logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Archiv článků autora:20.11.2019
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Luboš Musil

Recenzovaný Článek se zabývá praktickým využitím mezerovitého vláknobetonu v praxi. Mezi laboratorní a průmyslovou výrobou totiž existuje velké množství různých objemů vláknobetonu (cca 100 m3). Výsledky počáteční zkoušky in situ ukazují skutečný rozdíl mezi dvěma procesy výroby betonu vyztuženého vlákny.

ilustrační obrázek © Aisyaqilumar - Fotolia.com
10.4.2019
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., Ing. Hana Hanzlová, CSc., doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Recenzovaný Drátkobeton se stále více uplatňuje ve stavební výrobě tam, kde lze využít jeho vlastností – zejména tahové a reziduální pevnosti po vzniku trhlin. Pro aplikace v nosných drátkobetonových konstrukcích je třeba zajistit rovnoměrnost rozptýlení ocelových drátků v jeho struktuře. Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky o výrobě drátkobetonu a zkušebních metodách, kterými lze sledovat rovnoměrnost rozptýlení drátků jak v čerstvém, tak v zatvrdlém drátkobetonu.

5.12.2016
Ing. Martin Tipka, doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Recenzovaný Příspěvek se zabývá novým uspořádáním zkoušky vláknobetonu v osovém tahu. Popisuje specifický tvar zkušebního tělesa, způsob jeho výroby i speciální ocelové upínací zařízení pro uchycení zkušebního tělesa do zatěžovacího stroje. Uspořádání zkoušky umožňuje zaznamenávat závislost zatěžovací síly na délkové deformaci střední části tělesa a odvodit přímo pracovní diagram materiálu v tahu.

28.11.2016
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Recenzovaný V příspěvku jsou ukázány současné možnosti využití tohoto konstrukčního materiálu. Podrobně je uveden příklad jeho využití pro nosné stěny objektů bytové občanské výstavby. Konkrétní výpočet posouzení objektu vychází z výsledků experimentálních zkoušek pevnostních charakteristik.

31.10.2016
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Dr.h.c., FEng., Ing. Václav Ráček

Recenzovaný V současnosti lze používat dvě velmi odlišné metodiky pro zjištění tahových charakteristik vláknobetonu – Model Code 2010 a ČSN P 73 2452. Výsledky destruktivních zkoušek podle uvedených metodik jsou natolik odlišné, že není možné pro testovaný vláknobeton definovat stejnou pevnostní třídu. Článek ukazuje především na rozdílnosti obou metodik pro provádění destruktivních zkoušek, na základě kterých je možné stanovit tahové vlastnosti vláknobetonu, jež jsou nezbytně nutné pro zatřídění do příslušných pevnostních tříd. V článku je posuzován postup pro vyhodnocování tahových vlastností z výsledků destruktivních zkoušek. Zároveň je, z hlediska objektivity, diskutován význam zjištěných pevností pro praktické použití vláknobetonu v nosných konstrukcích.

24.8.2015
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jiří Krátký, CSc., doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí

Jaký je rozdíl v chování a únosnosti vláknobetonových trámků při užití betonářské výztuže různé duktility? Rozbor výsledků zkoušek je zaměřen na vliv vyztužení užitou betonářskou ocelí ve vláknobetonovém kompozitu, v tomto případě při dominantním ohybovém a smykovém namáhání testovaných trámců.

27.7.2015
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc., doc. Ing. Jiří Krátký, CSc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí

Využití drátkobetonu při návrhu nosných drátkobetonových konstrukcí předpokládá, že vyrobený drátkobeton bude zatříděn do pevnostních tříd. Pro statický návrh jsou nezbytné uvedené pevnosti v pevnostní třídě: tlak, tah při vzniku trhlin a dohodnutém přetvoření při ohybové zkoušce trámců.

18.5.2015
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí

Příspěvek uvádí základní charakteristiky vláknobetonů, které ovlivňují jeho trvanlivost a umožňují zvyšovat návrhovou provozní životnost nosných vláknobetonových konstrukcí. Na výsledcích zkoušek, tj. pevnostních charakteristikách, dosažené homogenitě a karbonataci je tento efekt podrobněji prokázán. Příspěvek se především zaměřuje na drátkobetony, tj. vláknobetony při užití kovových vláken.

5.5.2014
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc., doc. Ing. Jiří Krátký, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí

Hlavní překážkou, která brání většímu využívání vláknobetonu v praxi, je nedostatek podkladů pro projektanty, kteří by mohli navrhovat vláknobetonové konstrukce, nebo nosné prvky. Mezi podstatné nedostatky patří nejednotný způsob zkoušení vláknobetonu, samotné zatřídění vláknobetonu do příslušných pevnostních tříd.

23.12.2013
Doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Václav Ráček, Ing. Josef Fládr, FSv ČVUT v Praze

Drátkobetony s vyššími hmotnostními koncentracemi drátků jsou stále pro investory finančně nezajímavé. Příspěvek uvádí možnosti využití kovového odpadu k výrobě drátků, stále ještě vhodných k výrobě drátkobetonu, avšak s nižší cenou oproti známým typům drátků nabízených současnými výrobci.

15.7.2013
Ing. Karel Šeps, doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Katedra betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Článek se zabývá ohybovou zkouškou trámců se čtyřbodovým podepřením a jejím výsledkem v podobě diagramu odolnosti vláknobetonu vyrobeného výhradně s použitím recyklátů jako plniva. Jsou zde ukázány rozdíly mezi různým množstvím vláken, různých rychlostí zatěžování při provádění zkoušky a různých délkách vláken.

8.7.2013
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc., doc. Ing. Jiří Krátký, CSc., Katedra betonových a zděných konstrukcí, FSv ČVUT v Praze

V příspěvku budou uvedeny výsledky testování závěrečného klenáku segmentového ostění na tlak, který rozhoduje o únosnosti prvků ostění. Popsány budou i pevnostní charakteristiky zkoušených vláknobetonových segmentů. Vláknobetonový klenák s navrženou hmotnostní dávkou 50 kg/m3 byl porovnáván s klasickým železobetonovým klenákem.

18.3.2013
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ing. et Ing. Petr Bílek, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, prof. Ing. Jiří Vala, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební, MAT, doc. Ing. Jan Vodička , CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím měřením na kontrolních vzorcích. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.