logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nezapomeňte na roční prověrku BOZP, která je povinná pro každého podnikatele

Všechny podnikatelské provozy musí zajišťovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nezávisle na typu provozu musí opravdu každý provádět roční prověrku BOZP. Ta zahrnuje sérii kroků, díky kterým proběhne kontrola celého provozu, od dokumentace po uplatňování opatření v praxi. Závěrem pak je celkový dohled nad správností vedení BOZP v dané firmě.

Každý podnikatelský provoz je ze zákona povinen zajišťovat BOZP pro své zaměstnance. Detailní obsahová náplň BOZP se pro různé typy provozů liší, avšak jednu věc mají společnou. A to ať už se jedná o jednoduché kancelářské prostory nebo náročný a rizikový provoz.

Co je BOZP a co vlastně tato zkratka znamená, si můžete přečíst na blogu společnosti BEPRA profi.

Roční prověrka BOZP

Všechny podnikatelské subjekty musí nejméně jednou ročně provést prověrku BOZP, díky které se zjistí, zda společnost splňuje všechny požadavky z oblasti BOZP. Zjednodušeně jde o komplexní kontrolu celého systému BOZP, aby bylo zajištěno co nejbezpečnější pracovní prostředí.

Kdo provádí roční prověrku BOZP

Zaměstnavatel s méně než 25 zaměstnanci může provádět prověrku sám, ale to pouze pokud pro to má dostatečné znalosti. V případě větší společnosti již roční prověrku provádí technik BOZP nebo-li odborně způsobilá osoba v oblasti BOZP.

Společnost BEPRA profi se tématu roční prověrky bezpečnosti práce věnuje v článku na svém blogu.

Co zahrnuje roční prověrka BOZP

Jde v podstatě o souhrn několika kroků, které jdou napříč kompletní problematikou BOZP vyžadovanou pro jednotlivé typy podnikatelských provozů.

V rámci roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práce se kontroluje:

Dokumentace BOZP

Zda je aktualizovaná dle platné legislativy a odpovídá skutečnosti. Pokud ne, je potřeba provést aktualizaci a dotčené zaměstnance se změnou seznámit.

Zde najdete podrobný článek o tom, co má dokumentace BOZP obsahovat.

Školení BOZP

Zde je důležité nezapomínat na speciální školení (např. práce ve výškách), ale samozřejmě i školení běžná. Vše o povinném školení BOZP si můžete přečíst v článku na blogu BEPRA profi.

Lékařské prohlídky

Zda jsou platné a prováděné ve správných termínech.

Ing. Ondřej Zimek, konzultant společnosti BEPRA profi

Ing. Ondřej Zimek, konzultant společnosti BEPRA profi, upozorňuje: „Zejména u periodických prohlídek se v praxi často setkáváme s propadlými prohlídkami, kdy pak zaměstnavatel nemá jistotu, že je zaměstnanec zdravotně způsobilý pro výkon jeho práce. Problém pak může nastat v případě pracovního úrazu a jeho vyšetřování a také v případě kontroly ze strany správních orgánů. Více o periodických lékařských prohlídkách píšeme na našem blogu.

Plnění opatření z minulé prověrky BOZP

Opakované nedostatky a absence zavedení navržených opatření z dřívějších kontrol jsou velkým problémem. Kontrolní orgány pak často vyžadují i záznamy několik let zpět.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zda k nim dochází, případně jestli je viditelná návaznost na zavedená opatření pro dodržování BOZP.

Kontrola nadřízených orgánů

V případě kontrol od státních orgánů (např. inspektorát práce, krajská hygienická stanice) je opět potřeba dbát na zjištěné nedostatky a neprodleně je napravit. Pokud se tak nestane, pak nejpozději právě při roční prověrce BOZP se to zjistí. Státní instituce pak k opakovaným prohřeškům přistupují přísněji.

Dodržování pracovních podmínek

V dokumentaci BOZP bývají zpravidla zpracovány podmínky zajištění BOZP pro jednotlivé pracovní činnosti. Jde např. o stanovení pracovních rizik, návrh opatření či nastavení pracovních postupů.

Úkolem každého zaměstnavatele je dodržování těchto podmínek kontrolovat a v případě nedodržování sjednat nápravu.

Ing. Ondřej Zimek zmiňuje příklad a doporučení z praxe: „Pokud zaměstnanec např. opakovaně vypíná bezpečnostní zařízení strojů či řádně nepoužívá povinné osobní ochranné pracovní prostředky, zaměstnavateli doporučuji si o všem provést záznam. Zapsat identifikační údaje zaměstnance, konkrétní porušení pracovních podmínek apod. Pokud se pak někdy stane pracovní úraz a příčinou bylo právě nedodržování předpisů ze strany zaměstnance, má zaměstnavatel právo se bránit v rámci kontrol a případných žádostech o finanční či majetkové odškodnění.

Přehled o revizích, kontrolách a zkouškách

Tento přehled je základním dokumentem každého provozu a je třeba evidovat každé využívané zařízení.

Například při poruše zařízení a následném požáru vznikne škoda. Pojišťovna poté kontroluje, zda zařízení prošlo pravidelnou revizí a byla tedy ověřena jeho bezpečnost. Pokud toto provozovatel neprokáže, pojistné plnění nebude pravděpodobně vyplaceno.

Nejdůležitější revize jsou zejména:

  • elektro (např. prodlužovací kabely, elektroinstalace)
  • plynové (např. plynový kotel)
  • tlakové (např. tlakové láhve)
  • zdvihací zařízení (např. výtah)

Další příklady pravidelných kontrol: regály, žebříky, vysokozdvižný vozík

Fyzická kontrola budov a zařízení

Fyzicky se kontroluje správné umístění bezpečnostních značek (např. označení únikových cest), všeobecný pořádek v provozu, dodržování opatření zaměstnanci apod. Díky osobnímu kontaktu s provozem často zjistíte řadu důležitých informací, které si neuvědomíte tzv. „od stolu“.

Závěr roční prověrky BOZP

O roční prověrce BOZP musí být proveden záznam, stejně jako o jakékoliv jiné kontrole. Téměř vždy se zjistí nějaké nedostatky a navrhují se tedy nová opatření, a zároveň termín pro nápravu.


BEPRA profi s.r.o.
logo BEPRA profi s.r.o.

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Dodáváme dokumentaci, školení a asistenci při kontrolách nebo hlášení pracovních úrazů, vč. možnosti právního poradenství v dané oblasti.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.