logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Aktuální dotační výzva - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Dvě podporované oblasti: Zkvalitnění nakládání s odpady, na kterou je vyčleněno 1,5 mld. Kč a odstraňování starých ekologických zátěží, na kterou je vyčleněno 500 mil. Kč.Obecně může být výše dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

Reklama

Dotační program: Operační program Životní prostředí
Výzva číslo: LVIII
Oblast podpory: 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Přijímání žádostí: od 5. března do 15. dubna 2014

Základní informace o obsahu výzvy

V rámci této výzvy jsou podporovány dvě oblasti:

 • 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, na kterou je vyčleněno 1,5 mld. Kč,
 • 4.2 odstraňování starých ekologických zátěží, na kterou je vyčleněno 500 mil. Kč.

Dotaci může čerpat nevýdělečný/státní sektor, ale i firmy.

Podporované aktivity/projekty

V oblasti 4.1 je možné dotovat projekty zaměřené na:
 • integrované systémy nakládání s odpady (např. regionální systém pro mechanicko-biologickou úpravu komunálních odpadů nebo zařízení na energetické využití komunálních odpadů,
 • systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady (např. systémy pro separaci a svoz odpadů, systémy pro separaci a svoz bioodpadů, sběrné dvory, překladiště a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci nebezpečného komunálního odpadu a systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů),
 • vybudování zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů (např. třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů, zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů, zařízení na úpravu autovraků a využívání upotřebených olejů, zařízení na úpravu elektroodpadů, kompostárny, bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady jako např. autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory a biodegradační zařízení),
 • rekultivaci starých skládek a odstranění nepovolených skládek (např. rekultivaci starých skládek, odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech).
V oblasti 4.2 je možné dotovat projekty, zaměřené na:
 • inventarizaci kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, resp. kategorizaci priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci,
 • realizaci průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
 • sanaci vážně kontaminovaných lokalit s tím, že žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje (pouze z nich se počítá výše dotace a musí přímo souviset s realizací projektu) v rámci prioritní osy 4 jsou považovány tyto náklady:

 • v rámci projektové přípravy výdaje na zpracování Analýzy rizik u projektů v oblasti podpory 4.2 a u projektů starých skládek v oblasti podpory 4.1, zpracování žádosti, finanční analýzy, Studie proveditelnosti (pokud je vyžadována), zpracování komplexní analýzy nákladů a přínosů (Cost benefit analysis – CBA) u velkých projektů,
 • vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % v případě oblasti podpory 4.1.; případně do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu u oblasti podpory 4,
 • stavební práce na výstavbu nových nebo na rekonstrukci stávajících zařízení,
 • stavební práce na odstranění nepovolené skládky, obnovu území po odstranění skládky, zajištění příjezdové komunikace atd.,
 • stavební práce související s přípravou pozemku pro instalaci zařízení nebo systému nakládání s odpady, které zajišťují splnění daných kritérií a parametrů projektu jako jsou terénní úpravy, zasíťování, vybudování ČOV, příjezdové komunikace, obslužné objekty adekvátní velikosti, úprava nebo demolice stávajících staveb a výdaje na přípravu staveniště,
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, jako je např. vstupní cena majetku, nové zařízení nezabudované do stavby (je-li součástí integrovaného systému nakládání s odpady), zařízení na třídění, úpravu, recyklaci nebo jiné využití odpadů, technologické zařízení ČOV nebo zařízení na čištění odpadních vzdušnin (není-li součástí vlastního zařízení), účelové počítačové vybavení včetně periferií a programy pro řízení provozu a provozních agend zařízení pro nakládání s odpady a podobně.

Jak velká může dotace být

Obecně může být výše dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

Příjemci dotace

Příjemce dotace musí být z nevýdělečného sektoru s tím, že dotovány jsou i státní podniky. Konkrétně to mohou být: obce a města, resp. jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, kraje a jejich příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, Česká republika prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace, vysoké školy, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty – fyzické osoby.
Pozn.: Na inventarizaci kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst může čerpat dotaci pouze Česká republika prostřednictvím organizačních složek státu a její příspěvkové organizace.

Kontakt na autora: RNDr. Jiří Kopačka

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.