logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nové impulsy pro obkladačské řemeslo

V rámci projektu s názvem Správné praxe se uskutečňují kromě jiného i vzdělávací kurzy a semináře. Vycházejí z bohatých zkušeností přednášejících a především z nové české verze renomované příručky, která obsahuje zásady pro navrhování a provádění obkladů z keramiky, skla a kamene. Součástí příručky, kterou účastníci kurzů obdrží, je popis 155 standardizovaných metod, směrnice pro navrhování dilatací, zatížitelnost podlah, environmentální kritéria a další nezbytné informace pro správné navrhování a provádění obkladů. Příručka vytváří systém jakosti. O podrobnosti jsme v rozhovoru požádali PhDr. Eduarda Justu, člena Cechu obkladačů ČR a člena představenstva Silikátového svazu, a také jednoho z přednášejících.

Reklama


Které kurzy konkrétně nabízíte a jaký je zájem?

V současné době jde o pilotní kurzy v rámci projektu s názvem Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem, které jsou zaměřeny na seznámení s příručkami, které již vyšly. Jak se orientovat v příručkách a k čemu jsou využitelné.

Mohli bychom blíže popsat onu cílovou skupinu?

Cílová skupina je velmi široká. Kurzy jsou určeny nejenom pro projektanty, architekty, ale také pro obkladače, management staveb, investory či státní správu.

Důležitá je ovšem i praxe, zkušenost a řekl bych též vrozená zručnost. Budou následovat i praktická cvičení?

Postupně plánujeme, aby na tyto kurzy navazovaly praktické ukázky a řešení a později také specializované semináře k jednotlivým problematikám.

Co je vlastně cílem vašeho projektu? Přepokládám, že to nejsou jenom semináře.

Projekt Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem je v základě vzdělávacím projektem v programu Leonardo da Vinci, multilaterálního projektu transfer inovací, s cílem vytvoření systému pravidel správné praxe, které upevní odborný rámec pravidel a postupů pro kvalitní navrhování, provádění obkladačských prací, ale také jejich kontrolu. Z tohoto důvodu byly vydány dvě příručky. První příručka je systémová a obsahuje kromě informací o správném výběru materiálů také přes 150 popisů schémat souvrství podle účelu použití. Jde o standardizovaný systém, který umožní vybrat vhodné souvrství pro daný případ s řadou důležitých informací, kterými se musí řídit projektant i obkladač. Jde o americký manuál, který byl přeložen z angličtiny a plně lokalizován do evropských a českých podmínek, včetně platných norem. Druhá příručka obsahuje technické listy, které popisují a podávají instrukce, jak řešit vybrané problémy při navrhování a provádění obkladů a dlažeb. Jde o celkem 39 technických listů. Namátkou lze jmenovat některá řešení, jako je například principiální řešení použití hydroizolací ve vlhkých prostorách – koupeny a sprchy, které známe z německé literatury, nebo pokládka dlažby na OSB desky, schody, terasy, velké formáty. Jde o plně lokalizované překlady pokynů, které vydaly partnerské svazy Österreichische Fliesenvevand a SPV Schweizerische Plattenverband, a tudíž jde již o zcela ověřené instrukce. Novým pokynem je průvodce výběrem a postupem lepení plochého skla.

Mohl byste stručně popsat neduhy našeho vzdělávacího systému v tomto oboru a uvést příklady zemí, kde to funguje?

Neduhů našeho vzdělávacího systému je opravdu mnoho. Základním problémem je neúcta k poctivému řemeslu. Musíme si uvědomit, že skutečné hodnoty vytváří až ten, kdo je poslední v tomto řetězci – a tím je řemeslník. Co je platné, že máme krásné a technicky dokonalé keramické obkladové prvky, když jsou nesprávně aplikovány. Z tohoto důvodu musíme vzdělávat nejenom řemeslníky a projektanty, ale také spotřebitele, aby si uvědomili přednosti keramiky, znali jejich výhody a věděli, co je kvalita. Projekt je tudíž zaměřen i na problémy ochrany spotřebitele.

