logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Co přináší nové vydání ČSN EN 14388 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Specifikace


© Fotolia.com

Článek pojednává o nové verzi normy ČSN EN 14388:2015 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Hlavní změny oproti poslední zveřejněné verzi (2006) spočívají v tom, že pro měření zvukové neprůzvučnosti jsou nyní specifikovány dvě normy ČSN EN 1793-2 a ČSN EN 1793-6, každá pro specifickou oblast aplikace. Doposud známá stávající vlastnost DLR vzduchová neprůzvučnost získává nový přívlastek „s dozvukem“ a je omezena na případy, že zamýšlené použití zařízení je v místech s dozvukem.

Reklama

ČSN EN 14388:2015 (ed. 2) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Specifikace nahradí dne 30. 6. 2017 původní normu ČSN EN 14388:2006 (ed. 1). Nová evropská norma pro posuzování zařízení pro snížení hluku ze silničního provozu specifikuje požadavky následujících zařízení pro snížení hluku silničního provozu: protihlukové clony; obklady; překrytí; přídavná zařízení. Tato zařízení mohou zahrnovat akustické a konstrukční prvky. Akustický prvek je prvek, jehož hlavní funkcí je zajištění akustických vlastností zařízení pro snížení hluku, jako je vzduchová neprůzvučnost, zvuková difrakce a/nebo zvuková pohltivost. Konstrukční prvek je prvek, jehož hlavní funkcí je nést nebo držet akustické prvky na místě. Jak akustický, tak konstrukční prvek jsou zařízení pro snížení hluku, která jsou používána podél pozemních komunikací. V závislosti na konstrukci zařízení pro snížení hluku mohou být konstrukční prvky zkoušeny od akustických prvků odděleně. Mohou být vyrobeny z různých materiálů, které mají být v souladu se specifikacemi předepsanými dále. Některé z těchto materiálů mohou obsahovat nebezpečné látky, a proto musí být všechny materiály deklarované. Jsou stanoveny charakteristiky pro zařízení pro snížení hluku silničního provozu, odpovídající metody hodnocení těchto zařízení a upřesňuje se ustanovení o hodnocení a značení. Nová verze normy zahrnuje akustické, neakustické a dlouhodobé vlastnosti, ale nezahrnuje odolnost vůči vandalismu nebo požadavky na vnější vzhled.

První změna oproti předchozí verzi normy z roku 2006 spočívá v tom, že pro měření zvukové neprůzvučnosti jsou nyní specifikovány dvě normy ČSN EN 1793-2 a ČSN EN 1793-6, každá pro specifickou oblast aplikace. Stávající a dobře známá vlastnost DLR vzduchová neprůzvučnost získává nový přívlastek „s dozvukem“ a je vhodná pro případy, kdy je zamýšlené použití zařízení v místech s dozvukem. Nově jsou zavedeny vlastnosti DLSI,E, DLSI,P a DLSI,G vzduchová neprůzvučnost „bez dozvuku“ pro případy, kdy je zamýšlené použití zařízení v místech bez dozvuku. V případech instalace ve volném prostoru je vhodnější deklarovat vzduchovou neprůzvučnost v poli bez dozvuku podle ČSN EN 1793-6. Výsledky měření touto metodou pro vzduchovou neprůzvučnost jsou porovnatelné s výsledky naměřenými podle ČSN EN 1793-2, ale nejsou identické Zejména proto, že metoda ČSN EN 1793-6 používá přímé zvukové pole, kdežto metoda EN 1793-2 uvažuje difúzní zvukové pole (se stejnou pravděpodobností výskytu všech úhlů dopadu). Zkušební metodu popsanou v ČSN EN 1793-6 nelze použít ke zjištění vzduchové neprůzvučnosti protihlukových zařízení, která jsou použita v místech s dozvukem, například v hlubokých zářezech nebo v protihlukových tubusech. Pro tyto případy je určena pouze norma ČSN EN 1793-2. Praxe ukáže, jak k deklaraci neprůzvučnosti DLR „s dozvukem“ versus DLSI,E, DLSI,P a DLSI,G „bez dozvuku“ budou přistupovat zadavatelé. Je potřeba upozornit, že metoda zkoušení podle ČSN EN 1793-6 „bez dozvuku“ je velmi náročná, drahá a v ČR zatím nedostupná, na druhou stranu je objektivnější.

Druhá změna se týká přílohy ZA podle nařízení EU č. 305/2011, zde se přesouvá trvanlivost do úkolů výrobce, v původní verzi (ed. 1) byla úkolem notifikované osoby. Tím se na výrobce přenáší další díl odpovědnosti, predikce trvanlivosti akustických vlastností není rutinní úlohou k řešení. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností zůstává v modulu posuzování shody 3 – počáteční určení vlastností notifikovanou osobu.

English Synopsis

The new standard EN 14388:2015 Road traffic noise reducing devices specifies requirements for the following road traffic noise reducing devices: noise barriers, claddings, road covers and added devices. These devices may include both acoustic and structural elements. They may be made of different materials for which specific standards are to be applied in accordance with the specifications prescribed hereafter.This document identifies the relevant characteristics of road traffic noise reducing devices, the corresponding methods of evaluation and specifies the provisions on evaluation of conformity and marking.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.