logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská postaví Chybík + Krištof

Brněnské studio Chybík + Krištof zvítězilo v architektonicko-urbanistické soutěži na řešení rozsáhlého území při ulici Francouzské, které je součástí sociálně vyloučené lokality tzv. brněnského Bronxu. V užší soutěži o návrh, kterou vypsalo Statutární město Brno v červenci loňského roku, se utkalo celkem sedm architektonických týmů. Uvnitř vnitrobloku má vzniknout dostupné městské bydlení, dům s pečovatelskou službou a komunitní centrum, to vše doplněné kvalitním městským prostorem. Projekt bude financován z Fondu bytové výstavby a jeho dokončení se předpokládá do roku 2021.

Reklama

Charakteristika lokality

Oblast brněnského Bronxu leží jen několik minut chůze od historického centra města a z urbanistického hlediska je charakteristická poměrně hustou blokovou zástavbou s několika dopravně velmi zatíženými tepnami. Na mentální mapě města však dlouhodobě představuje jednu z nejproblémovějších lokalit, a to zejména z důvodu sociální skladby obyvatelstva, které se zde v průběhu minulého století vystřídalo třikrát a dnes je tvořeno pestrou směsicí národností s převahou Romů, jejichž společnými tématy jsou často vysoká míra nezaměstnanosti, nízká míra ekonomické aktivity a nízká úroveň vzdělanosti. Negativní obraz lokality je posílen značnou zanedbaností domů, nedostatkem občanské vybavenosti a absencí kvalitního veřejného prostoru či zeleně.

V posledním desetiletí dochází k postupné proměně čtvrti, která se díky své dostupnosti a relativně nízkým cenám nemovitostí stává atraktivní pro nové skupiny obyvatel. Přibývají nové domy soukromých vlastníků, pokračuje regenerace zdevastovaných bytových domů ve vlastnictví města, před třemi lety zde vznikl park Hvězdička s nízkoprahovým centrem pro děti a mládež. Dalším z plánovaných projektů je právě zástavba rozsáhlého území uvnitř bloku vymezeného ulicemi Francouzskou, Hvězdovou, Bratislavskou a Starou, o rozloze přibližně 9 000 m2, přičemž vytvoření nové urbanistické koncepce může sehrát klíčovou roli při rozvoji celé oblasti.
Vize

Stávající blok svou velikostí vytváří pro své okolí nepropustný celek. Základem vítězného návrhu je vytvoření nového veřejného prostoru – „urbánní zahrady“ –, který je definován umístěním pěti objektů do stávající rostlé struktury vnitrobloku bez potřeby razantních demolic, tedy podobným způsobem, jakým se tato oblast v minulosti formovala. Zvolené řešení zachovává celistvost bloku jako kvalitu, se kterou je možné pracovat v čase, a ponechává možnost propojení novými vnitřními ulicemi i možnost využití objektů pro jiné účely. Veřejný prostor je rozdělen do tří ostrůvků a upraven podle funkcí – dětské hřiště, komunitní prostor a pobytový trávník – a má potenciál atraktivního prostředí jak pro samotné obyvatele, tak pro návštěvníky lokality. Předpokládá se jeho propojení s parkem Hvězdička.

Pětice objektů ohraničujících urbánní zahradu je navržena jako kompaktní hmoty s předsazenými pavlačemi, jejichž architektura vychází z lokálního kontextu a industriálního charakteru čtvrti. Tomu odpovídá racionální uspořádání a členění i zvolené materiály. Sjednocujícím prvkem je parter, koncipovaný jako souvislá hmota v jednotné barevnosti, který má v některých částech charakter otevřené pergoly a do něhož jsou logicky integrovány veřejně přístupné provozy – komunitní centrum, malá kavárna a společenské části domů. Ve vyšších podlažích, jež jsou vzájemně odlišeny barevností, jsou umístěny byty; čtyři objekty nabízejí celkem 48 startovacích bytů převážně 2+kk, dva objekty slouží jako dům s pečovatelskou službou a nabízejí 40 malometrážních jednotek, upravitelných pro potřeby vozíčkářů. Přidanou hodnotou jsou obytná pavlač či společné zahrady na střechách domů, které mohou přispívat k posilování sociálních vazeb mezi obyvateli.

Návrh splňuje požadavek etapizace, a to ve dvou krocích. První etapa zahrnuje vybudování bytových domů se startovacími byty a podzemních garáží, ve druhé etapě budou realizovány domy s pečovatelskou službou.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.