logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Aktuální dotační výzva - Udržitelné využívání zdrojů energie

Dvě oblasti podpory: Výstavba a rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (vyčleněno 500 mil. Kč). A Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, s výrazně vyšší dotací - vyčleněny jsou 3 mld Kč.

Reklama

Dotační program: Operační program Životní prostředí
Výzva číslo: LX
Oblast podpory: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Přijímání žádostí: od 5. března 2014 do 30. dubna 2014

Základní informace o obsahu výzvy

V rámci této výzvy jsou podporovány dvě oblasti:

 • 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Na tuto oblast je vyčleněno 500 mil. Kč
 • 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Jde o výrazně lépe dotovanou oblast - vyčleněny jsou 3 mld Kč.

Je sice pravdou, jak je uvedeno níže, že dotace je zaměřena zejména na nepodnikatelskou sféru (resp. na státní podniky a obchodní společnosti vlastněné 100% státem). Nicméně je to příležitost i pro soukromé firmy představuje příležitost zejména v případě, že investor nemá dostatek finančních prostředků a dotace je pak zdrojem spolufinancování projektu.

Podporované aktivity/projekty

V oblasti 3.1 je možné dotovat projekty zaměřené na:
 • výstavbu a rekonstrukci centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, a to včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuálně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
 • výstavbu a rekonstrukci lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
 • instalaci fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,
 • výstavbu a rekonstrukci malých vodních elektráren, větrných a geotermálních elektráren, resp. elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou),
 • instalaci kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně zavádění technologií pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
 • instalaci kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),
 • kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z geotermální energie.
V oblasti 3.2 je možné dotovat projekty, zaměřené na:
 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní),
 • aplikaci technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje (pouze z nich se počítá výše dotace a musí přímo souviset s realizací projektu) v rámci prioritní osy 3 jsou považovány tyto náklady:

 • v rámci projektové přípravy výdaje na zpracování Žádosti o dotaci, finanční analýzy, Rozptylové studie, Odborného posudku a Energetického auditu, zpracování Studie proveditelnosti (pokud je vyžadována), a komplexní analýzy nákladů a přínosů (Cost benefit analysis – CBA) u velkých projektů,
 • vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu,
 • stavební práce a související služby: veškeré stavební práce bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
  • stavební úpravy a příprava pozemku pro výstavbu nových energetických zařízení,
  • stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí centrálních a blokových kotelen využívajících OZE, výrobny paliva, lokálních zdrojů tepla využívajících OZE, rozvodů CZT včetně přípojek a předávacích stanic napojených na centrální či blokovou kotelnu využívající OZE, zdrojů elektřiny využívajících OZE, zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z OZE,
  • stavební práce s prováděním hloubkových vrtů a zemních kolektorů,
  • stavební práce spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov,
  • stavební práce spojené s instalací zařízení na využívání odpadního tepla,
  • náklady na rekonstrukci otopné soustavy, která souvisí s rekonstrukcí (náhradou) zdroje vytápění;
 • nákup stavby: v odůvodněných případech lze do způsobilých výdajů zahrnout i nákup staveb, max. však do výše 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu,
 • výdaje související s přípravou staveniště,
 • výdaje, související se zajištěním hnízdišť rorýse obecného a úkryty netopýrů na stavbě, nebo související se zajištěním odpovídající náhrady těchto hnízdišť, resp. úkrytů (to není žert!!),
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku včetně montáže (respektive instalace),
 • zkoušky: způsobilé jsou zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Jak velká může dotace být

Obecně může být výše dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že některé aktivity jsou dotovány méně:

 • výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE je dotována do výše 20% způsobilých výdajů, maximálně pak do výše 50 mil. Kč,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE je dotována do výše 40% způsobilých výdajů, maximálně pak do výše 100 mil. Kč.

Příjemci dotace

Příjemce dotace musí být z nevýdělečného sektoru s tím, že dotovány jsou i státní podniky. Konkrétně to mohou být: obce a města, resp. jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, kraje a jejich příspěvkové organizace, státní podniky, resp. obchodní společnosti 100% vlastněné státem, ČR prostřednictvím organizačních složek státu, resp. jejich příspěvkové organizace, veřejné a státní školy a výzkumné organizace, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontakt na autora: RNDr. Jiří Kopačka

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.