logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Novinky Ytong 2017 - produkty pro povrchové úpravy. I o nich byl press trip v květnu 2017… (II)

Druhý den exkurze jsme s redaktory navštívili bytový dům s loftovými byty nebo zdařilou rekonstrukci městské tržnice v Brně. Vše bylo realizováno mimo jiné s pomocí materiálů a systému YTONG.

Reklama

V dopoledním bloku prohlídek realizací, následujícího dne, byla na řadě nevšední stavba, bytový dům s loftovými byty.

BYTOVÝ DŮM S LOFTOVÝMI BYTY - STAŇKOVA 8, DVORNÍ TRAKT – BRNO

Jedná se o rekonverzi původně výrobního objektu na objekt bytový s 11 bytovými jednotkami loftového charakteru a ateliérem. Přestřešením dvora a úpravou jsoucích průmyslových objektů ve dvoře vznikne v suterénu prostor pro parkování, ve kterém bude 12 parkovacích stání, z toho 1 pro invalidy a 3 uzavřená garážová stání. Na „zelené“ střeše nového objektu s parkovacími stáními vznikne prostor pro příchod k hlavnímu vstupu do domu, předzahrádky bytů v 1. NP a společná pobytová plocha obyvatel domu. Dvůr i objekt s parkováním je přístupný průjezdem přes už stojící dům na Staňkové 8.

STAVBA SE SKLÁDÁ ZE ČTYŘ HLAVNÍCH ČÁSTÍ

  1. Výstavba objektu s parkovacími stáními ve dvoře
  2. Přestavba hlavního, dvoupodlažního průmyslového objektu
  3. Nadstavba hlavního průmyslového objektu – přidání 3. NP
  4. Přístavba hlavního průmyslového objektu – nová část domu s 1. PP a třemi nadzemními podlažími.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonické řešení celé stavby vychází ze stylu hlavního průmyslového objektu, který byl postaven v roce 1932 a je typickým příkladem průmyslové architektury. Byty budou moderně vybavené byty loftového charakteru s prvky průmyslové architektury. Nadstavba a přístavba hmotově a funkčně doplňují základní přestavovaný objekt a jsou podřízeny celkovému záměru využít dvůr jsoucího domu pro bydlení a funkce s ním spojené. Fasáda hlavního objektu, orientovaná do dvora, zůstává v podobě původního průmyslového objektu, v nástavbě nad hlavní římsou je, stejně jako u původního domu, členěna 11 svislými osami okenních otvorů. Mezi krajní cihelné rizality jsou osazeny balkony, výplň zábradlí je tvořena kulatými ocelovými profily d = 12 mm, aby nebylo cloněno stávající režné zdivo a římsy na fasádě, které jsou v maximální míře zachovány. Formáty původních oken se nemění.

Objekt přístavby má stejný počet nadzemních podlaží, v 1. PP jsou umístěna oddělená garážová parkovací stání, v každém ze tří nadzemních podlaží je navržen jeden nový byt s balkony. Fasáda přístavby je jednoduchá, hladká, omítaná, členěna 3 svislými osami okenních otvorů podobných formátů, jako jsou okna přestavované budovy. Střechy nadstavby i přístavby jsou pultové, kryté keramickou krytinou. Nad galeriemi bytů ve 3. NP jsou střešní okna VELUX. Omítky budou provedeny ve světle béžových odstínech korespondujících se stávajícími cihelnými prvky na fasádě. Střecha bude kryta pálenou krytinou. Okna budou dřevěná, antracitové barvy. Zábradlí a viditelné ocelové konstrukce budou žárově pozinkovány.

Omítky uvnitř objektu budou bílé barvy, dochované cihelné stěny nebudou omítány, ale vyspraveny a natřeny bílou barvou. Keramické obklady v bytech budou provedeny v barvě bílé, šedé a světle béžové. Podlahy v obytných místnostech budou vinylové, nebo dle přání klientů dřevěné, případně s povrchem z dlažeb. Povrch balkonů bude ze dřeva.

Bytový dům s loftovými byty – Staňkova 8, Brno
Bytový dům s loftovými byty – Staňkova 8, Brno

KONSTRUKCE PŘESTAVBY

V přestavované části budou v maximální míře využity stávající konstrukce, obvodové zdivo zůstane zachováno. Je z pálených plných cihel velmi dobré kvality. Nové nosné stěny, které jsou zároveň mezibytovými příčkami, budou vyzdívány z akustických tvárnic, příčky uvnitř bytů jsou navrženy jako vyzdívané z tvárnic YTONG tl. 100 a 150 mm. Trámové stropy budou zachovány, poškozené trámy budou po odkrytí podlah vyměněny, nášlapné vrstvy s podkladními konstrukcemi budou provedeny nově. V 1. NP a ve 2. NP bude proveden nový sádrokartonový podhled s izolací proti hluku. Balkony, které výtvarně sjednocují všechny části stavby, budou vynášeny žárově pozinkovanými ocelovými sloupky, jejich vodorovná konstrukce bude tvořena ocelovými nosníčky a trapézovými plechy. Nášlapy balkonů budou dřevěné rošty. Překlady nad novými otvory budou železobetonové, prefabrikované. V jedné místnosti v přízemí bude zachován strop z cihelných kleneb do ocelových nosníků. Schodiště bude na stávajícím místě provedeno nové, železobetonové, a to včetně podest.

