnosti, vlastněné z více než 50 % majetku obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Podporované aktivity/projekty

V oblasti 1.1.1 je možné dotovat projekty zaměřené na:

 • výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 obyvatel,
 • výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících k veřejné potřebě v případě existence vyhovující ČOV v aglomeracích nad 2000 obyvatel,
 • kombinaci výstavby, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2000 obyvatel včetně výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů.
Omezení v rámci oblasti 1.1.1: Výdaje na rekonstrukci stokových systémů jsou způsobilé pouze pokud budou součástí první fáze s termínem ukončení 31. 12. 2015 (viz výše).

V oblasti 1.2 je možné dotovat projekty zaměřené na:

 • výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel,
 • výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel.
Omezení v rámci oblasti 1.2: Podpora v rámci této oblasti se nevztahuje na rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Pokud se podporovaná aktivita týká výstavby a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, bude tato aktivita podporována pouze v případě napojení nových obyvatel na vodovodní síť nebo v případě připojení obyvatel na jiný zdroj z důvodu nevyhovujícího zásobování vodou ze stávajícího zdroje.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje (pouze z nich se počítá výše dotace a musí přímo souviset s realizací projektu) v rámci podoblasti 1.1.1 jsou považovány:
 • výdaje na propagaci, projektovou přípravu, odborný dozor, nákup pozemků a staveb a podobně,
 • výdaje na nákup pozemků pouze za účelem umístění (stavby) nových ČOV, centrálních čerpacích stanic, popř. jiných objektů kanalizační soustavy – naopak výdaje na nákup pozemků za účelem výstavby (rekonstrukce) liniových staveb (např. kanalizačních řadů, kanalizačních přípojek a souvisejících objektů) nejsou způsobilé,
 • výdaje související s přípravou staveniště,
 • výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných opatření
 • vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která představuje max. 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů.
V rámci podoblasti 1.2 jsou za způsobilé výdaje považovány:
 • výdaje na propagaci, projektovou přípravu, odborný dozor a podobně,
 • výdaje na nákup pozemků pouze za účelem umístění (výstavby) nových úpraven vody, bodových zdrojů pitné vody, vodojemů, popř. jiných objektů vodárenské soustavy - výdaje na nákup pozemků za účelem výstavby (rekonstrukce) liniových staveb (např. vodovodních přivaděčů, rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů) nejsou způsobilé,
 • výdaje související s přípravou staveniště,
 • výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu, v rozsahu podporovaných opatření,
 • vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která představuje max. 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů.

Jak velká může dotace být

Výše dotace může být až 90% způsobilých výdajů.

Příjemci dotace

Příjemce dotace je jednak nevýdělečný sektor a státní podniky, tedy konkrétně: obce a města, resp. jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, kraje a jejich příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, Česká republika prostřednictvím organizačních složek státu a příspěvkové organizace.
V oblasti snížení znečištění vod z komunálních zdrojů pak mohou být příjemci dotace i obchodní společnosti, vlastněné z více než 50 % majetku obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Kontakt na autora: RNDr.Jiří Kopačka

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.