Proč tedy prostě nepřevezmeme již zavedený funkční model? Co tomu brání?

Jsme na začátku dlouhého procesu a učíme se, jak vzdělávání v tomto oboru řeší v zahraničí. Vzhledem k otevřeným vztahům máme informace, jak probíhá například certifikace obkladačů v USA, která je třístupňová, a jak se zaměřují na další vzdělávání. Informace z Rakouska a Švýcarska jsou pro nás také velmi inspirativní a chceme řadu ověřených podnětů převzít. A to včetně modelů dalšího vzdělávání. V tomto oboru je výhodou, že procesy navrhování a provádění jsou na celém světě stejné. Může to být i směrování k mistrovským zkouškám řemeslníků. Je velmi důležité, že se tomuto věnuje velká pozornost a běží příprava na pilotní ověření a tím také zavedení mistrovských zkoušek u nás. Pro nás je velmi inspirativní švýcarský model se systémem modulárních kurzů, které jsou přípravou pro vykonání mistrovské zkoušky.

Jakou funkci by měla v tomto procesu hrát Hospodářská komora ČR a oborové svazy?

Funkce a postavení Hospodářské komory ČR a živnostenských společenstev sdružených v Hospodářské komoře ČR je zde zásadní. Kdo jiný by měl zajistit další vzdělávání řemeslníků a organizaci mistrovských zkoušek. Toto si HKČR plně uvědomuje a aktivně v tomto procesu koná. Je třeba si uvědomit, že dlouhodobý a trvalý proces nastavení kvalitního životaschopného systému dalšího vzdělávání a péče o řemeslníky a další profese je nezbytný z hlediska vývoje techniky a požadavků na kvalitu provedené práce. Jsme na začátku. Tím prvním krokem jsou v našem případě příručky, které tvoří základní učební materiál. K tomu musí dále přistoupit i změny uvnitř, které podpoří význam a účel být sdružen v daném společenstvu, které může poskytnout nejenom přístup k dalšímu vzdělávání, ale také zlepšení společenského postavení a náhledu na kvalitního řemeslníka.

Jaké je podle vás budoucnost oboru a jaké úkoly vás v nejbližší době čekají?

Úkolů do budoucna je mnoho a je jisté, že nebudou ubývat. A to i přestože jsme vydáním příruček určitým způsobem začali dohánět vyspělé země. Ty však také nespí a pracují na svých systémech. Musíme propracovat naše normy, aby se přiblížily tomu, co mají v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku. Aktualizovat a doplňovat vydané příručky. Být více otevření veřejnosti, aby poznala složitost a náročnost obkladačského řemesla. To se však nepodaří samo. Je třeba více spolupracovat s výrobci, zejména stavební keramiky, stavební chemie, příslušenství a pomůcek. Připravit vzdělávací certifikované programy... Je toho samozřejmě mnohem více. Zkrátka neusnout a systematicky pracovat na sobě. Svět totiž nespí a postupuje velmi rychle dopředu.

Děkuji za rozhovor.

Nejbližší kurzy:

 • 8. dubna 2015 – STS AGC, Kryry
 • 9. dubna 2015 – STS AGC, Kryry
 • 10. dubna 2015 – České Budějovice, Střední průmyslová škola stavební, Reslova ul. 1579/2, České Budějovice

Program:

 • Zahájení: 10:00 hodin
 • Úvod, co jsou správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem
 • Příručka I – Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem
 • Příručka II – Technické listy Rakouského a Švýcarského obkladačského svazu
 • Další výstupy z projektu
 • Praktické ukázky z řešení obkládání, proč obkládáme keramikou, vady při obkládání
 • Diskuze
 • Ukončení: 14:00 hodin

Každý účastník obdrží CD s Příručkou I a Příručkou II

Bližší informace www.spravnepraxe.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.