KONSTRUKCE NADSTAVBY

Nad nosné stěny 1. NP a 2. NP budou nadstavěny nové nosné stěny 3. NP. Jako zdicí materiál jsme zvolili tvárnice YTONG a to z důvodů relativně malého přitížení jsoucích nosných konstrukcí a pro dobré tepelně izolační vlastnosti. Obvodová stěna z tvárnic YTONG bude po doplnění relativně tenkým izolačním fasádním systémem ETICS mít izolační vlastnosti tepelné obálky nízkoenergetických domů. Krov bude pultový dřevěný s pálenou krytinou. Ve střešním plášti budou osazena střešní okna sloužící k prosvětlení chodeb a galerií bytů ve 3. NP. V střešním plášti budou jako tepelné izolace použity desky a rohože z minerálních vláken. Okna dřevěná. Prosklené fasádní plochy (okna, balkónové a prosklené stěny) budou zaskleny dithermálním dvojsklem (U = min. 0,9 W/m2K).

KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY

Přistavovaná část bude mít založené nosné stěny a ocelové sloupky na základových pasech, patkách, obvodové zdivo v 1. PP bude provedeno z betonových prolévaných tvárnic tl. 200 mm, v dalších podlažích z bloků YTONG tl. 250 mm. Vnější zdivo bude zateplené fasádním systémem ETICS tl. 100 mm. Vnitřní příčky a stěny budou vyzdívány z tvárnic YTONG tl. 150 mm, stropy budou železobetonové žebírkové s vylehčujícími deskami systému YTONG. Balkony budou neseny ocelovými nosníčky a plechovými podlahami s dřevěnými nášlapnými rošty. Balkonové konstrukce budou od stropů odděleny tepelnou izolací, aby se zabránilo tepelným mostům. Prosklené fasádní plochy (okna, balkónové a prosklené stěny) budou zaskleny dithermálním dvojsklem (U = min. 0,9 W/m2K). Krov bude pultový dřevěný s pálenou krytinou. Okna budou Eurookna dřevěná.

Vzhledem k absenci loftového bydlení u nás byla tato prohlídka velmi zdařilá. Celou realizací, která je před dokončením, nás provedl zkušeně pan Ing. arch. Dalibor Borák.

Na řadu přišla jedna lahůdka (minimálně pro Brňany), a tou je rekonstrukce městské tržnice na Zelném trhu.

Sláva, sláva, sláva! Reinkarnace se dožila budova, která svým provedením, funkcí i funkčností byla smutným pozůstatkem totalitního, „citlivého“ přístupu k dostavbě starobylého Zelného trhu.

KRYTÁ MĚSTSKÁ TRŽNICE NA ZELNÉM TRHU V BRNĚ

Po náročné rekonstrukci a letech chátrání v červnu 2017 se otevře nová tržnice. Jedná se o první fungující krytou tržnici v České republice, kde kromě čerstvých regionálních potravin budou i kavárny a bistra. Poslední patro patří coworkingu.

Krytá tržnice na Zelném trhu, Brno
Krytá tržnice na Zelném trhu, Brno

Rekonstrukce je projektem radnice Brno - střed, která se dlouhodobě snaží o oživení celého Zelného trhu. Autor architektonického projektu Ing. Michal Palaščák návrh koncipoval tak, aby tržnice propojovala prostory Zelného trhu, Staré radnice a Starobrněnskou ulici. Tržnice se tak stane komunikační tepnou v centru města a novým místem pro setkávání i nákupy. Přestože koncept městských tržnic funguje v zahraničí dlouho a dobře, v České republice krytá tržnice specializovaná čistě jen na jídlo a pití doposud chyběla. Provozovatelé při přípravách projektu sjezdili podle vlastních slov půl Evropy, inspirovali se například v Rotterdamu, Lyonu, Vídni, Budapešti, Lisabonu, Mnichově nebo Bratislavě.

V tržnici budou moci lidé koupit potraviny, které se pod otevřeným nebem na stáncích prodávat nedají, typicky jsou to maso, ryby, mléčné výrobky nebo vejce. Na Zelném trhu tak bude možné udělat kompletní nákup potravin. Brňané si zde budou moci nejen nakoupit, ale také se najíst a občerstvit v jakoukoli denní dobu. Ráno se budou v jednotlivých stáncích a bistrech nabízet snídaně, káva a čaje, v poledne bude možné se zde naobědvat. Jídla budou kuchaři připravovat ze surovin, které koupí čerstvé přímo od zemědělců. V tržnici dostanou příležitost i drobní zemědělci, kteří budou mít možnost pronajmout si prodejní místo na den, na týden, na měsíc nebo dlouhodobě. V nejvyšším patře bude coworkingové centrum s výhledem na Zelný trh a tento prostor se bude navečer měnit v unikátní tematický bar. Vyhlídková terasa, která na poslední patro navazuje, nabídne exkluzivní výhled na Zelný trh, věž Staré radnice a další dominanty historického centra Brna. V tržnici se také bude konat řada workshopů, jejichž cílem je vzbuzovat v Brňanech zájem o kvalitu potravin a gastronomii.

ARCHITEKTONICKÝ VÝVOJ STAVBY – PŮVODNÍ STAV

Dům byl postaven po 2. světové válce na místě proluky po pádu bomby. Čtyřpodlažní budova v duchu pozdní poválečné moderny byla navržena jako železobetonový skelet s výraznými zavěšenými oboustrannými konzolami, charakteristickým arkýřem a vertikálním členěním konstrukčních žeber. Tento konstrukční princip výrazně odlehčoval a zároveň vymezoval dvě podlaží tržnice a současně zajišťoval přistínění jižní prosklené fasády. Ze Zelného trhu objekt propojoval širokou pasáží náměstí s radničním dvorem a oživoval průchod přes Starou radnici. Nárožní kubický objem budovy byl plně vyzděn prakticky bez otvorů, vyjma pásového okna třetího podlaží.

Při rozsáhlé rekonstrukci v devadesátých letech minulého století byly do železobetonové konstrukce vestavěny eskalátory, propojující úroveň Zelného trhu a prvního podlaží objektu. Jejich nešťastné umístění porušilo konstrukční systém domu, vyžádalo si nové podpůrné sloupy a zasáhlo do křivky objemu arkýře do Zelného trhu. Propojení galerií prvního a druhého podlaží bylo zastropeno, což v důsledku výrazně snížilo komerční atraktivitu vyššího z nich. Vstup ze Starobrněnské byl pro veřejnost uzavřen, monumentální schodiště vybouráno a vestavěno nové obslužné schodiště a výtahy.

Nádherné panorama střech z terasy tržnice, kterému vévodí Stará radnice
Nádherné panorama střech z terasy tržnice, kterému vévodí Stará radnice

NÁVRH REKONSTRUKCE

Navrhované stavební úpravy v možné míře navrací komunikační vazby domu do původního stavu před úpravami z 90. let a odstraňují nepůvodní ocelobetonové konstrukce. Největší zásah do nosných konstrukcí slouží k obnovení komunikačních vazeb v traktu orientovaném do Starobrněnské a Mečové ulice. V přízemí je v novém tvaru obnovena pasáž, která propojí Zelný trh s radničním dvorem. Exteriérová schodiště, propojující pasáž se Zelným trhem a radničním dvorem, jsou osazena stupni z masivní žuly, resp. betonového prefabrikátu. Světlík nad 3. NP je snesen a nahrazen novou ocelovou konstrukcí vynášející terasu. Na střeše vznikla nová terasa a připravuje se osazení zelení. Přilehlé plochy chodníků budou upraveny tak, aby navazovaly na nově navrhovanou pasáž a nové vstupy do objektu.

„Koncept úprav vnějšího vzhledu domu jsme pojali v duchu památkové obnovy. Přesto, že se nejedná o budovu památkově chráněnou a je v prostředí Zelného trhu stále novotvarem, budova se nám zdá hodnotná ve svém modernistickém tvarosloví a její vnější vzhled upravujeme pouze o novodobé detaily zasklení a drobný technicistní detail vertikálních lamel,“ říká k rekonstrukci Ing. Michal Palaščák, autor návrhu. „Výběr použitých materiálů v interiéru tržnice vychází z vize přechodového prostoru poloexteriérového prostředí. Cílem není pobyt, ale proudění zákazníků. Tento koncept se odráží i ve výběru jednoduchých materiálů bez náročných detailů,“ dodává k tomuto řešení.

POUŽITÝ SYSTÉM YTONG

Systém Ytong se u rekonstrukcí již tradičně používá pro svou lehkost, tvarovatelnost a snadnou manipulaci. V případě tržnice je použit u obvodového výplňového zdiva, kde z něj byly provedeny dozdívky obvodového pláště na systémové lepidlo. Nové příčky byly postaveny z lehkých pórobetonových tvárnic tl. 75 a 100 mm na systémové lepidlo. Jako překlady nad otvory byly rovněž použity systémové prvky dle použitého zdiva. Veškeré svislé dělící konstrukce splnily také potřebné akustické požadavky a vyhovují i normám požární odolnosti.

Celá prohlídka, včetně pohledu z nové terasy, byla velmi příjemným zakončením bloku exkurzí druhého dne. Doufejme, že tato tržnice bude mít konečně, po létech, smysl a doplní útulné starobylé jádro, na které shlíží shora kostel sv. Petra a Pavla.

No a definitivní tečku za vším udělal oběd v příjemné starobylé restauraci hotelu Grandezza.

Co říct na závěr? Velmi zdařile namíchaný koktejl pracovních povinností s exkurzemi, posezením i setkáními s novými lidmi, spousta podnětů. Pokud něco chybělo, potom o tom nevím. No a to vše je zásluha zkušeného týmu Xella s.r.o. Slušností je poděkovat: „Takže ještě jednou moc děkujeme“.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.